Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 17:1—41

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраил падшаһы Һушә (1—4)

  • Исраилин сүгуту (5, 6)

  • Исраил сүрҝүнә апарылыр (7—23)

  • Сәмәријјә шәһәрләриндә јаделлиләр мәскунлашыр (24—26)

  • Сәмәријјәдә мүхтәлиф динләр (27—41)

17  Јәһуда падшаһы Әһәзин һакимијјәтинин он икинҹи илиндә Илаһ оғлу Һушә+ Сәмәријјәдә Исраилин падшаһы олду вә доггуз ил һакимијјәт сүрдү.  О, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрүрдү, амма өзүндән әввәлки Исраил падшаһлары гәдәр јох.  Ашшур падшаһы Салманасар Һушәнин үстүнә јүрүш етди.+ Һушә она гуллуг едиб хәраҹ өдәмәјә башлады.+  Ашшур падшаһы Һушәнин она хәјанәт етдијиндән хәбәр тутду. Чүнки Һушә Мисир һөкмдары Сонун јанына гасидләр ҝөндәрмишди+ вә әввәлки илләрдә олдуғу кими, Ашшур падшаһына хәраҹ вермәмишди. Она ҝөрә дә Ашшур падшаһы онун әл-голуну гандаллајыб зиндана атды.  Ашшур падшаһынын гошунлары бүтүн өлкәјә сохулду. О, Сәмәријјәјә ҝәлиб үч ил ораны мүһасирәдә сахлады.  Һушәнин һакимијјәтинин доггузунҹу илиндә Ашшур падшаһы Сәмәријјәни алды.+ Исраил халгыны Ашшура сүрҝүн етди,+ онлары Һалаһда, Гозан чајы саһилиндә јерләшән Һаборда вә Мада* шәһәрләриндә мәскунлашдырды.+  Бу она ҝөрә баш верди ки, исраиллиләр онлары Мисир һөкмдары фиронун зүлмүндән гуртарыб Мисирдән чыхаран Аллаһлары Јеһоваја гаршы ҝүнаһ етдиләр.+ Онлар башга аллаһлара ибадәт етдиләр,+  Јеһованын онларын өнүндән говдуғу халгларын адәт-әнәнәсини мәнимсәдиләр, Исраил падшаһларынын гојдуғу адәтләрлә ҝетдиләр.  Исраиллиләр Аллаһлары Јеһоваја мәгбул олмајан ишләрин далынҹа дүшдүләр. Бүтүн шәһәрләриндә ҝөзәтчи гүлләсиндән гала-шәһәрә гәдәр* сәҹдәҝаһлар тикдиләр.+ 10  Һәр һүндүр тәпәнин үстүндә, һәр ҝур јарпаглы ағаҹын+ алтында дик дашлар, Ашера бүтләри+ гојдулар. 11  Сәҹдәҝаһларда Јеһованын онларын өнүндән говдуғу халглар кими гурбан түстүсү тәгдим етдиләр.+ Онлар мәнфур ишләри илә Јеһованы тәһгир етдиләр. 12  Јеһованын «белә етмәјин!» дедијинә бахмајараг, исраиллиләр ијрәнҹ бүтләрә гуллуг етдиләр.+ 13  Јеһова бүтүн пејғәмбәрләри вә ҝөрүҹүләри васитәсилә Исраиллә Јәһудаја хәбәрдарлыг едирди:+ «Мәнфур јолларыныздан дөнүн!+ Ата-бабаларыныза вердијим ганунда јазылан вә ҝөндәрдијим пејғәмбәрләр васитәсилә сизә бујурдуғум әмрләрә, гајдалара риајәт един». 14  Амма онлар гулаг асмадылар, Аллаһлары Јеһоваја иман ҝәтирмәјән әҹдадлары кими дикбашлыг етдиләр.+ 15  Аллаһын ганунларыны, аталары илә бағладығы әһди,+ онлара вердији хәбәрдарлыглары рәдд етдиләр,+ дәјәрсиз бүтләрин далынҹа ҝедиб+ өзләри дә дәјәрдән дүшдүләр,+ Јеһованын «онларын етдијини етмәјин» әмрини гулагардына вуруб әтраф халгларын јолу илә ҝетдиләр.+ 16  Онлар Аллаһлары Јеһованын әмрләриндән үз дөндәриб төкмә бүтләр, ики дана+ вә Ашера бүтү+ дүзәлтдиләр, сәма ордусуна+ сәҹдә гылыб, Баала гуллуг етдиләр.+ 17  Оғул вә гызларыны одда јандырдылар,+ рәммаллыг,+ фалчылыг етдиләр, гәсдән Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрүб Ону тәһгир етдиләр. 18  Одур ки, Јеһова Исраилә бәрк гәзәбләнди, онлары өнүндән рәдд еләди.+ Тәкҹә Јәһуда гәбиләсини сахлады. 19  Һәтта Јәһуда да Аллаһы Јеһованын әмрләрини тутмады.+ Онлар да Исраилин адәтләрини ҝөтүрдүләр.