Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 31:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һизгијјә өлкәдә бүтпәрәстлијин көкүнү кәсир (1)

  • Каһинләрлә лавилиләрә мадди тәминат верилир (2—21)

31  Бајрамдан сонра Јерусәлимә топлашан исраиллиләр Јәһуда шәһәрләринә ҝетдиләр. Јәһуда, Бинјамин, Әфраим вә Мәнәссә+ торпагларындакы дик дашлары+, Ашера бүтләрини парча-парча етдиләр,+ сәҹдәҝаһлары вә гурбанҝаһлары дағытдылар,+ һамысыны мәһв етдиләр. Сонра бүтүн исраиллиләр өз шәһәрләринә, һәр кәс өз мүлкүнә гајытды.  Һизгијјә каһинләри вә лавилиләри, һәр бирини өз бөлүјүндә+ өз хидмәтинә гојду.+ Онлар јандырма вә үнсијјәт гурбанлары тәгдим етмәли, хидмәт етмәли вә Јеһованын һәјәтләринин дарвазаларында Аллаһа һәмд-сәна етмәли идиләр.+  Падшаһ Јеһованын Ганунунда јазылана ујғун олараг, јандырма гурбанлары+ — сәһәр вә ахшам тәгдимәләринин+, шәнбә ҝүнләринин+, тәзә ај мәрасимләринин+, бајрамларын+ јандырма гурбаны үчүн өз мүлкүндән пај ајырды.  О, каһинләрин вә лавилиләрин Јеһованын ганунуну ҹидд-ҹәһдлә иҹра етмәси үчүн Јерусәлимдә јашајан ҹамаата әмр етди ки, онлара дүшән пајы+ версинләр.  Бу фәрман чыхан кими исраиллиләр тахылын, тәзә шәрабын, јағын,+ балын вә торпағын бүтүн мәһсулунун нүбарындан+ чохлу пај ҝәтирдиләр. Онлар һәр шејин онда бириндән бол-бол вердиләр.+  Јәһуда шәһәрләриндә јашајан исраиллиләр вә јәһудалылар да мал-гаранын, гојун-гузунун вә Аллаһлары Јеһова үчүн ајрылмыш мүгәддәс шејләрин онда бирини ҝәтирдиләр.+ Беләҹә, халг чохлу пај ҝәтирди.  Үчүнҹү ај+ халгын ҝәтирдији пајлары бир јерә јығмаға башладылар вә једдинҹи ај+ гуртардылар.  Һизгијјә вә әјанлар ҝәлиб бунлары ҝөрәндә Јеһоваја алгыш охудулар вә Исраил халгына хејир-дуа вердиләр.  Һизгијјә каһинләрдән вә лавилиләрдән халгын ҝәтирдији пај барәдә сорушду. 10  Садыг евиндән олан бөјүк каһин Әзрија деди: «Халг Јеһованын евинә пај+ ҝәтирәндән бәри һәр кәс дојунҹа јејир, һәлә артыг да галыр. Јеһова халгына бәрәкәт вердији үчүн бу гәдәр шеј артыг галыр».+ 11  Онда Һизгијјә әмр етди ки, Јеһованын евиндә анбар отаглары*+ һазырлансын. Онун әмрилә анбарлар һазырланды. 12  Пајлары, ондабирләри+ вә мүгәддәс шејләри виҹданла ора ҝәтирирдиләр. Бу ишә лавили Кәнәнја нәзарәт едирди. Онун мүавини гардашы Шимај иди. 13  Һизгијјә падшаһын әмрилә Јәһјил, Әзази, Нәһат, Асаил, Әримут, Јузабад, Әлиил, Исмәһја, Маһат вә Бәнаји Кәнәнја илә гардашы Шимајын көмәкчиләри тәјин олунмушдулар. Аллаһын евинин нәзарәтчиси Әзрија иди. 14  Шәрг тәрәфдә дарваза кешикчиси олан лавили+ Имнаһ оғлу Горә Аллаһа ҝәтирилән көнүллү тәгдимәләрә+ ҝөрә ҹавабдеһ иди. О, Јеһоваја ҝәтирилән пајлары+ вә сон дәрәҹә мүгәддәс шејләри+ бөлүшдүрүрдү. 15  Әдән, Минјамин, Јешу, Шәмај, Әмаријјә вә Сәкәнја онун башчылығы алтында иди. Онлара каһинләр шәһәриндә+ бөлүкләрдәки гардашларына+, бөјүклү-кичикли һамысына ејни бәрабәрдә пај ајырмаг һәвалә олунмушду. 16  Бу пај ады нәсил шәҹәрәсиндә гејдә алынан вә һәр ҝүн Јеһованын евиндә хидмәт етмәјә ҝәлән вә бөлүкләринә ҝөрә үзәрләринә дүшән иши иҹра едәнләрә верилән пајдан әлавә пај иди. (Нәсил шәҹәрәсиндә үч јашында вә ондан јухары јашда оланларын ады гејдә алынмышды.) 17  Нәсил шәҹәрәсиндә нәсилләринә ҝөрә+ каһинләрин вә бөлүкләриндәки+ вәзифәләринә ҝөрә ијирми јашында вә бундан јухары јашда олан лавилиләрин ады гејдә алынмышды.+ 18  Нәсил шәҹәрәсиндә бүтүн Лави иҹмасынын — лавилиләрин, арвадларынын, ушагларынын, оғулларынын, гызларынын ады вар иди. Чүнки онлара һәвалә олунмуш мүгәддәс иш үчүн өзләрини пак сахлајырдылар. 19  Нәсил шәҹәрәсинә һәмчинин шәһәр әтрафындакы өрүшләрдә+ јашајан Һарун өвладлары, каһинләр дә дахил иди. Каһин нәслиндәки бүтүн кишиләрә вә лавилиләрин нәсил шәҹәрәсинә дахил олан һәр кәсә пај вермәк үчүн бүтүн шәһәрләрдә кишиләр тәјин олунмушду. 20  Һизгијјә бүтүн Јәһуда шәһәрләриндә белә етди. О, бундан сонра да Аллаһы Јеһованын өнүндә салеһ вә һагг ишләр ҝөрдү, Она садиг галды. 21  О, Аллаһы Јеһоваја ибадәтдә һәр иши — Аллаһын евиндәки хидмәтлә+, Ганунла, әмрлә бағлы һәр бир иши ҹанла-башла ҝөрдү вә уғур газанды.

Һашијәләр

Јахуд јемәк отаглары.