Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәсиһи һәјаты вә ибадәти. Иш дәфтәри  |  ијун 2017

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Јеһованын гојдуғу әхлаг дәјәрләринә бағлы галын

Јеһованын гојдуғу әхлаг дәјәрләринә бағлы галын

Јеһова Аллаһ инсанлар үчүн әхлаг гајдалары гојуб. Мәсәлән, Аллаһ бујурур ки, никаһ киши илә гадыны бирләшдирән әбәди иттифагдыр (Мт 19:4—6, 9). Јеһованын ҝөзүндә әхлагсызлығын бүтүн нөвләри ҝүнаһдыр (1Кр 6:9, 10). О һәтта ҝејим вә хариҹи ҝөрүнүшлә бағлы принсипләр верәрәк, халгыны башгаларындан фәргләндирир (Гн 22:5; 1Тм 2:9, 10).

Бу ҝүн инсанларын әксәријјәти Јеһованын гојдуғу әхлаг дәјәрләрини сајмыр (Рм 1:18—32). Онлар ҝејимләринә, хариҹи ҝөрүнүшләринә вә давранышларына дүнјада ҝениш јајылмыш дүшүнҹә тәрзинин тәсир етмәсинә јол верирләр. Чохлары өз мурдар әмәлләри илә фәхр едир вә салеһ һәјат тәрзи сүрәнләрә хор бахырлар (1Бт 4:3, 4).

Јеһованын Шаһиди олан бизләр Аллаһын гојдуғу әхлаг дәјәрләринә бағлы галмалыјыг (Рм 12:9). Бәс неҹә? Биз Аллаһа нәјин мәгбул олдуғуну инсанлара нәзакәтлә изаһ етмәлијик. Илк нөвбәдә исә, өзүмүз јүксәк әхлаг дәјәрләринә ујғун јашамалыјыг. Мәсәлән, хариҹи ҝөрүнүш вә ҝејим тәрзимизлә бағлы өзүмүзә белә суаллар верә биләрик: «Ҝејимим Аллаһын, јохса дүнјанын дәјәрләрини әкс етдирир? Ҝејимим вә хариҹи ҝөрүнүшүм Аллаһын хидмәтчиси олдуғуму ҝөстәрир?» Һәр һансы бир верилишә вә ја филмә бахмаздан өнҹә өзүнүздән сорушун: «Бу верилишә бахсам, Аллаһ мәндән разы галар? Верилишдә һансы әхлаг дәјәрләри тәблиғ олунур? Сечдијим әјләнҹә Јеһованын әхлаг дәјәрләринә бағлы галмаг әзмими зәифләтмәјәҹәк? (Зб 101:3). Бу, аилә үзвләрими вә танышларымы бүдрәтмәјәҹәк ки?» (1Кр 10:31—33).

Нә үчүн Јеһованын гојдуғу әхлаг гајдаларына ујғун јашамаг ваҹибдир? Тезликлә Иса Мәсиһ Аллаһа итаәт етмәјән инсанлары вә һәр ҹүр пислији мәһв едәҹәк (Һз 9:4—7). Аллаһын истәјини јеринә јетирән инсанлар исә хилас олаҹаг (1Јһ 2:15—17). Ҝәлин бундан сонра да чалышаг Јеһованын тәсис етдији әхлаг дәјәрләриндән кәнара чыхмајаг. Гој инсанлар нүмунәви давранышымызы ҝөрүб Аллаһы мәдһ етсинләр (1Бт 2:11, 12).

Ҝејимим вә хариҹи ҝөрүнүшүм әхлагым барәдә нә дејир?

«ЈЕҺОВАНЫН ДОСТУ ОЛ. БИР КИШИ, БИР ГАДЫН» АДЛЫ ҸИЗҜИ ФИЛМИНИ ИЗЛӘДИКДӘН СОНРА АШАҒЫДАКЫ СУАЛЛАРЫ ҸАВАБЛАНДЫРЫН:

  • Нәјә ҝөрә Јеһованын нормаларына ујғун јашамаг ағыллы һәрәкәтдир?

  • Нә үчүн валидејнләр Јеһованын әхлаг дәјәрләрини өвладларына кичик јашларындан баша салмалыдырлар?

  • Башгаларынын Аллаһын хејирхаһлығындан фајдаланмасы үчүн һәм ҹаванлар, һәм дә јашлылар нә едә биләрләр?