Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 52:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сидгијјә үсјан едир (1—3)

  • Јерусәлим мүһасирәјә алыныр (4—11)

  • Шәһәр, мәбәд дармадағын едилир (12—23)

  • Халг Бабилә сүрҝүн едилир (24—30)

  • Јәһјакин зиндандан азад едилир (31—34)

52  Сидгијјә+ тахта чыханда ијирми бир јашында иди вә он бир ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы либналы Әрәмјанын гызы Хамутал иди.+  О да Јәһјаким кими, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү.+  Јеһова гәзәбләндији үчүн Јерусәлим вә Јәһуданын башына бу ишләр ҝәлирди. Ахырда Аллаһ онлары өнүндән рәдд етди.+ Сидгијјә Бабил падшаһына үсјан етди.+  Сидгијјәнин һакимијјәтинин доггузунҹу илиндә, онунҹу ајын онунҹу ҝүнүндә Бабил падшаһы Навуходоносор бүтүн ордусу илә Јерусәлимә јүрүш етди. Орада ордуҝаһ гуруб, шәһәрин әтрафында мүһасирә дивары тикди.+  Шәһәр Сидгијјә падшаһын һакимијјәтинин он биринҹи илинә гәдәр мүһасирәдә галды.  Дөрдүнҹү ајын доггузунҹу ҝүнү+ шәһәрдә ҝүҹлү аҹлыг вар иди, өлкәдә чөрәк галмамышды.+  Ахырда шәһәр дивары сындырылды. Ҝеҹә, кәлданиләр шәһәрин әтрафында икән, бүтүн дөјүшчүләр падшаһ бағынын јанындакы гоша диварын арасында јерләшән шәһәр дарвазасындан чыхыб Әрәбә јолу илә гачдылар.+  Амма кәлданиләрин гошуну Сидгијјә падшаһы тәгиб едиб Әриһа чөллүјүндә ону јахалады.+ Падшаһын бүтүн гошуну гачыб дағылды.  Кәлданиләр падшаһы тутуб Һәмәсдәки Риблаһа, Бабил падшаһынын һүзуруна ҝәтирдиләр вә падшаһ она һөкм чыхарды. 10  Бабил падшаһы Сидгијјәнин оғулларыны онун ҝөзү габағында гәтлә јетирди. О һәмчинин Риблаһда бүтүн Јәһуда әмирләрини өлдүрдү. 11  Сонра Сидгијјәнин ҝөзләрини чыхартды,+ ону мис гандалларла гандаллајыб Бабилә апарды вә өләнә гәдәр зинданда сахлады. 12  Бешинҹи ајын онунҹу ҝүнүндә, Бабил падшаһы Навуходоносорун һакимијјәтинин он доггузунҹу илиндә Бабил падшаһынын хидмәтчиси, кешикчибашы Нәбузардан Јерусәлимә ҝәлди.+ 13  О, Јеһованын мәбәдини, сарајы вә Јерусәлимдәки бүтүн евләри, имарәтләри јандырды.+ 14  Кешикчибашы илә ҝәлән кәлдани ордусу Јерусәлимин әтраф диварларыны учурду.+ 15  Кешикчибашы Нәбузардан касыб әһалини, шәһәрдә сағ галан ҹамааты, Бабил падшаһына тәрәф кечәнләри вә јердә галан сәнәткарлары әсир апарды.+ 16  Амма үзүмчүлүк вә әкинчиликлә мәшғул олмаг үчүн өлкәнин ән касыб әһалисиндән бир гәдәр сахлады.+ 17  Кәлданиләр Јеһованын мәбәдиндәки мис сүтунлары+ сындырдылар. Һәмчинин Јеһованын мәбәдиндәки арабалары+, мис чәни+ дә сындырдылар. Бүтүн миси Бабилә апардылар.+ 18  Онлар күл габларыны, күрәкләри, фитил маггашларыны, касалары+, ҹамлары+ вә мәбәддә ишләнән бүтүн мис әшјалары апардылар. 19  Кешикчибашы тештләри+, хәкәндазлары, касалары, күл габларыны, чырагданлары+, ҹамлары вә халис гызылдан вә ҝүмүшдән олан касалары ҝөтүрдү.+ 20  Сүлејман падшаһын Јеһованын мәбәди үчүн дүзәлтдији ики сүтунун, арабаларын, чәнин вә онун алтындакы он ики мис буғанын,+ бүтүн бу шејләрин мисини чәкмәк мүмкүн дејилди. 21  Сүтунлара ҝәлинҹә, һәр сүтунун һүндүрлүјү 18 гулаҹ*, чеврәси өлчү ипи илә 12 гулаҹ иди,+ дөрд бармаг* јоғунлуғунда иди вә ичи бош иди. 22  Сүтун башлығы мисдән иди. Сүтун башлығынын һүндүрлүјү 5 гулаҹ иди.+ Онун әтрафындакы тор вә нарлар мисдән дүзәлдилмишди. Икинҹи сүтун да нарларла бирликдә биринҹинин ејни иди. 23  Јанларда 96 нар вар иди, торун әтрафында ҹәми 100 нар вар иди.+ 24  Кешикчибашы бөјүк каһин Сәрәјаһы+, көмәкчи каһин Сәфәнјаны+ вә үч гапы кешикчисини әсир апарды.+ 25  О, шәһәрдән дөјүшчүләрә башчылыг едән сарај мәмуруну, падшаһын шәһәрдә олан једди шәхси мәсләһәтчисини, өлкә әһлини сәфәрбәр едән вә орду башчысынын катиби олан мәмуру, һабелә рәијјәтдән шәһәрдә галан алтмыш нәфәри әсир апарды. 26  Кешикчибашы Нәбузардан онлары Риблаһа, Бабил падшаһынын һүзуруна апарды. 27  Бабил падшаһы онлары Һәмәсдәки Риблаһда+ өлдүрдү. Беләликлә, јәһудалылар өз өлкәләриндән сүрҝүн олундулар.+ 28  Навуходоносорун сүрҝүн етдији халгын сајы бу гәдәрдир: Навуходоносорун һакимијјәтинин једдинҹи илиндә 3023 јәһуди.+ 29  Навуходоносорун һакимијјәтинин он сәккизинҹи илиндә+ Јерусәлимдән 832 нәфәр сүрҝүн олунду. 30  Навуходоносорун һакимијјәтинин ијирми үчүнҹү илиндә кешикчибашы Нәбузардан јәһудиләрдән 745 нәфәри сүрҝүнә апарды.+ Үмумиликдә 4600 нәфәр сүрҝүнә апарылды. 31  Јәһуда падшаһы Јәһјакинин+ сүрҝүн олунмасынын отуз једдинҹи илиндә он икинҹи ајын ијирми бешинҹи ҝүнүндә Бабил падшаһы Әвилмәрдук тахта чыхды. Елә һәмин ил о, Јәһуда падшаһы Јәһјакини зиндандан чыхартды.+ 32  Онунла меһрибан данышды, ону Бабилдә јанында олан падшаһлардан уҹа тутду. 33  Јәһјакин һәбс палтарыны чыхарды. О, өмрүнүн ахырына гәдәр падшаһын сүфрәсиндә отурду. 34  Бабил падшаһы она өмрүнүн сонуна гәдәр, өләнәдәк ҝүндәлик јемәк пајы верди.

Һашијәләр

Гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Бир бармаг 1,85 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.