Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Коринфлиләрә 7:1—40

МҮНДӘРИҸАТ

  • Евлиләр вә субајлар үчүн мәсләһәтләр (1—16)

  • Һәр кәс чағырыланда неҹә идисә, елә дә галсын (17—24)

  • Субајлар вә дуллар (25—40)

    • Субајлығын үстүнлүјү (32—35)

    • Ағанын хидмәтчиси илә аилә гурмаг (39)

7  Сизин јаздығыныза ҝәлдикдә исә јахшысы будур ки, киши гадына јахын дурмасын.  Анҹаг әхлагсызлыг* баш алыб ҝетдији үчүн гој һәр кишинин өз арвады,+ һәр гадынын да өз әри олсун.+  Гој әр арвадынын, арвад да әринин еһтијаҹыны* өдәсин.+  Арвадын бәдәни өзүнүн јох, әрин ихтијарындадыр, әрин дә бәдәни өзүнүн јох, арвадын ихтијарындадыр.  Бир-биринизи әр-арвадлыг борҹундан мәһрум етмәјин. Бу мүнасибәтләри јалныз икинизин дә разылығы илә, дуаја вахт ајырмаг мәгсәдилә мүәјјән мүддәтә сахлаја биләрсиниз. Сонра јенидән бир јердә олун ки, нәфсинизә һаким ола билмәдијиниздән Шејтан сизи имтаһана чәкмәсин.  Јенә дә, әмр етмирәм, буну бир изин кими јазырам.  Амма истәрдим ки, һамы мәним кими олсун. Һәрчәнд Аллаһ һәр кәсә бир ҹүр әнам вериб:+ биринә белә, о бирисинә елә.  Субај кишиләрә вә дул гадынлара исә мәсләһәтим будур ки, мәним кими галсынлар.+ Бу, онлар үчүн јахшы олар.  Амма өзләрини сахлаја билмирләрсә, гој евләнсинләр, чүнки еһтирас ичиндә говрулмагданса, евләнмәк јахшыдыр.+ 10  Евлиләрә исә мән бу ҝөстәриши верирәм, даһа доғрусу, мән јох, Ағамыз: арвад әриндән ајрылмасын.+ 11  Әҝәр ајрылса, онда әрә ҝетмәсин, ја да әри илә барышсын. Әр дә арвадыны атмасын.+ 12  Диҝәрләринә исә мән дејирәм, бәли, Ағамыз јох, мән дејирәм:+ әҝәр һәр һансы бир гардашын арвады иманда дејилсә, лакин онунла јашамаға разыдырса, гој гардаш ону атмасын. 13  Һәр һансы бир гадынын әри иманда дејилсә, лакин онунла јашамаға разыдырса, гој гадын ондан ајрылмасын. 14  Чүнки иманда олмајан әр арвады илә иттифагдан бәһрәләнир, ејнилә дә иманда олмајан арвад гардашымызла иттифагдан бәһрәләнир. Белә олмасајды, сизин ушагларыныз натәмиз олардылар, анҹаг бу һалда онлар мүгәддәсдирләр. 15  Анҹаг иманда олмајан тәрәф ајрылмаг истәјирсә, гој ајрылсын. Бу һалда гардашымыз, јахуд баҹымыз иманда олмајан һәјат јолдашы илә јашамаға мәҹбур дејил. Аллаһ сизи сүлһ ичиндә јашамаға чағырыб.+ 16  Еј гадын, нә билирсән, бәлкә, әрини хилас етдин?+ Јахуд да сән, еј әр, нә билирсән, бәлкә, арвадыны хилас етдин? 17  Јеһова һәр кәсә бир ҹүр пај вериб, һәр кәс чағырыланда неҹә идисә, елә дә галсын.+ Бу ҝөстәриши бүтүн јығынҹаглара верирәм. 18  Кимсә сүннәтли чағырылыбса, гој өзүнү сүннәтсиз етмәсин.+ Кимсә сүннәтсиз чағырылыбса, гој сүннәт едилмәсин.+ 19  Нә сүннәт, нә дә сүннәтсизлик бир мәна кәсб етмир.+ Әсас одур ки, инсан Аллаһын әмрләринә риајәт етсин.