Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 34:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Јушијјә (1, 2)

  • Јушијјәнин ислаһатлары (3—13)

  • Төвратын тапылмасы (14—21)

  • Һүлданын бәла һагда пејғәмбәрлији (22—28)

  • Јушијјә китабы халга охујур (29—33)

34  Јушијјә+ тахта чыханда сәккиз јашында иди вә отуз бир ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү.+  О, Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүб әҹдады Давудун јолу илә ҝетди, ондан саға, сола дөнмәди.  Һакимијјәтинин сәккизинҹи илиндә, һәлә ушаг икән о, әҹдады Давудун Аллаһына ибадәт етмәјә,+ һакимијјәтинин он икинҹи илиндә Јәһуда вә Јерусәлими сәҹдәҝаһлардан+, Ашера бүтләриндән, ојма бүтләрдән+, төкмә бүтләрдән тәмизләмәјә+ башлады.  Онун нәзарәти алтында Баалларын гурбанҝаһларыны дағытдылар. О, гурбанҝаһларын үстүндә олан бухурданлары кәсди. Ашера бүтләрини, ојма вә төкмә бүтләри парча-парча едиб тоза дөндәрди, тозуну онлара гурбан ҝәтирәнләрин гәбирләри үстүнә сәпди.+  Өз гурбанҝаһлары үстүндә каһинләрин сүмүкләрини јандырды.+ Беләҹә, Јушијјә Јәһуда вә Јерусәлими тәмизләди.  Јушијјә һәмчинин та Нифталыја гәдәр Мәнәссә, Әфраим,+ Шәмун гәбиләләринин шәһәрләриндә вә онларын әтраф харабалыгларында  гурбанҝаһлары дағытды, Ашера бүтләрини, ојма бүтләри+ әзиб тоз етди, бүтүн Исраил торпағындакы бухур гурбанҝаһларыны кәсди.+ Сонра Јушијјә Јерусәлимә гајытды.  Јушијјә һакимијјәтинин он сәккизинҹи илиндә, өлкәни вә мәбәди тәмизләјәндән сонра Әзлијаһ оғлу Шафаны+, шәһәр дарғасы Мәсејјәни, салнамәчи Јаһәз оғлу Јуаһы Аллаһы Јеһованын мәбәдини тәмир етмәјә ҝөндәрди.+  Онлар баш каһин Хилгијјәнин јанына ҝәлиб Аллаһын евинә ҝәтирилмиш пулу она вердиләр. Бу пулу гапычы лавилиләр Мәнәссәдән, Әфраимдән вә галан исраиллиләрдән,+ о ҹүмләдән Јәһудадан, Бинјаминдән вә Јерусәлим сакинләриндән јығмышдылар. 10  Пулу Јеһованын мәбәдиндә ҝөрүлән ишләрә нәзарәт едәнләрә вердиләр. Јеһованын мәбәдиндәки ишчиләр дә һәмин пулла мәбәди тәмир етмәјә башладылар. 11  Сәнәткарлара вә бәнналара пул верилди ки, јонулмуш дашлар, дајаглар үчүн тирләр алсынлар вә Јәһуда падшаһларынын хараба гојдуглары евләрин тахтасыны дәјишсинләр.+ 12  Бу адамлар иши сәдагәтлә ҝөрүрдүләр.+ Лавилиләр: мерарлылардан+ Јаһәс вә Әбдија, кәһатлылардан+ Зәкәријјә вә Мәшуллам онлара нәзарәтчи тәјин олунмушду. Һәмчинин һамысы пешәкар мусигичи олан лавилиләр+ 13  фәһләләрин вә һәр ҹүр иш ҝөрән ишчиләрин нәзарәтчиси иди. Лавилиләрдән бәзиләри катиб, мәмур вә дарваза кешикчиләри+ иди. 14  Јеһованын евинә ҝәтирилмиш пулу+ мәбәддән чыхаранда каһин Хилгијјә Јеһованын Муса васитәсилә+ вердији Төвраты* тапды.+ 15  Хилгијјә катиб Шафана деди: «Јеһованын мәбәдиндә Төврат китабыны тапмышам». Хилгијјә буну дејиб китабы Шафана верди. 16  Шафан китабы падшаһын һүзуруна ҝәтириб деди: «Гулларын онлара тапшырылан ишләри ҝөрүрләр. 17  Онлар Јеһованын мәбәдиндәки сандығы бошалдыб пуллары мәсул кишиләрә вә иши ҝөрәнләрә верибләр». 