Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 5:1—42

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һәнәнја вә Сәфирә (1—11)

  • Һәвариләрин ҝөстәрдији мөҹүзәләр (12—16)

  • Һәбс вә азадлыг (17—21а)

  • Јенидән Синедрион гаршысында (21б—32)

    • «Биз инсанлара јох, һөкмдарымыз Аллаһа итаәт етмәлијик» (29)

  • Гәмлаилин мәсләһәти (33—40)

  • Ев-ев тәблиғ (41, 42)

5  Лакин Һәнәнја адында бир адам арвады Сәфирә илә бирҝә мүлкүнү сатды.  О, пулун бир гисмини ҝизләтди. Бундан арвадынын да хәбәри вар иди. Пулун галан һиссәсини ҝәтириб һәвариләрин габағына гојду.+  Амма Бутрус она деди: «Һәнәнја! Неҹә олду ки, сән Шејтана ујуб мүгәддәс руһа+ јалан данышдын,+ тарланын пулунун бир һиссәсини ҝизләтдин?  Мәҝәр сатдығын торпаг әввәл сәнинки дејилди? Сатышдан алдығын пул сәнин ихтијарында дејилди? Бәс нә үчүн үрәјиндә белә нијјәт тутдун? Сән инсанлара јох, Аллаһа јалан сөјләдин».  Һәнәнја бу сөзләри ешидән кими јыхылыб өлдү. Бундан хәбәр тутан һәр кәс бәрк горхуја дүшдү.  Ҹаванлар галхыб ону кәфәнләдиләр вә апарыб басдырдылар.  Тәхминән үч саатдан сонра Һәнәнјанын арвады ҝәлди. Онун бу һадисәдән хәбәри јох иди.  Бутрус ондан сорушду: «Де ҝөрүм тарланы бу гијмәтә сатмысыныз?» О ҹаваб верди: «Бәли».  Онда Бутрус она деди: «Сиз нијә Јеһованын руһуну сынамаг үчүн сөзләшмисиниз? Бах, әрини дәфн едәнләрин ајаг сәсләри ҝәлир, инди сәни дә апарыб басдыраҹаглар». 10  Гадын һәмин андаҹа Бутрусун ајаглары өнүндә јыхылыб өлдү. Ҹаванлар ичәри ҝирәндә ҝөрдүләр ки, гадын өлүб вә ону апарыб әринин јанында дәфн етдиләр. 11  Бүтүн јығынҹаг әһли вә бу һагда ешидәнләр бәрк горхуја дүшдү. 12  Бундан әлавә, халг арасында һәвариләрин васитәсилә чохлу әламәт вә мөҹүзә ҝөстәрилирди.+ Онлар адәтән Сүлејман сүтунлары адланан јерә јығышырдылар.+ 13  Башгаларынынса онлара гошулмаға ҹүрәти чатмырды. Бунунла белә, халг онлар барәдә јүксәк фикирдә иди. 14  Чохлу сајда киши вә гадын да Ағаја иман ҝәтириб онлара гошулурду.+ 15  Ҹамаат хәстәләрини јорған-дөшәкдәҹә чыхардыб баш күчәләрдә гојурду ки, Бутрус кечәндә һеч олмаса көлҝәси онлардан бәзиләринин үстүнә дүшсүн.+ 16  Һәтта әтраф шәһәрләрдән дә адамлар Јерусәлимә ахышыр, хәстәләрини вә мурдар ҹинләрин инҹитдији адамлары ҝәтирирдиләр. Онларын һамысы сағалырды. 17  Баш каһин вә онунла олан Саддуки тәригәтинин үзвләри пахыллыгдан јана-јана ајаға галхдылар вә 18  һәвариләри тутуб зиндана атдылар.+ 19  Лакин ҝеҹә Јеһованын мәләји зинданын гапыларыны ачды+ вә онлары чөлә чыхарыб деди: 20  «Ҝедин, мәбәддә дуруб бу һәјатла бағлы һәр шеји халга данышын». 21  Бу сөзләрдән сонра һәвариләр сүбһ тездән мәбәдә ҝәлиб вәз етмәјә башладылар. Баш каһин вә онунла оланлар ҝәләндә Синедрион үзвләрини вә Исраилин ағсаггаллар мәҹлисинин һамысыны јығдылар, сонра һәвариләри ҝәтиртмәк үчүн зиндана адам јолладылар. 