+ 20  Чағырыланда ким неҹә идисә, гој елә дә галсын.+ 21  Чағырыланда гул идин? Фикир чәкмә.+ Амма азад ола биләрсәнсә, белә фүрсәти әлдән бурахма. 22  Чүнки гул икән Ағаја хидмәтә чағырылмыш адам азад едилир вә Ағаја мәхсус олур.+ Еләҹә дә азад икән чағырылмыш адам Мәсиһин гулудур. 23  Сиз баһа гијмәтә алынмысыныз,+ даһа инсанларын гулу олмајын. 24  Гардашлар, чағырыланда ким неҹә идисә, гој Аллаһын өнүндә елә дә галсын. 25  Субајларла* әлагәдар Ағамыздан һеч бир ҝөстәриш алмамышам,+ анҹаг Ағанын мәрһәмәти сајәсиндә сәдагәтли бир адам кими өз фикрими сөјләјирәм. 26  Мәнҹә, индики чәтин шәраити нәзәрә алсаг, јахшы оларды ки, һәр кәс олдуғу кими галсын. 27  Евлисән? Ајрылмаг үчүн бәһанә ахтарма.+ Арвадын јохдурса, арвад ахтарма. 28  Амма евләнсән дә, ҝүнаһ етмәзсән. Субај адам да аилә гурса, ҝүнаһ етмәз. Анҹаг беләләри һәјатда јени чәтинликләрлә үзләшәҹәкләр. Мән исә сизи горумаг истәјирәм. 29  Гардашлар, буну да билин ки, артыг вахт азалыб.+ Буна ҝөрә дә гој арвады олан арвадсыз кими, 30  ағлајан ағламајан кими, севинән севинмәјән кими, мал алан малы олмајан кими, 31  бу дүнјадан бәһрәләнән ондан там шәкилдә бәһрәләнмәјән кими олсун, чүнки бу дүнјанын сәһнәси дәјишир. 32  Мән истәмирәм ки, сиз фикир чәкәсиниз. Субај киши Ағаја мәхсус шејләрин гајғысыны чәкир, Ағанын һүсн-рәғбәтини газанмаға чалышыр. 33  Евли адам исә арвадыны разы салмаг үчүн дүнјаја мәхсус шејләрин дәрдини чәкир.+ 34  О, ики јерә бөлүнүр. Әрсиз гадын вә субај гыз да Ағаја мәхсус шејләрин гајғысыны чәкир+ ки, һәм ҹисмән, һәм руһән пак олсун. Әрли гадын исә әрини разы салмаг үчүн дүнјаја мәхсус шејләрин дәрдини чәкир. 35  Буну сизин хејриниз үчүн дејирәм. Елә дүшүнмәјин ки, әл-голунузу бағламаг истәјирәм. Хејр, сизи дүзҝүн давранмаға вә даима, јајынмадан Ағаја хидмәт етмәјә тәшвиг етмәк истәјирәм. 36  Кимсә еһтирасыны ҹиловлаја билмирсә вә артыг ҝәнҹлијинин гајнар чағы өтүбсә, гој белә етсин: евләнмәк истәјирсә, гој евләнсин. О, ҝүнаһ етмир.+ 37  Лакин кимсә буна еһтијаҹ дујмурса, гәрарында әзмлидирсә, ирадәси мөһкәмдирсә, һәмчинин үрәјиндә субај галмағы гәт едибсә, о, хејир тапаҹаг.+ 38  Беләликлә, евләнән хејир тапыр, субај галан исә даһа чох хејир тапаҹаг.+ 39  Әр сағ икән арвад она бағлыдыр.+ Әҝәр әри өлүм јухусуна ҝетсә, гадын азаддыр вә истәдији адама әрә ҝедә биләр, бир шәртлә ки, о адам Ағанын јолунда олсун.+ 40  Анҹаг зәннимҹә, гадын олдуғу кими галса, даһа хошбәхт олар. Елә дүшүнүрәм ки, мәндә дә Аллаһын руһу вар.

Һашијәләр

Һәрфән: борҹуну. Бурада ҹинси јахынлыг еһтијаҹынын тәмин едилмәси нәзәрдә тутулур.
Орижинал мәтндә ишләнән сөз ҹинси јахынлыг етмәмиш бакир оғланлары вә бакирә гызлары нәзәрдә тутур.