Контентә кеч

ЈЕНИЛИКЛӘР

JW.ORG сајтындакы видеолар сәһифәсинин јениләнмәси

JW.ORG сајтындакы видеолар сәһифәсинин јениләнмәси

jw.org сајтындакы видеолар бөлмәсиндә олан бу материаллар јениләниб:

  • jw.org сајтындакы бүтүн видеолар

  • Видеолар үчүн ахтарыш ханасы јарадылыб

  • Видеолар «JW Либрарј» програмында вә JW телевизијасынын Сеч Излә бөлмәсиндә ејни гајда үзрә груплашдырылыб.

Јениләнмиш сәһифәни мөвҹуд навигасија маршруту васитәсилә тапа биләрсиниз: НӘШРЛӘР > ВИДЕОЛАР. Өн сәһифәдәки вә сајтын диҝәр сәһифәләриндәки «Видео» бөлмәсинә дахил ола биләрсиниз.

Јениләнмиш «Видеолар» сәһифәсинә бахын.