+ 20  Јеһова бүтүн Исраил өвладларыны рәдд етди, онлары алчалдыб басгынчыларын басгынларына мәруз гојду, ахырда онлары һүзурундан тамамилә рәдд етди. 21  О, Исраили Давуд евиндән гопарды. Онлар Нәбат оғлу Әрубамы падшаһ етдиләр.+ Әрубам исраиллиләри Јеһованын јолундан дөндәрди, онлары бөјүк ҝүнаһа сүрүкләди. 22  Исраил халгы Әрубамын ҝүнаһларындан дөнмәди, онлары тәкрарлады.+ 23  Ахырда Јеһова пејғәмбәрләри васитәсилә бәјан етдији кими, Исраили өнүндән рәдд етди.+ Исраил өз өлкәсиндән Ашшур мәмләкәтинә сүрҝүн едилди.+ Бу ҝүнә гәдәр дә онлар орададырлар. 24  Ашшур падшаһы Бабилдән, Кутдан, Аввадан, Һәмәсдән, Сәфарваимдән+ адамлар ҝәтириб исраиллиләрин јеринә Сәмәријјәнин шәһәрләриндә мәскунлашдырды. Онлар Сәмәријјәјә саһиб олуб онун шәһәрләриндә јашадылар. 25  Тәзә-тәзә орада јашајанда онлар Јеһовадан горхмурдулар. Буна ҝөрә Јеһова онларын үстүнә ширләр ҝөндәрирди+ вә ширләр онлары парчалајырды. 26  Ашшур падшаһына хәбәр вердиләр: «Сүрҝүн едиб Сәмәријјә шәһәрләриндә мәскунлашдырдығын халглар бу өлкәнин Аллаһынын ајинләрини билмирләр. Буна ҝөрә О, халгын үстүнә ширләр ҝөндәрир, ширләр дә онлары парчалајыр. Чүнки онлардан һеч ким бу өлкәнин Аллаһынын ајинләрини билмир». 27  Онда Ашшур падшаһы әмр етди: «Гој орадан сүрҝүн олунан каһинләрдән бири гајыдыб орада јашасын вә бу өлкәнин Аллаһынын ајинләрини халга өјрәтсин». 28  Сәмәријјәдән сүрҝүн едилмиш каһинләрдән бири гајыдыб Бејтелдә+ јашады вә онлара Јеһоваја ибадәт етмәји өјрәтмәјә башлады.+ 29  Бунунла јанашы, һәр халг өзү үчүн аллаһ дүзәлдиб сәмәријјәлиләрин сәҹдәҝаһларда тикдији ибадәтханалара гојду. Һәр халг јашадығы шәһәрләрдә белә етди. 30  Бабиллиләр Суггуд-Бенод, кутлулар Нергал, һәмәсиләр+ Ашима, 31  аввалылар Нибһаз вә Дартаг бүтләри дүзәлтдиләр. Сәфарваимлиләр оғулларыны Сәфарваим аллаһлары+ Әдрамәлик вә Ануммәлик үчүн одда јандырырдылар. 32  Онлар Јеһовадан горхурдулар, ејни заманда, халгын арасындан сәҹдәҝаһда хидмәт етмәк үчүн каһинләр сечирдиләр. Каһинләр дә сәҹдәҝаһлардакы ибадәтханаларда хидмәт едирдиләр.+ 33  Беләликлә, онлар һәм Јеһовадан горхур, һәм дә сүрҝүндән әввәл јашадыглары өлкәнин халгларынын ајинләринә ујғун олараг, өз аллаһларына ибадәт едирдиләр.+ 34  Бу ҝүнә гәдәр онлар өз көһнә ајинләрини иҹра едирләр. Һеч бири Јеһоваја ибадәт етмир, Јеһованын адыны Исраил гојдуғу Јагубун+ оғулларына вердији ганунлара, гајдалара, һөкмләрә, әмрләрә риајәт етмир. 35  Јеһова онларла әһд бағлајанда+ онлара әмр етмишди: «Башга аллаһлардан горхмајын, онлара сәҹдә гылыб ибадәт етмәјин, онлара гурбан ҝәтирмәјин.+ 36  Бөјүк ҝүҹү вә гүдрәтли голу илә сизи Мисир өлкәсиндән чыхаран Јеһовадан,+ јалныз Ондан горхун,+ Она сәҹдә гылыб гурбан ҝәтирин. 37  Сизин үчүн јазылан ганунлара, гајдалара, һөкмләрә, әмрләрә+ һәмишә диггәтлә риајәт един. Башга аллаһлардан горхмајын. 38  Сизинлә бағладығым әһди унутмајын,+ башга аллаһлардан горхмајын. 39  Тәкҹә Аллаһыныз Јеһовадан горхун, чүнки сизи дүшмәнләринизин әлиндән О гуртараҹаг». 40  Лакин онлар гулаг асмадылар. Көһнә ајинләрини иҹра етдиләр.+ 41  Беләҹә, бу халглар һәм Јеһовадан горхур,+ һәм дә өз ојма бүтләринә гуллуг едирдиләр. Оғуллары да, нәвәләри дә ата-бабалары кими етдиләр. Бу, индијәдәк беләдир.

Һашијәләр

Мидија.
Јәни әһалинин сејрәк мәскунлашдығы јердән тутмуш сых мәскунлашдығы јерәдәк һәр јердә.