Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Коринфлиләрә 11:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булус вә «ҝөркәмли һәвариләр» (1—15)

  • Булусун гаршылашдығы чәтинликләр (16—33)

11  Үмидварам ки, бир аз ағылсызлыг етсәм, буна дөзәрсиниз. Онсуз да мәнә дөзүрсүнүз.  Сиздән өтрү Аллаһын гејрәтинә бәнзәр гејрәт чәкирәм, чүнки сизи никаһ бағлајаҹағыныз кишијә, Мәсиһә мән нишанламышам вә сизи тәртәмиз бакирә гыз кими она тәгдим етмәк истәјирәм.+  Анҹаг горхурам ки, илан һијләҝәрлији илә Һәвваны неҹә товладыса,+ сизин дә зеһниниз корланыб Мәсиһә лајиг сәмимијјәтдән вә сафлыгдан узаглашсын.+  Чүнки кимсә ҝәлиб сизә бизим тәблиғ етдијимиздән фәргләнән Исаны тәблиғ едәндә, јахуд алдығыныз руһдан фәргләнән бир руһ сизә тәсир ҝөстәрәндә вә ја сизә гәбул етдијиниз мүждәдән фәргләнән бир мүждә ҝәтирәндә+ она дөзүрсүнүз.  Елә дүшүнүрәм ки, сизин о ҝөркәмли һәвариләриниздән һеч нәјим әскик дејил.+  Әҝәр натиг кими мәһарәтли дејиләмсә+ дә, биликдә ки әскиклијим јохдур. Биз буну сизә һәр саһәдә мүхтәлиф јолларла ҝөстәрмишик.  Јохса сиз уҹаласыныз дејә, өзүмү алчалтмагла, Аллаһын мүждәсини бөјүк мәмнунијјәтлә, тәмәннасыз сизә тәблиғ етмәклә ҝүнаһ иш тутмушам?+  Сизә хидмәт етмәк үчүн башга јығынҹагларын боғазындан кәсиб мадди јардым алмышам.+  Анҹаг сизин јанынызда оларкән нәјәсә еһтијаҹ дујанда һеч биринизә јүк олмадым, чүнки Македонијадан ҝәлмиш гардашлар еһтијаҹымы боллуҹа тәмин етдиләр.+ Бәли, мән һеч вахт сизә јүк олмамышам, олмајаҹағам да.+ 10  Нә гәдәр ки мәндә Мәсиһин һәгигәти вар, мән Ахајја бөлҝәсиндә бунунла даима өјүнәҹәјәм.+ 11  Нијә? Она ҝөрә ки сизи севмирәм? Аллаһ шаһиддир ки, севирәм. 12  Буну өјүнәрәк бизимлә ејни мөвгедә олмаға ҹан атанларын әлинә фүрсәт вермәмәк үчүн едирәм вә бундан сонра да едәҹәјәм.+ 13  Бунлар Мәсиһин һәвариси ҹилдинә ҝирмиш гондарма һәвариләр, фырылдагчылардыр.+ 14  Бурада тәәҹҹүблү һеч нә јохдур, чүнки Шејтан да нур мәләји ҹилдинә ҝирир.+ 15  Буна ҝөрә дә онун хидмәтчиләри салеһлик хидмәтчиси ҹилдинә ҝирирләрсә, бурада гејри-ади бир шеј јохдур. Лакин онларын агибәти әмәлләринә ҝөрә олаҹаг.+ 16  Бир дә дејирәм, гој һеч кәс елә дүшүнмәсин ки, мән ағылсызлыг едирәм. Әҝәр елә дүшүнүрсүнүзсә дә, онда мәни ағылсыз кими гәбул един ки, мән дә бир аз өјүнә билим. 17  Бу сөзләри Ағанын гојдуғу нүмунәјә әсасән демирәм, ағылсыз адам кими, өзүндәнразылыгла, ловғалыгла дејирәм. 18  Мадам ки бир чохлары ҹисмани шејләрлә өјүнүрләр, мән дә өјүнәҹәјәм. 19  Сиз о гәдәр ағыллысыныз ки, ағылсызлара хошлугла дөзүрсүнүз. 20  Әслиндә, ким сизи көлә едир, вар-јохунузу чапыб-талајыр, сизи сајмыр, сизи шилләләјир она дөзүрсүнүз. 21  Буну хәҹаләт чәкә-чәкә дејирәм, ахы бәзиләринин фикринҹә, биз о гәдәр аҹиз идик ки, өз сәлаһијјәтимиздән лазымынҹа истифадә едә билмирдик. Анҹаг башгалары ҹәсарәтлә һәрәкәт едирсә (ағылсыз кими данышырам), мән дә ҹәсарәтлә һәрәкәт едә биләрәм. 22  Онлар ибранидирләр? Мән дә ибранијәм.+ Исраиллидирләр? Мән дә исраиллијәм. Ибраһимин нәслиндәндирләр? Мән дә.+ 23  Мәсиһин хидмәтчисидирләр? Бир ағылсыз кими ҹаваб верирәм, мән онлардан даһа үстүн хидмәтчијәм: мән даһа чох иш ҝөрмүшәм,+ онлардан да чох зиндана дүшмүшәм,+ о гәдәр дөјүлмүшәм ки! Нечә дәфә өлүмлә үз-үзә дурмушам.+ 24  Дүз беш дәфә јәһудиләрдән гырхдан бири әскик олмагла көтәк јемишәм,+ 25  үч дәфә чубугла дөјүлмүшәм,+ бир дәфә даша басылмышам,+ үч дәфә ҝәмидә гәзаја уғрамышам,+ бир ҝүн бир ҝеҹә дәнизин ағушунда галмышам. 26  Тез-тез сәфәрләрә чыхмышам, нечә-нечә тәһлүкә илә үзләшмишәм: чајларда тәһлүкә, гулдурларын әлиндән тәһлүкә, сојдашларым тәрәфиндән тәһлүкә,+ башга халгларын әлиндән тәһлүкә,+ шәһәрдә тәһлүкә,+ чөллүкдә тәһлүкә, дәниздә тәһлүкә, јаланчы гардашлар арасында тәһлүкә. 27  Нә гәдәр зәһмәт чәкмишәм, әзаб-әзијјәтә гатлашмышам, тез-тез јухусуз ҝеҹәләр кечирмишәм,+ аҹ-сусуз галмышам,+ дәфәләрлә јемәјә чөрәк тапмамышам,+ сојугда чылпаг галмышам. 28  Бу ҹүр чәтинликләр бир јана галсын, ҝүнбәҝүн бүтүн јығынҹагларын фикрини чәкирәм.+ 29  Ким зәифдирсә, мән дә онунла бирликдә зәифәм. Кимисә иман јолунда бүдрәдирләрсә, һирсимдән алышыб јанырам. 30  Өјүнмәк лазымдырса, зәифлијими ҝөстәрән шејләрлә өјүнәҹәјәм. 31  Ағамыз Исанын Атасы вә Аллаһы билир ки, јалан данышмырам. Она әбәдилик алгыш олсун! 32  Дәмәшгдә Арета падшаһын валиси мәни тутмаг үчүн дәмәшглиләрин шәһәрини нәзарәт алтында сахлајырды. 33  Анҹаг мәни бир сәбәтдә шәһәр диварындакы пәнҹәрәдән ашағы салладылар+ вә беләҹә, ҹанымы онун әлиндән гуртардым.

Һашијәләр