Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар 15:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Әбјам (1—8)

  • Јәһуда падшаһы Аса (9—24)

  • Исраил падшаһы Надаб (25—32)

  • Исраил падшаһы Баша (33, 34)

15  Нәбат оғлу Әрубам падшаһын һакимијјәтинин он сәккизинҹи илиндә+ Әбјам Јәһуданын падшаһы олду.+  О, үч ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы Абисаламын* нәвәси Мәкаһ+ иди.  Әбјам атасынын етдији бүтүн ҝүнаһлары тәкрарлады, бабасы Давуддан фәргли олараг, онун үрәји Аллаһы Јеһоваја бүтүнлүклә бағлы дејилди.  Амма Аллаһы Јеһова Давудун хатиринә+ Јерусәлимдә онун чырағыны сөндүрмәди,+ ондан сонра оғлуну тахта чыхарды вә Јерусәлими сахлады.  Чүнки Давуд Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү, Һет Урјајын мәсәләсини+ чыхмаг шәртилә, бүтүн өмрү боју Онун әмрләриндән чыхмады.  Рәһабамын бүтүн өмрү боју онунла Әрубам арасында мүһарибә олмушду.+  Әбјамын галан ишләри вә бүтүн етдикләри Јәһуда падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр.+ Әбјамла Әрубам арасында да мүһарибә ҝедирди.+  Әбјам ата-бабаларына говушду, ону Давуд шәһәриндә дәфн етдиләр. Онун јеринә оғлу Аса+ тахта чыхды.+  Исраилин падшаһы Әрубамын һакимијјәтинин ијирминҹи илиндә Аса Јәһудада һакимијјәт сүрмәјә башлады. 10  О, Јерусәлимдә гырх бир ил һакимијјәт сүрдү. Онун нәнәси Абисаламын нәвәси Мәкаһ+ иди. 11  Аса әҹдады Давуд кими, Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү.+ 12  О, мәбәд фаһишәлији илә мәшғул олан кишиләри өлкәдән говду+ вә ата-бабаларынын дүзәлтдији бүтүн ијрәнҹ бүтләри+ мәһв етди. 13  О, һәтта нәнәси Мәкаһы+ да мәликәликдән мәһрум етди, чүнки о, Ашераја ибадәт үчүн ијрәнҹ бүт дүзәлтмишди. Аса онун ијрәнҹ бүтүнү кәсиб+ Гидрон вадисиндә јандырды.+ 14  Амма сәҹдәҝаһлар јох едилмәди.+ Бунунла белә, Асанын үрәји өмрү боју бүтүнлүклә Јеһоваја бағлы галды. 15  О, өзүнүн вә атасынын Аллаһ үчүн ајырдығы шејләри — гызылы, ҝүмүшү, ҹүрбәҹүр әшјалары Јеһованын евинә ҝәтирди.+ 16  Аса илә Исраил падшаһы Башанын+ арасында һәмишә мүһарибә ҝедирди. 17  Исраил падшаһы Баша Јәһудаја һүҹум етди вә Јәһуда падшаһы Асанын јанына ҝедиб-ҝәләнләрин гаршысыны алмаг үчүн Раманы+ мөһкәмләндирмәјә башлады.+ 18  Онда Аса Јеһованын евиндәки вә падшаһын сарајындакы хәзинәдә галан бүтүн гызыл-ҝүмүшү ҝөтүрүб әјанларына верди. Сонра Аса падшаһ онлары Дәмәшгдә јашајан Арам падшаһы Һәзјун оғлу Тәбриммунун оғлу Бәнһәдадын јанына ҝөндәриб+ деди: 19  «Мәнимлә сәнин, мәним атамла сәнин атан арасында сазиш вар. Мән сәнә гызыл вә ҝүмүш һәдијјә ҝөндәрирәм. Ҝәл, Исраилин падшаһы Баша илә бағладығын сазиши поз. Гој о, торпагларымдан чәкилсин». 20  Бәнһәдад Аса падшаһын сөзүнү гәбул етди вә сәркәрдәләрини Исраил шәһәрләринин үстүнә ҝөндәрди. Онлар Ијуну+, Даны+, Абил-Бејт-Мәкаһы, бүтүн Кинарәти вә бүтүн Нифталы торпағыны дармадағын етдиләр. 21  Баша бунлары ешидән кими Рамадакы тикинтини дајандырды вә Тирзәдә+ галды. 22  Аса падшаһ һеч кими истисна етмәдән бүтүн Јәһуданы сәфәрбәр етди. Онлар Башанын тикинтидә истифадә етдији дашлары, тирләри Рамадан дашыдылар. Аса падшаһ онларла Бинјамин Ҝибасыны+ вә Миспаһы+ мөһкәмләндирди. 23  Асанын галан ишләри, гүдрәти, бүтүн етдији ишләр вә тикдији шәһәрләр барәдә Јәһуда падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. Гоҹаланда онун ајаглары хәстәлијә тутулду.+ 24  Аса ата-бабаларына говушду. Ону бабасы Давудун шәһәриндә дәфн етдиләр. Оғлу Јәһушафат+ онун јеринә тахта чыхды. 25  Әрубам оғлу Надаб+ Јәһуда падшаһы Асанын һакимијјәтинин икинҹи илиндә Исраилин падшаһы олду. О, Исраилдә ики ил һакимијјәт сүрдү. 26  О, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү вә атасынын јолу илә ҝедиб+ онун Исраили ҝүнаһа сүрүкләјән ишләрини тәкрарлады.+ 27  Јәсакир евиндән Әхијјә оғлу Баша она суи-гәсд гурду. Надаб вә бүтүн Исраил филиштлиләрә мәхсус Ҝибтуну+ мүһасирәјә алан вахт ону орада өлдүрдү. 28  Беләликлә, Јәһуда падшаһы Асанын һакимијјәтинин үчүнҹү илиндә Баша Надабы өлдүрдү вә онун јеринә падшаһ олду. 29  О тахта чыхан кими Әрубамын бүтүн нәслини гырды, Әрубам евинә мәхсус бир нәфәри дә сағ гојмады, һамысыны өлдүрдү. Јеһованын Өз гулу, шилолу Әхијјә васитәсилә дедији сөз јеринә јетди.+ 30  Бу, Әрубамын һәм өзүнүн етдији, һәм дә Исраили сүрүкләдији ҝүнаһлара ҝөрә олду. Чүнки о, Исраилин Аллаһы Јеһованы бәрк гәзәбләндирмишди. 31  Надабын галан ишләри вә бүтүн етдикләри барәдә Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 32  Аса илә Исраил падшаһы Баша арасында һәмишә мүһарибә ҝедирди.+ 33  Јәһуда падшаһы Асанын һакимијјәтинин үчүнҹү илиндә Әхијјә оғлу Баша Тирзәдә, бүтүн Исраилин падшаһы олду вә ијирми дөрд ил һакимијјәт сүрдү.+ 34  О да Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрүрдү.+ О, Әрубамын јолу илә ҝетди вә онун Исраили ҝүнаһа сүрүкләјән ишләрини тәкрарлады.+

Һашијәләр

Ҝөрүнүр, Абсаламын диҝәр адыдыр.