Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 10:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бүтләр вә вар олан Аллаһ (1—16)

  • Јахынлашан мәһв вә сүрҝүн (17, 18)

  • Әрәмја дәрд чәкир (19—22)

  • Пејғәмбәрин дуасы (23—25)

    • Инсан аддымларыны јөнәлдә билмәз (23)

10  Еј Исраил еви, Јеһованын әлејһинизә дедији сөзү ешидин.  Јеһова белә дејир: «Халгларын јолу илә ҝетмәјин,+Башга халглар кими,Ҝөјдәки әламәтләрдән дәһшәтә ҝәлмәјин.+   Халгларын адәтләри пучдур. Бир нәфәр мешәдә ағаҹ кәсир,Сонра сәнәткар өз аләти илә ону јонуб-дүзәлдир.+   Гызыл-ҝүмүшлә ону бәзәјирләр,+Чәкиҹлә, мыхла бәркидирләр ки, јыхылмасын.+   Бу бүтләр хијар бостанындакы мүгәвва кими даныша билмир,+Онлары дашыјырлар, чүнки өзләри јеријә билмир.+ Онлардан горхмајын, чүнки нә пислик едә билирләр,Нә дә јахшылыг».+   Еј Јеһова, Сәнин мислин јохдур.+ Сән улусан, адын уҹадыр, әзәмәтлидир.   Еј халгларын Һөкмдары,+ ким Сәндән горхмаз? Башга ҹүр ола билмәз.Бүтүн дүнја сәлтәнәтләринин мүдрикләри арасындаСәнә тај јохдур.+   Онларын һамысы ағылсыздыр, ахмагдыр.+ Ағаҹ парчасынын вердији нәсиһәт бошдур.+   Таршишдән+ ҝүмүш лөвһәләр, Үфәздән гызыл ҝәтирилир,Сәнәткар, зәрҝәр онлары тахтанын үстүнә чәкир. Бу бүтләрә ҝөј ипликдән, бәнөвшәји јундан палтар ҝејиндирилир. Онларын һамысы сәнәткарын әл ишидир. 10  Амма Јеһова тәк бир Аллаһдыр. О, вар олан Аллаһдыр,+ әбәди һөкмдардыр.+ Онун гәзәбиндән јер үзү титрәјәҹәк,Һиддәти гаршысында һеч бир халг дура билмәјәҹәк. 11  * Онлара белә де: «Јери-ҝөјү јаратмајан аллаһларЈер үзүндән, ҝөјләр алтындан јох олаҹаг».+ 12  Одур јери гүдрәтилә хәлг едән,Торпағы һикмәтилә јарадан,+Ҝөјләри зәкасы илә јајан.+ 13  Сәсини чыхарандаҜөјләрдәки сулар чағлајыр.+О, јерин уҹгарларындан булуд галдырыр,+ Јағыш үчүн шимшәк чахдырыр*,Анбарларындан күләк чыхарыр.+ 14  Һәр кәс ахмаглыг, ҹаһиллик едир. Сәнәткар дүзәлтдији бүтә ҝөрә утанаҹаг.+Чүнки төкдүјү бүт јаландыр,Онда нәфәс јохдур.+ 15  Бүтләр пучдур, ҝүлүнҹ шејдир.+ Һагг-һесаб ҝүнүндә һамысы мәһв олаҹаг. 16  Јагубун Нәсиби исә онлара бәнзәмәз,Чүнки һәр шејә О сурәт вериб,Исраил Онун ирсинин әсасыдыр.+ Ады ордулар Аллаһы Јеһовадыр.+ 17  Еј мүһасирәдә олан гадын,Јердән боғчаны ҝөтүр. 18  Јеһова белә дејир: «Бу дәфә өлкәнин сакинләрини кәнара туллајаҹағам,+Онлара әзаб чәкдирәҹәјәм». 19  Вај һалыма, дәрдим бөјүкдүр,+ Јарам сағалмаздыр. Дедим: «Бу дәрд мәнимдир, өзүм чәкмәлијәм. 20  Чадырым учуб, ипләри гырылыб.+ Өвладларым мәни тәрк едиб, артыг јохдурлар.+ Чадырымы гуран, парчаларыны галдыран кимсә галмајыб. 21  Чүнки чобанлар ахмаглыг етди,+Јеһоваја үз тутмады.+ Беләҹә ағылсыз даврандылар,Сүрүләри пәрән-пәрән олду».+ 22  Динләјин, хәбәр вар! Шимал өлкәсиндән ҝүҹлү ҝурулту ҝәлир,+Јәһуда шәһәрләрини хараба гојаҹаг, онлары чаггал јувасына дөндәрәҹәк.+ 23  Јеһова, билирәм ки, инсанын јолу өз әлиндә дејил, Аддымларыны јөнәлтмәк инсанын ихтијарында дејил.+ 24  Еј Јеһова, мәни әдаләтинлә тәрбијә ет,Гәзәбинлә јох,+ јохса һеч оларам.+ 25  Гәзәбини Сәни танымајан халгларын,+Адыны чағырмајан тајфаларын үзәринә јағдыр. Онлар Јагуб нәслинин ахырына чыхдылар,+Ону мәһв етдиләр, көкүнү кәсдиләр,+Онун јурдуну виранә гојдулар.+

Һашијәләр

Орижинал мәтндә 11-ҹи ајә арами дилиндә јазылыб.
Диҝәр вариант: јағыш үчүн гапылар дүзәлдир.