18  Ардынҹа деди: «Каһин Хилгијјә мәнә бир китаб верди».+ Шафан китабы падшаһын һүзурунда охумаға башлады.+ 19  Падшаһ Төвратда јазыланлары ешидәндә јахасыны ҹырды.+ 20  Хилгијјәјә, Шафан оғлу Әхигәмә+, Микә оғлу Әбдуна, катиб Шафана вә өз гуллугчусу Әсјаһа бујурду: 21  «Ҝедин мәним үчүн, Исраилдә вә Јәһудада галанлар үчүн Јеһоваја мүраҹиәт един, өјрәнин ҝөрүн тапылмыш бу китабда јазылан сөзләр нә демәкдир. Ата-бабаларымыз бу китабдакы сөзләрә итаәт етмәјибләр, Јеһованын сөзүнү јеринә јетирмәјибләр, буна ҝөрә Јеһова үстүмүзә бөјүк гәзәбини јағдыраҹаг».+ 22  Хилгијјә, падшаһын онунла ҝөндәрдији адамларла бирҝә гадын пејғәмбәр+ Һүлданын јанына ҝетди. О, Хархас оғлу Тигванын оғлунун, палтарлара бахан Сәллумун арвады иди вә Јерусәлимин икинҹи мәһәлләсиндә јашајырды. Онлар орада онунла данышдылар.+ 23  Гадын деди: «Исраилин Аллаһы Јеһова дејир: “Сизи Мәнә мүраҹиәт етмәјә ҝөндәрән адама сөјләјин ки, 24  Јеһова белә дејир: “Мән бу јерин, онун сакинләринин башына бәла ҝәтирәҹәјәм.+ Јәһуда падшаһынын һүзурунда охудуглары китабда јазылан бүтүн ләнәтләр+ онларын башына ҝәләҹәк. 25  Чүнки онлар Мәни тәрк едибләр.+ Башга аллаһлар үчүн гурбанлар јандырыр, әлләринин иши илә Мәни тәһгир едирләр.+ Бу јерә гаршы гәзәбими јағдыраҹағам, гәзәбим сөнмәјәҹәк”.+ 26  Лакин сизи Јеһоваја мүраҹиәт етмәјә ҝөндәрән Јәһуда падшаһына дејин ки, ешитдији сөзләрә+ ҝәлинҹә, Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: 27  “Сән ки бу јерлә сакинләри барәдә дедијим сөзү ешидәндә үрәјин сызлады, өзүнү өнүмдә ашағы тутдун, алчалтдын, јаханы ҹырыб һүзурумда ағладын, Мән дә сәни ешитдим.+ Мән Јеһова белә бәјан едирәм. 28  Буна ҝөрә дә сәни өз әҹдадларына говушдураҹағам*, сүлһ ичиндә гәбрә ҝедәҹәксән, бу јерин вә сакинләринин үстүнә ҝәтирәҹәјим бәланы ҝөзләрин ҝөрмәјәҹәк”».+ Онлар ҝәлиб бу ҹавабы падшаһа билдирдиләр. 29  Падшаһ хәбәр ҝөндәриб Јәһуданын вә Јерусәлимин бүтүн ағсаггалларыны чағырды.+ 30  Падшаһ, онунла бирҝә бүтүн јәһудалылар, Јерусәлим сакинләри, каһинләр, лавилиләр, бир сөзлә, кичикдән тутмуш бөјүјә гәдәр һамы Јеһованын мәбәдинә ҝетди. О, Јеһованын мәбәдиндә тапылан әһд китабында јазыланлары онлар үчүн охуду.+ 31  Падшаһ өз јериндә дуруб Јеһованын өнүндә әһд бағлады+ ки, Јеһованын јолу илә ҝедәҹәк, китабда јазылмыш+ әһдин сөзләрини јеринә јетирәҹәк, Онун әмрләринә, өјүдләринә, гајда-ганунларына сидги-үрәкдән, ҹан-дилдән+ табе олаҹаг. 32  Һәмчинин о, Јерусәлим сакинләринә, бинјаминлиләрә бу әһди гәбул етмәји бујурду вә Јерусәлим сакинләри ата-бабаларынын Аллаһынын әһдинә ујғун јашамаға башлады.+ 33  Сонра Јушијјә исраиллиләрин торпагларындан бүтүн ијрәнҹ шејләри* јох етди+ вә әмр етди ки, Исраилдә һәр кәс Аллаһы Јеһоваја гуллуг етсин. Онун дөврүндә һеч ким ата-бабаларынын Аллаһы Јеһованын јолундан чыхмады.

Һашијәләр

Ибраниләрдә өлүмү бәдии диллә тәсвир едән ифадә.
Јахуд бүтләри.