22  Лакин кешикчиләр зиндана ҝәләндә һәвариләри орада тапмадылар вә ҝери дөнүб бу һагда белә мәлумат вердиләр: 23  «Биз ҝәләндә зинданын гапылары бәрк-бәрк бағлы иди, ҝөзәтчиләр дә јерләриндә дурмушдулар, лакин гапылары ачдыгда ичәридә һеч кими тапмадыг». 24  Мәбәдин рәиси вә бөјүк каһинләр бу сөзләри ешидәндә чашбаш галдылар. Онлар бу ишин нә илә гуртараҹағыны билмирдиләр. 25  Бир нәфәр ҝәлиб онлара хәбәр верди: «Бахын, зиндана салдығыныз адамлар мәбәддә дуруб ҹамааты өјрәдирләр». 26  Онда мәбәдин рәиси вә кешикчиләр ҝедиб һәвариләри ҝәтирдиләр, амма онлара гаршы зор ишләтмәдиләр, горхурдулар ки, халг онлары даша басар.+ 27  Һәвариләри ҝәтириб Синедрион гаршысына чыхартдылар. Баш каһин онлары сорғу-суала тутуб 28  деди: «Мәҝәр бу адамын ады илә вәз етмәји сизә гәти гадаған етмәмишдик?+ Сиз исә өз тәлиминизи бүтүн Јерусәлимә јајмысыныз вә бу адамын ганыны бизим бојнумуза јыхмаг истәјирсиниз».+ 29  Бутрус вә о бири һәвариләр ҹаваб вериб дедиләр: «Биз инсанлара јох, һөкмдарымыз Аллаһа итаәт етмәлијик.+ 30  Дирәкдән* асыб өлдүрдүјүнүз Исаны ата-бабаларымызын Аллаһы дирилтди.+ 31  Аллаһ ону Өндәр+ вә Хиласкар+ кими јүксәлдиб Өз сағында отуртду+ ки, Исраил төвбә етсин вә ҝүнаһлары бағышлансын.+ 32  Буна биз вә Аллаһын Она һөкмдар кими итаәт едәнләрә вердији мүгәддәс руһ+ шаһиддир».+ 33  Бу сөзләри ешидәндә онлар бәрк гәзәбләниб өзләриндән чыхдылар вә һәвариләри өлдүрмәк истәдиләр. 34  Лакин бүтүн халгын һөрмәтини газанмыш, Ганун мүәллими Гәмлаил+ адлы бир фәриси Синедрионун өнүндә ајаға галхыб әмр етди ки, һәвариләри мүвәггәти бајыра чыхарсынлар. 35  Орадакылара исә белә деди: «Еј Исраил оғуллары! Бу адамлара нә етмәк истәдијинизи јахшы-јахшы дүшүнүн. 36  Мисал үчүн, бу јахынларда Тевда адлы бириси иддиа едирди ки, ҝуја бөјүк адамдыр вә тәгрибән дөрд јүз нәфәр дә она гошулмушду. Амма ону өлдүрдүләр, адамлары да пәрән-пәрән олуб јоха чыхдылар. 37  Ондан сонра сијаһыјаалма ҝүнләриндә ҹәлиләли Јәһуда ортаја чыхыб ардынҹа хејли адам апарды. Анҹаг о да өлдү вә ардыҹыллары дағылышыб һәрәси бир јана ҝетди. 38  Одур ки, сизә дејирәм: бу адамлара дәјмәјин, онлардан әл чәкин, чүнки бу ишин вә ја нијјәтин архасында инсан дурубса, о баш тутмајаҹаг, 39  јох әҝәр Аллаһ дурубса, сиз ону дағыда билмәјәҹәксиниз.+ Елә олмасын ки, Аллаһла савашасаныз».+ 40  Онлар Гәмлаилин сөзүнә гулаг асдылар. Һәвариләри чағырыб дөјдүрдүләр+ вә бир дә Исанын ады илә данышмамағы әмр едиб бурахдылар. 41  Һәвариләр исә Исанын ады наминә тәһгирә лајиг ҝөрүлдүкләринә ҝөрә Синедриондан севинә-севинә чыхдылар.+ 42  Онлар һәр ҝүн мәбәддә вә ев-ев+ Мәсиһ Иса һаггында мүждәни дурмадан билдирир, инсанлара өјрәдирдиләр.+

Һашијәләр

Јахуд ағаҹдан.