Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Коринфлиләрә 15:1—58

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәсиһин дирилмәси (1—11)

  • Дирилмә иманымызын өзүлүдүр (12—19)

  • Мәсиһин дирилмәси зәманәтдир (20—34)

  • Физики бәдән вә руһани бәдән (35—49)

  • Өлмәзлик вә чүрүмәзлик (50—57)

  • Рәббин ишиндә чох чалышын (58)

15  Гардашлар, сизә тәблиғ етдијим мүждәни јенидән јадыныза салырам.+ Сиз ону гәбул етдиниз вә инди она әсасән јашајырсыныз.  Бу мүждәдән бәрк јапышсаныз, сизә бәјан етдијим мүждә васитәсилә хилас олаҹагсыныз. Белә етмәсәниз, онда иман јолуна ҝәлмәјиниз әбәсдир.  Мәнә верилмиш вә сизә чатдырдығым ән ваҹиб шејләрдән бири будур: Мүгәддәс Јазыларда дејилдији кими, Мәсиһ бизим ҝүнаһларымыздан өтрү өлдү,+  дәфн едилди+ вә Мүгәддәс Јазыларда дејилдији кими,+ үчүнҹү ҝүндә+ дирилди,+  Кифаја+, сонра исә он ики һәваријә ҝөрүндү.+  Бундан сонра Мәсиһ ејни вахтда беш јүздән чох гардаша ҝөрүндү.+ Онлардан чоху инди дә сағдыр, бәзиләри исә өлүм јухусуна ҝедибләр.  Даһа сонра о, Јагуба+, сонра исә һәвариләрин һамысына ҝөрүндү.+  Лап ахырда исә вахтындан тез доғулмуш ушаға бәнзәјән мәнә ҝөрүндү.+  Мән һәвариләрин ән кичијијәм вә һәвари адланмаға лајиг дејиләм, чүнки Аллаһын јығынҹағына зүлм етмишәм.+ 10  Лакин инди бу мөвгеји Аллаһын лүтфү сајәсиндә тутурам. Онун мәнә ҝөстәрдији лүтф әбәс дејилдир, чүнки онларын һамысындан чох зәһмәт чәкмишәм, даһа доғрусу, мән јох, Аллаһын мәнимлә олан лүтфү. 11  Беләликлә, истәр онлар олсун, истәр мән — биз бир мүждәни тәблиғ едирик, сиз дә һәмин бу мүждәјә иман етмисиниз. 12  Әҝәр Мәсиһин дирилдији тәблиғ едилирсә,+ неҹә олур ки, сизләрдән бәзиләри дирилмәни инкар едир? 13  Дирилмә јохдурса, белә чыхыр ки, Мәсиһ дә дирилмәјиб. 14  Мәсиһ дирилмәјибсә, онда тәблиғимиз дә, иманымыз да пучдур. 15  Үстәлик, Аллаһын Мәсиһи дирилтдијини бәјан етмәклә+ биз Аллаһ һаггында јаландан шаһидлик етмиш олуруг,+ чүнки дирилмә, доғрудан да, јохдурса, демәк, Аллаһ Мәсиһи дирилтмәјиб. 16  Әҝәр өлүләр дирилмәјәҹәксә, демәли, Мәсиһ дә дирилмәјиб. 17  Әҝәр Мәсиһ дирилмәјибсә, демәли, иманыныз мәнасыздыр, сиз һәлә дә ҝүнаһ ичиндәсиниз.+ 18  Онда белә чыхыр ки, Мәсиһин өлән давамчылары да өлүб ҝетдиләр.+ 19  Әҝәр биз Мәсиһә јалныз бу һәјат үчүн үмид едирдиксә, онда биз бәдбәхтләрин бәдбәхтијик. 20  Лакин Мәсиһ дирилиб, о, өлүм јухусундан галхан илк нүбардыр.+ 21  Чүнки өлүм инсан васитәсилә ҝәлдији кими,+ өлүләрин дирилмәси дә инсан васитәсиләдир.+ 22  Неҹә ки Адәмин уҹбатындан һамы өлүр,+ Мәсиһин сајәсиндә дә һамы һәјата говушаҹаг.+ 23  Анҹаг һәр кәс өз нөвбәсиндә дириләҹәк: илк нүбар Мәсиһ,+ сонра Мәсиһин һүзуру* заманы+ она мәхсус оланлар. 24  Нәһајәт, сон олаҹаг. О заман Мәсиһ бүтүн һөкумәтләри, һакимијјәтләри вә игтидары јох едиб Падшаһлығы өз Атасы Аллаһа тәһвил верәҹәк.+ 25  Аллаһ бүтүн дүшмәнләри онун ајаглары алтына атанадәк о һакимијјәт сүрмәлидир.+ 26  Сонда о, ахырынҹы дүшмән олан өлүмү мәһв едәҹәк.+ 27  Аллаһ «һәр шеји онун ајаглары алтына гојуб+ она табе етди». Лакин «һәр шеј она табе едилиб»+ дедикдә, ајдындыр ки, бура һәр шеји она табе едән дахил дејил.+ 28  Һәр шеј она табе едиләндән сонра Оғул өзү дә она һәр шеји табе едәнә табе олаҹаг+ ки, Аллаһ һәр кәс үчүн һәр шеј олсун.+ 29  Белә исә, өлмәк үчүн вәфтиз олунанлар нә етсин?