Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 5:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Халг мәзәммәти рәдд едир (1—13)

  • Халг тамам мәһв едилмәјәҹәк (14—19)

  • Јеһова халгла һагг-һесаб чәкир (20—31)

5  Јерусәлим күчәләрини долашын, Јан-јөрәјә бахын, фикир верин, Мејданлары ҝәзин, ҝөрүн,Бир нәфәр һагг иш ҝөрән,+Сәдагәтә ҹан атан вармы?Варса, шәһәри әфв едәрәм.   Онлар «Јеһоваја анд олсун!» десәләр дә, Јенә јаландан анд ичирләр.+   Еј Јеһова, Сәнин ҝөзләрин сәдагәт арајыр.+ Сән онлары ҹәзаландырдын, амма кар еләмәди, Онлары дармадағын етдин, ибрәт алмадылар,+ Үзләрини гајадан да сәрт етдиләр,+Јолларындан дөнмәдиләр.+   Фикирләшдим: «Бунлар авамдырлар, Ағылсызлыг едирләр, Јеһованын јолларыны танымырлар,Аллаһларынын һөкмләрини билмирләр.   Ҝедим бөјүкләрин јанына, онларла данышым,Онлар Јеһованын јолларыны,Аллаһларынын һөкмләрини мүтләг биләҹәкләр.+ Анҹаг онлар да бојундуруғу сындырыб,Бағларыны гопарыблар».   Буна ҝөрә мешәдән чыхан аслан онлара һүҹум чәкир,Чөллүкдә ҝәзән гурд онлары чапыб-талајыр,Бәбир шәһәрләрдә пусгуја јатыр, Шәһәрләрдән чыханлары дидиб-парчалајыр. Чүнки онларын тәгсири чох,Хәјанәти һәдсиздир.+   Буну сәнә неҹә бағышлајым? Оғулларын Мәни атыб,Аллаһ олмајан бүтләрә анд ичирләр.+ Мән онлары корлуг чәкмәјә гојмадым,Онлар исә зинадан әл чәкмәдиләр,Фаһишәләрин евинә ахышдылар.   Ат кими, азғынлашыблар, гызыблар,Һәр бири гоншусунун арвадына кишнәјир.+   «Инди Мән онларла һагг-һесаб чәкмәјим, нејләјим? Белә бир халгдан интигамымы алмајыммы?» — бәјан едир Јеһова.+ 10  «Ҝедин, онун үзүм бағыны дағыдын,Амма бүсбүтүн дағытмајын,+ Тәнәкләрини јолун,Онлар Јеһованын дејил. 11  Чүнки Исраил еви, Јәһуда евиМәнә гаршы бөјүк хәјанәт едиб», — бәјан едир Јеһова.+ 12  «Онлар Јеһованы данырлар, дејирләр:“Бизә һеч нә етмәјәҹәк*,+ Үстүмүзә бәла ҝәлмәјәҹәк,Гылынҹ, аҹлыг ҝөрмәјәҹәјик”.+ 13  Пејғәмбәрләр бош сөзләр данышырлар,Онларда Аллаһын сөзү јохдур, Сөзләри кими өзләри дә пуч олаҹаглар». 14  Бу сәбәбдән ордулар Аллаһы Јеһова дејир: «Белә данышдыглары үчүнСөзләрими дилиндә од едәҹәјәм.+Халг одундур.Бу од ону јандырыб күл едәҹәк».+ 15  Јеһова бәјан едир: «Еј Исраил еви, Үстүнүзә узаг дијардан бир халг ҝәтирирәм,+ Дилини билмәдијин,Сөзләрини анламадығынГәдим, улу халг.+ 16  Охданлары ачыг гәбир кимидир,Һамысы иҝид дөјүшчүдүр. 17  Онлар сәнин мәһсулуну, чөрәјини јејәҹәк,+ Оғулларыны, гызларыны јејәҹәк, Сүрүләрини, нахырларыны јејәҹәк, Мејнәләрини, әнҹирләрини јејәҹәк. Архаландығын гала-шәһәрләрини јерлә јексан едәҹәк». 18  «Амма о ҝүн дә сизи бүсбүтүн мәһв етмәјәҹәјәм, — бәјан едир Јеһова.+ — 19  Онлар сорушса ки, “нә үчүн Аллаһымыз Јеһова бизим башымыза бунлары ҝәтирди”, онлара дејәрсән: “Неҹә ки Мәндән үз дөндәриб өз өлкәниздә јад аллаһа гуллуг етдиниз, инди дә өзҝә өлкәдә јадлара гуллуг едәҹәксиниз”».+ 20  Јагуб евиндә бәјан един,Јәһудада ҹар чәкин: 21  «Ешит, еј ағылсыз, ахмаг халг:+ Ҝөзүнүз ола-ола ҝөрмүрсүнүз,+Гулағыныз ола-ола ешитмирсиниз.+ 22  Јеһова бәјан едир: “Сиз Мәндән горхмурсунуз?Мәним һүзурумда титрәмирсиниз? Мәнәм дәнизә гумдан сәрһәд чәкән,Кечилмәз, әбәди низам гојан. Далғалар шаһә галхса да, зәфәр чала билмәз,Уғулдаса да, бу сәдди аша билмәз.+ 23  Анҹаг бу халгын үрәји инадкар вә асидир,Онлар Мәним јолумдан чыхыб өз јоллары илә ҝетдиләр.+ 24  Һеч ким демир: “Ҝәлин мөвсүмүндә јағыш јағдыран,Пајыз јағышы, јаз јағышы ҝөндәрән,Тәјин етдији бичин һәфтәләрини бизим үчүн горујанАллаһымыз Јеһовадан горхаг”.+ 25  Тәгсирләриниз бунлара әнҝәл олду,Ҝүнаһларыныз сизи немәтләрдән мәһрум етди.+ 26  Халгымын арасында залымлар вар. Онлар гуш овчусу кими, чөмбәлиб пусгуда ҝөзләјирләр, Өлүм тәләси гурурлар. Шикарлары инсандыр. 27  Гушла долу гәфәс кими,Евләри фитнә-фәсадла долудур.+ Бу јолла ҝүҹләнибләр, варланыблар. 28  Пијләнибләр, дәриләри шүмал олуб.Шәр әмәлләри башдан ашыр, Өз мәнфәәтләринә ҝөрәЈетимин ишинә әдаләтлә бахмырлар,+Јохсулун һаггыны тапдалајырлар”».+ 29  «Инди Мән онларла һагг-һесаб чәкмәјим, нејләјим? Белә бир халгдан интигамымы алмајыммы? — бәјан едир Јеһова. 30  Өлкәдә дәһшәтли, горхунҹ шеј баш верир: 31  Пејғәмбәрләр јаландан пејғәмбәрлик едир,+Каһинләр халгын үзәриндә истәдикләри кими ағалыг едир, Халгыма исә бу хошдур.+ Ҝөрәк сон ҝәләндә сиз нә едәҹәксиниз?»

Һашијәләр

Диҝәр вариант: О, јохдур.