Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Коринфлиләрә 12:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булусун алдығы вәһјләр (1—7а)

  • Булусун бәдәнини тикан кими дешән сынаг (7б—10)

  • Булусун ҝөркәмли һәвариләрдән һеч нәји әскик дејил (11—13)

  • Булус коринфлиләрдән өтрү нараһатдыр (14—21)

12  Өјүнмәјә мәҹбурам. Һәрчәнд бунун һеч бир фајдасы јохдур, амма јенә дә, фөвгәлтәбии ҝөрүнтүләрә+ вә Ағадан ҝәлән вәһјләрә+ кечим.  Мәсиһин јолунда олан бир адам таныјырам. Он дөрд ил бундан әввәл о, үчүнҹү ҝөјә* апарылмышды (дүзү билмирәм, бәдәндә, јохса бәдәндән ајры, буну бир Аллаһ билир).  Бәли, белә адамы таныјырам (бәдәндә, јохса бәдәндән ајры апарылмышды, дејә билмәрәм, буну бир Аллаһ билир).  О, ҹәннәтә апарылмышды вә дилә ҝәтирилмәси, дејилмәси јасаг олан сөзләр ешитмишди.  Бах белә адамла өјүнәҹәјәм, өзүмлә исә јох, өјүнсәм дә анҹаг зәифликләримлә өјүнәҹәјәм.  Һәтта өјүнмәк истәсәм дә, бу, ағылсызлыг олмајаҹаг, чүнки һәгигәти сөјләјәҹәјәм. Анҹаг өјүнмүрәм ки, һеч кәс мәндә ҝөрдүјүндән, ја да мәндән ешитдијиндән артығыны мәнә аид етмәсин,  нә вар-нә вар мәнә белә гејри-ади вәһјләр верилиб. Ловғаланмајым дејә, ҹисмимә бир тикан батырылыб.+ Бу тикан, Шејтанын елчиси мәнә әзаб верир ки, гүррәләнмәјим.  Бунунла бағлы Рәббә дүз үч дәфә јалвардым ки, ҹанымы бу бәладан гуртарсын,  анҹаг О, мәнә деди: «Лүтфүм сәнә јетәр. Чүнки сән зәиф оланда Мәним ҝүҹүм өзүнү бүтүнлүклә ҝөстәрир».+ Буна ҝөрә дә мән бөјүк мәмнунијјәтлә өз зәифликләримлә өјүнәрәм ки, Мәсиһин ҝүҹү чадыр кими үзәримдә галсын. 10  Буна ҝөрә дә Мәсиһ уғрунда зәифликләрә, тәһгирләрә, сыхынтылара, тәгибләрә, чәтинликләрә гатлашмагдан һәзз алырам. Мән зәиф оланда ҝүҹлүјәм.+ 11  Мән ағылсызлыг етдим. Мәни буна сиз мәҹбур етдиниз. Мәни ҝәрәк сиз тәрифләјәјдиниз. Ахы сизин ҝөзүнүздә һеч нә олсам да, о ҝөркәмли һәвариләриниздән һеч нәјим әскик дејил.+ 12  Доғрудан да, һәварилијими тәсдиг едән дәлилләр сизә әламәт, мөҹүзә, гүдрәтли ишләр+ вә там дөзүмлә+ нүмајиш етдирилиб. 13  Сизи нәдә башга јығынҹаглардан ашағы тутмушам? Сизә јүк олмамагда?+ Кечин бу ҝүнаһымдан да. 14  Артыг үчүнҹү дәфәдир јаныныза ҝәлмәк истәјирәм. Бу дәфә дә сизә јүк олмајаҹағам. Мәнә сизин малыныз јох,+ өзүнүз лазымсыныз. Чүнки ушаглар+ валидејнләри үчүн јох, валидејнләр ушаглары үчүн јығмалыдырлар. 15  Нәјим варса, һәр шејими, һәтта өз ҹанымы белә, сизин јолунузда фәда етмәјә һазырам.+ Бир белә севҝимин мүгабилиндә мәҝәр аз севилмәлијәм? 16  Һәр һалда мән сизә јүк олмамышам.+ Сиз исә дејирсиниз ки, мән һијләҝәрлик етмишәм, кәләк ишләдиб сизи тәләјә салмышам. 17  Мәҝәр јаныныза ҝөндәрдијим адамлар васитәсилә сиздән мәнфәәт әлдә етмишәм? 18  Мән Титусу дилә тутдум вә бир гардашла бирликдә јаныныза ҝөндәрдим. Олмаја, Титус сиздән мәнфәәт әлдә едиб?+ Мәҝәр нијјәтимиз ејни олмајыб? Ејни ҹүр давранмамышыг? 19  Һәлә дә өзүмүзү мүдафиә етдијимизи дүшүнүрсүнүз? Биз Мәсиһин давамчылары кими Аллаһын гаршысында данышырыг. Әзизләрим, јадыныздан чыхармајын ки, нә едириксә иманынызын мөһкәмләнмәси үчүн едирик. 20  Горхурам ки, мән ҝәләндә сизи истәдијим вәзијјәтдә ҝөрмәјим, сиз дә мәни истәдијиниз һалда ҝөрмәјәсиниз. Горхурам, аранызда чәкишмә, пахыллыг, һирс-гәзәб, ихтилаф, дидишмә, деди-году, ловғалыг, гатма-гарышыглыг олсун. 21  Горхурам ки, бу дәфә јаныныза ҝәләндә Аллаһым мәни утандырсын вә мән ҝүнаһ ишләмиш вә һәлә дә натәмиз ишләриндән, әхлагсызлыгдан*, азғынлыгдан* төвбә етмәјәнләрә ҝөрә јаса батым.

Һашијәләр

Бурада мәҹази мәнада башга аләм нәзәрдә тутулур.
Јахуд абырсызлыгдан. Јун. аселҝеја. Лүғәтдә «азғынлыг» сөзүнә бах.