+ Өлүләр дирилмәјәҹәксә, онда онлар нәјә ҝөрә бу мәгсәдлә вәфтиз олунурлар? 30  Нәјә ҝөрә биз дә һәр ан тәһлүкәләрлә үзләширик?+ 31  Инанын, гардашлар, неҹә ки Ағамыз Мәсиһ Иса јолунда олан сизләрлә фәхр едирәм, еләҹә дә һәр ҝүн өлүмлә үз-үзә дурурам. 32  Әҝәр Ефесдә вәһши һејванларла гарпышаркән+ башгалары кими* гарпышдымса, бунун мәнә нә хејри вар? Әҝәр өлүләр дирилмирсә, «ҝәлин јејиб-ичәк, онсуз да сабаһ өләҹәјик».+ 33  Алданмајын! Пис достлар јахшы әхлагы позур *.+ 34  Ајылын, салеһ ишләр ҝөрүн, ҝүнаһ ишләмәјин, чүнки бәзиләри Аллаһы танымыр. Бунлары сизи утандырмаг мәгсәдилә дејирәм. 35  Лакин кимсә соруша биләр: «Өлүләр неҹә дириләҹәк? Онларын нә ҹүр бәдәни олаҹаг?»+ 36  Еј ағылсыз адам! Әкдијин тохум өлмәсә, дирилмәз. 37  Сән әкәндә ҹүҹәрәҹәк биткинин* өзүнү јох, ади тохум — буғда, јахуд башга бир битки тохуму әкирсән. 38  Аллаһ исә бу тохума мүнасиб билдији бәдән — һәр бир тохума она мәхсус бәдән верир. 39  Бүтүн ҹанлыларын бәдәни ејни дејил. Инсанларын бәдәни бир ҹүрдүр, мал-гаранынкы башга ҹүр, гушларынкы башга, балыгларынкы башгадыр. 40  Сәмави варлыглар+ вә јердәки варлыглар+ вардыр, амма сәмави варлыгларын ҹалалы бир ҹүр, јердәки варлыгларын ҹалалы исә башга ҹүрдүр. 41  Ҝүнәшин ҹалалы бир ҹүр, ајын ҹалалы башга ҹүр,+ улдузларынкы да ајры ҹүрдүр. Улдуз да улдуздан ҹалалы илә фәргләнир. 42  Еләҹә дә дирилмә. Чүрүјән бәдән әкилир, чүрүмәз бәдән галхыр.+ 43  О, шәрәфсиз һалда әкилир, ҹалал ичиндә дирилир.+ Зәиф һалда әкилир, гүдрәтлә дирилир.+ 44  Ҹисмани бәдән әкилир, руһани бәдән дирилир. Ҹисмани бәдән олдуғу кими, руһани бәдән дә вар. 45  Һәтта ҝөрүн нә јазылыб: «Илк инсан Адәм ҹанлы варлыг олду».+ Сонунҹу Адәм исә һәјат верән руһани варлыг олду.+ 46  Әввәлҹә руһани јох, ҹисмани варлыг јарадылыб, сонра исә руһани варлыг ҝәлиб. 47  Илк инсан јердәндир вә торпагдан јарадылыб,+ икинҹи инсан исә ҝөјдәндир.+ 48  Торпагдан јарадылан һәмин инсан неҹәдирсә, торпагдан јарадылан диҝәрләри дә еләдир. Ҝөјдән ҝәлән неҹәдирсә, ҝөјдә оланлар да еләдир.+ 49  Биз торпагдан јарадылмышын сурәтиндә олдуғумуз кими,+ ҝөјдән ҝәләнин дә сурәтиндә олаҹағыг.+ 50  Гардашлар, буну да дејим ки, ҹисмани бәдән* Аллаһын Падшаһлығына ҝирә билмәз, чүрүјән чүрүмәзлији мирас ала билмәз. 51  Сизә бир мүгәддәс сирр ачым: биз һамымыз өлүм јухусуна ҝетмәјәҹәјик, анҹаг һамымыз дәјишәҹәјик.+ 52  Бир ан ичиндә, бир ҝөз гырпымында, ахырынҹы кәрәнај чалынанда дәјишәҹәјик. Кәрәнај чалынаҹаг,+ өлүләр чүрүмәз һалда дириләҹәк вә биз дәјишәҹәјик. 53  Чүрүмәјә мәһкум бәдән чүрүмәзлијә,+ өлүмә мәһкум бәдән өлмәзлијә бүрүнмәлидир.+ 54  Чүрүмәјә мәһкум бәдән чүрүмәзлијә, өлүмә мәһкум бәдән өлмәзлијә бүрүнәндә «өлүм әбәдилик мәһв едилди» сөзләри јеринә јетәҹәк.+ 55  «Еј өлүм, һаны гәләбән? Еј өлүм, һаны нештәрин?»+ 56  Өлүм доғуран нештәр ҝүнаһдыр,+ ҝүнаһ исә ҝүҹүнү Ганундан алыр.+ 57  Амма Аллаһа шүкүрләр олсун! О, Ағамыз Иса Мәсиһ васитәсилә бизә гәләбә газандырыр.+ 58  Одур ки, әзиз гардашларым, мәтин галын,+ сарсылмаз олун, һәмишә Рәббин* ишиндә чох чалышын+ вә билин ки, Онун јолунда чәкдијиниз зәһмәт һәдәр дејил.+

Һашијәләр

Һүзур — мүәјјән јердә олма. Лүғәтә бах.
Диҝәр вариант: инсани нөгтеји-нәзәрлә.
Јахуд јахшы вәрдишләри корлајыр.
Һәрфән: бәдәнин.
Һәрфән: әт вә ган.
Јахуд Ағанын.