Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Абинскдәки Јеһованын Шаһидләринин ибадәт еви

4 АВГУСТ 2015-ҸИ ИЛ
РУСИЈА

Русија Али Мәһкәмәси Абинск шәһәриндәки Јерли Дини Иҹманын гадаған едилмәси илә бағлы ишә бахаҹаг

Русија Али Мәһкәмәси Абинск шәһәриндәки Јерли Дини Иҹманын гадаған едилмәси илә бағлы ишә бахаҹаг

2015-ҹи ил 5 август тарихиндә Русија Федерасијасынын Али Мәһкәмәси Абинск шәһәриндәки Јеһованын Шаһидләри Јерли Дини Иҹмасынын (ЈДИ) ишинә бахаҹаг. Илин әввәлиндә Абинск шәһәринин рәсмиләри Јеһованын Шаһидләринин јерли һүгуги шәхсини ләғв етдиләр. Бунун үчүн онлар Таганрог вә Самара шәһәрләринин рәсмиләринин әл атдығы үсуллардан истифадә етдиләр.

Ләғв олунма үчүн әсассыз сәбәб

Јеһованын Шаһидләринин Абинск шәһәриндәки јығынҹағы тәхминән 100 нәфәрдән ибарәтдир. Онларын арасында јашлылар да вар. Абинск ЈДИ-сы 1999-ҹу илин нојабрында гејдијјатдан кечди вә һал-һазырда онларын бир һүгуги шәхс кими, ибадәт еви вар. Һәмин јердә Јеһованын Шаһидләри ибадәт етмәк үчүн јығышырлар.

2012-ҹи илин декабрында вә 2013-ҹү илин октјабрында рәсмиләр Абинскдәки ики Јеһованын Шаһидини екстремист әдәбијјат пајламагла инзибати хәталар төрәтмәкдә иттиһам етди. Һәр ики Шаһидин јерли јығынҹагла әлагәси олса да, онлардан һеч бири Абинск шәһәриндәки ЈДИ-ын үзвү дејилди. Иттиһамчы бу факты рәдд етди вә ЈДИ-ја гадаға гојмаг үчүн әсассыз иттиһамлардан истифадә етди.

Бу јанлыш иттиһама әсасланараг, Краснодар Әрази Мәһкәмәси 4 март 2015-ҹи ил тарихиндә гәрар верди ки, «Јеһованын Шаһидләринин Абинск шәһәриндәки Јерли Дини Иҹмасы екстремист һесаб едилсин вә она гадаға гојулсун, ејнилә дә һүгуги шәхс кими дөвләт рејестриндән чыхарылсын». Бундан әлавә, гәрара алынды ки, Абинскдәки ибадәт еви дөвләт һесабына кечирилсин. Әҝәр Али Мәһкәмә бу гәрары тәсдигләсә, Абинскдәки Јеһованын Шаһидләри ибадәт евләрини итирәҹәкләр.

Истифадә едилән ејни үсуллар

Екстремист фәалијјәтә мүгавимәтлә бағлы федерал гануну нәзәрә алмадан Абинск шәһәр рәсмиләри Таганрог вә Самара шәһәр рәсмиләринин Јеһованын Шаһидләри ЈДИ-на гаршы истифадә етдикләри үсулу өз әразиләриндә тәтбиг етдиләр. Таганрог вә Самара шәһәрләриндәки Јеһованын Шаһидләри дә һеч бир факта әсасланмадан екстремист фәалијјәтдә иттиһам олундулар. Бу шәһәрләрдәки Јеһованын Шаһидләри јанлыш иттиһамлара гаршы һүгугларыны мәһкәмәдә гәтијјәтлә мүдафиә едирләр. Онлар дин азадлыглары позулдуғу үчүн Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәсинә шикајәт әризәси илә мүраҹиәт етдиләр.

Абинскдәки Јеһованын Шаһидләри мәтанәт ҝөстәрирләр

Јеһованын Шаһидләринин Абинскдәки кичик групу дүнјадакы диҝәр диндашлары кими дини фәалијјәтләрини давам етмәк әзминдәдирләр. Бунунла белә Јеһованын Шаһидләри үмид едирләр ки, Русија Федерасијасынын Али Мәһкәмәси ашағы инстансија мәһкәмәләринин гәрарынын әдаләтсиз олдуғуну гәбул едәҹәк вә Абинскдәки Јеһованын Шаһидләринин өз ибадәт евләриндә динҹ шәкилдә ибадәт етмәләринә иҹазә верәҹәк.