Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Бутрус 2:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһын сөзүнә гаршы иштаһа ојадын (1—3)

  • Ҹанлы дашлардан тикилән руһани ев (4—10)

  • Гәриб вә мүвәггәти сакин кими јашајын (11, 12)

  • Инсан һакимијјәтләринә табечилик (13—25)

    • Мәсиһ нүмунәмиздир (21)

2  Беләликлә, һәр ҹүр пислији+, һијләни, ријакарлығы, пахыллығы вә шәр-бөһтаны кәнара гојун.  Анадан тәзәҹә доғулмуш чаға кими+ Аллаһын сөзүндәки саф сүдә гаршы иштаһа ојадын ки, онун васитәсилә бөјүјүб хиласа јетишәсиниз.+  Ахы сиз Ағанын хејирхаһлығыны дадмысыныз.  Сиз она, инсанларын рәдд етдији,+ амма сечилмиш, Аллаһ үчүн гијмәтли олан+ ҹанлы даша јахынлашанда  ҹанлы дашлар олан сизләрдән руһани ев+ тикилир ки, сиз мүгәддәс каһинләр тајфасы олуб Иса Мәсиһин васитәсилә Аллаһа мәгбул+ руһани гурбанлар+ тәгдим едәсиниз.  Чүнки Мүгәддәс Јазыларда јазылыб: «Будур, Мән Сионда сечилмиш даш, гијмәтли ҝушә дашыны гојурам. Она иман едән һеч вахт пешман олмајаҹаг».+  Беләликлә, иман едән сизләр үчүн о, гијмәтлидир, иман етмәјәнләр үчүнсә «бәнналарын рәдд етдији даш+ күнҹүн әсас дашы»,+  «бүдрәдән даш вә јыхан гаја» олду.+ Беләләри сөзә итаәт етмәдикләри үчүн бүдрәјирләр. Онларын агибәти будур.  Анҹаг сиз «сечилмиш сој, падшаһ вә каһин тајфасы, мүгәддәс халг,+ Аллаһын мәхсуси үммәтисиниз»,+ сизи гаранлыгдан Өз һејрәтамиз нуруна чағыранын+ «әзәмәтли сифәтләрини бәјан етмәк» үчүн сечилмисиниз.+ 10  Бир вахтлар сиз халг дејилдиниз, инди исә Аллаһын халгысыныз.+ Сизә мәрһәмәт ҝөстәрилмәмишди, инди исә мәрһәмәт ҝөрдүнүз.+ 11  Әзизләрим, гәриб вә мүвәггәти сакин+ олан сизләрдән риҹа едирәм: ҹанынызла савашан+ ҹисмани истәкләрдән узаг дурун.+ 12  Башга халгларын арасында бундан сонра да нүмунәви давранын+ ки, сизә гара јаханлар јахшы ишләринизи мүшаһидә едиб+ јохлама ҝүнүндә Аллаһы мәдһ етсинләр. 13  Ағанын хатиринә инсан һакимијјәтләринә табе олун.+ Ән јүксәк вәзифә тутдуғуна ҝөрә падшаһа+, 14  јахуд пис иш ҝөрәнләри ҹәзаландырмаг, јахшы иш ҝөрәнләри+ исә мүкафатландырмаг үчүн падшаһ тәрәфиндән ҝөндәрилмиш һакимләрә табе олун. 15  Чүнки Аллаһ истәјир ки, сиз јахшы ишләринизлә наданлыгла данышан ағылсызлары сусдурасыныз.+ 16  Азад адамлар кими јашајын,+ Аллаһын гуллары+ олдуғунуз үчүн азадлығыныздан пис әмәлләр үчүн пәрдә кими истифадә етмәјин.+ 17  Һәр ҹүр инсана һөрмәт един,+ бүтүн гардашлығы севин,+ Аллаһдан горхун,+ падшаһа һөрмәт бәсләјин.+ 18  Гој нөкәрләр ағаларына табе олсунлар, өзү дә тәкҹә хејирхаһ вә мүлајим оланлара јох, разы салмаг чәтин оланлара да лајигинҹә һөрмәт бәсләсинләр.+ 19  Чүнки кимсә Аллаһ гаршысында виҹданыны тәмиз сахламагдан өтрү әзаблара гатлашыр вә һагсызлыға мәруз галырса, бу, тәгдирәлајигдир.+ 20  Әҝәр сиз ҝүнаһ иш ҝөрдүјүнүз үчүн дөјүлүр вә буна гатлашырсынызса, бу сизә нә газандырыр?+ Анҹаг јахшы иш ҝөрдүјүнүз үчүн әзаб чәкирсинизсә вә буна дөзүрсүнүзсә, бу, Аллаһа мәгбулдур.+ 21  Сиз мәһз бунун үчүн чағырылмысыныз. Ахы Мәсиһ дә сизин уғрунузда әзаб чәкди+ вә сизә нүмунә гојду ки, онун изи илә ҝедәсиниз.+ 22  О, һеч бир ҝүнаһ ишләмәмишди,+ ағзындан јалан сөз чыхмамышды.+ 23  О, тәһгирә тәһгирлә ҹаваб вермирди.+ Әзаб чәкәндә+ кимсәјә һәдә-горху ҝәлмирди, лакин өзүнү адил Һакимә+ тапшырырды. 24  О, ҝүнаһларымызы өз бәдәниндә дашыјыб+ дирәјин үзәринә апарды+ ки, биз ҝүнаһ үчүн өлүб салеһлик үчүн јашајаг. «Сиз онун јаралары илә шәфа тапдыныз».+ 25  Сиз јолуну азмыш гојунлар кими идиниз,+ анҹаг инди ҹанынызы горујан чобанын+ вә нәзарәтчинин јанына гајытдыныз.

Һашијәләр