Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

14 НОЈАБР 2013-ҸҮ ИЛ
ФИЛИППИН

Супертајфун «Һаијан» Филиппинин мәркәзи бөлҝәләриндә фәлакәтә сәбәб олуб

Супертајфун «Һаијан» Филиппинин мәркәзи бөлҝәләриндә фәлакәтә сәбәб олуб

МАНИЛА, Филиппин. 2013-ҹү ил нојабрын 8-дә Филиппини өз ҹәнҝинә алан супертајфун «Һаијан» (Филиппиндә «Јоланда» ады илә таныныр) бөјүк дағынтылар јарадан гасырғаја сәбәб олмушдур.

2013-ҹү ил нојабрын 13-дәк Јеһованын Шаһидләринин Маниладакы филиалынын вердији мәлуматлара ҝөрә, 27 Шаһид һәјатыны итириб. Онлара мәхсус 100-дән чох ев вә 5 ибадәт јери учуб.

Јеһованын Шаһидләринин Бруклиндәки баш идарәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән Рәһбәрлик Шурасы мүхтәлиф өлкәләрдән ҝәлиб фәлакәтин арадан галдырылмасында иштирак едән көнүллүләрин ишинә нәзарәт едир. Филиппиндәки филиал зијан дәјмиш әразијә әрзаг, ичмәли су, дәрман препаратлары вә диҝәр зәрури әшјалар ҝөндәрир. Базар ҝүнү, нојабрын 10-у һәмин әразиләрә 10-а јахын автофургонла һуманитар јардым чатдырылмышдыр. Нөвбәти ҝүн исә даһа бир нечә јүк машыны илә јардым ҝөндәрилмишди.

Зәрәр дәјмиш рајонлар 2013-ҹү ил октјабрын 15-дә баш верән вә 218 адамын һәјатына сон гојан 7,2 бал ҝүҹүндәки зәлзәләнин нәтиҹәләриндән һәлә өзүнә ҝәлмәјә маҹал тапмамышды. Хәбәр верилдији кими, бу ҝүҹлү зәлзәлә нәтиҹәсиндә 3 Јеһованын Шаһиди өлмүшдү: онлардан бири торпаг сүрүшмәси заманы, диҝәр ики нәфәр исә учан евләринин алтыда галараг өлмүшдү. Зәлзәләдән әввәл, 2013-ҹү ил октјабрын 12-дә Филиппиндә, ән азы, 13 инсанын һәјатына сон гојан «Нари» тајфуну баш вермишди.

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы үмумдүнја Падшаһлыг ишинә ианә едилән вәсаитләрин һесабына һуманитар јардымын хәрҹләрини өдәјир. Бундан әлавә, Рәһбәрлик Шурасы ҝөрүлмәли олан ишләри мүәјјән едир вә мүхтәлиф филиаллардан лазыми ихтисаса саһиб олан көнүллүләри һәмин әразијә ҝөндәрир ки, јерли һакимијјәт нүмајәндәләри вә диҝәр тәшкилатларла әмәкдашлыг едәрәк фәлакәтин арадан галдырылмасына јардым етсинләр.

Филиппиндәки Јеһованын Шаһидләринин нүмајәндәси Дин Ҹејсек демишди: «Биз һамымыз бу тәбии фәлакәтләрин сәбәб олдуғу инсан тәләфатына ҝөрә дәрин кәдәр ичиндәјик. Тәбии фәлакәтин мигјасы бөјүк олдуғуна ҝөрә инсанлар бөјүк емосионал сарсынты кечирирләр вә онларын тәсәлли вә дәстәјә еһтијаҹы вар. Достларымыза вә диҝәр инсанлара мадди вә руһани көмәк ҝөстәрмәк үчүн әлимиздән ҝәләни әсирҝәмирик».

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: мәлумат хидмәти, Ҹ. Р. Браун, тел.: 1 718 560 5000

Филиппин: Дин Ҹејсек, тел.: +63 2 411 6090