Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

16 МАЈ 2013-ҸҮ ИЛ
ДҮНЈАДАН ХӘБӘРЛӘР

Јеһованын Шаһидләринин «Аллаһын Сөзү һәгигәтдир!» адлы вилајәт конгресләринә старт верилди

Јеһованын Шаһидләринин «Аллаһын Сөзү һәгигәтдир!» адлы вилајәт конгресләринә старт верилди

НЈУ–ЈОРК. Јеһованын Шаһидләри иллик конгресләринә вә инсанлары конгресә дәвәт етмәк кампанијасына башлајыблар. Буилки конгрес «Аллаһын Сөзү һәгигәтдир!» адланыр. Бирләшмиш Штатларда мај ајындан старт ҝөтүрән бу конгресин декабра гәдәр бүтүн дүнјада кечирилмәси нәзәрдә тутулур.

Јеһованын Шаһидләринин тәмсилчиси Ҹ. Р. Браун гејд едир: «Конгресин буилки мөвзусу әһәмијјәтлидир, чүнки орада Јеһованын Шаһиди олан аиләләр үчүн аилә дәјәрләри вурғуланыр. Шаһидләр Мүгәддәс Китабы бу чәтин зәманәдә ән етибарлы рәһбәрлик вә мәсләһәтләр мәнбәји һесаб едирләр. Зәннимизҹә, диҝәр инсанлар да мүхтәлиф мөвзуларда практики мәсләһәтләрлә зәнҝин олан бу програмы бәјәнәҹәкләр вә фајда әлдә едәҹәкләр».

Ҹ. Р. Браун гејд едир ки, Мүгәддәс Китабын шәхси арашдырылмасы Шаһидләр үчүн ән үмдә мәсәләләрдән биридир. Јеһованын Шаһидләри һәр һәфтә бир ҝүн тәјин едиб һәмин ахшамы аиләликҹә Мүгәддәс Китабын мүталиәсинә һәср едирләр. Бу, аиләви ибадәт адланыр. Буилки конгресдә Мүгәддәс Китабы аиләликҹә вә шәхси олараг арашдырмаг үчүн јени вәсаитләр тәгдим олунаҹаг. Ҹ. Р. Браун әлавә едир: «Конгресләрдә чыхан бу әдәбијјатлары Јеһованын Шаһидләри һәр ил бөјүк сәбирсизликлә ҝөзләјирләр».

Сиз www.jw.org/az-cyrl сајтындан Јеһованын Шаһидләринин 2013-ҹү илдә кечирилән «Аллаһын Сөзү һәгигәтдир!» адлы вилајәт конгресинин дәгиг јерини вә вахтыны өјрәнә биләрсиниз. Конгрес һагда репортаж һазырламаг истәјән мүхбирләр, јерли медиа нүмајәндәсинин ады да дахил олмагла, әлавә мәлумат үчүн Јеһованын Шаһидләринин филиалына мүраҹиәт едә биләрләр.

Әлагә үчүн:

Бејнәлхалг: Ҹ. Р. Браун, мәлумат хидмәти, тел.: +1 718 560 5000