Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 16:1—40

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булус Тимутини сечир (1—5)

  • Булусун рөјада ҝөрдүјү македонијалы киши (6—10)

  • Филиппи шәһәриндә иман ҝәтирән Лидија (11—15)

  • Булусла Силаны һәбс едирләр (16—24)

  • Дустагхана ҝөзәтчиси илә аиләси вәфтиз олунур (25—34)

  • Булус тәләб едир ки, ондан рәсмән үзр истәсинләр (35—40)

16  Булус Дербија шәһәринә, орадан да Листраја ҝәлди.+ Бу шәһәрдә Тимути+ адында бир шаҝирд вар иди. Онун анасы Исаја иман ҝәтирмиш јәһуди, атасы исә јунан иди.  Листра вә Конја шәһәрләриндәки гардашлар Тимути һаггында ағыздолусу данышырдылар.  Булус бу ҝәнҹи өзү илә ҝөтүрмәк истәди, амма әввәлҹә о јерләрдә јашајан јәһудиләрә ҝөрә ону сүннәт етди,+ чүнки һамы онун атасынын јунан олдуғуну билирди.  Онлар шәһәрбәшәһәр ҝәзәрәк шаҝирдләрә Јерусәлимдәки һәвариләрин вә ағсаггалларын гәрарларыны чатдырыр, бу гәрарлара әмәл етмәји тапшырырдылар.+  Беләликлә, јығынҹаглар иманда мөһкәмләнир вә ҝүнү-ҝүндән бөјүјүрдү.  Мүгәддәс руһ онлара Асија әјаләтиндә Аллаһын сөзүнү тәблиғ етмәји гадаған етдијиндән онлар Фриҝија вә Галатија торпағындан+ кечиб  Мисијаја ҝәлдиләр. Орадан Битинијаја*+ ҝетмәјә ҹәһд ҝөстәрдиләр, амма Иса руһ васитәсилә онлара изин вермәди.  Буна ҝөрә дә онлар Мисијадан кечиб Троаса ҝәлдиләр.  Булус ҝеҹә рөјада ҝөрдү ки, бир македонијалы дуруб она јалварыр: «Македонијаја ҝәл, бизә көмәк ет». 10  Булус бу рөјаны ҝөрән кими биз Македонијаја јола дүшдүк. Белә гәнаәтә ҝәлмишдик ки, Аллаһ мүждәни онлара чатдырмаг үчүн бизи ора чағырыр. 11  Беләликлә, биз Троасдан дәнизә чыхдыг вә дүз Самотракијаја үздүк. Ертәси ҝүн ҝәлиб Неапола чатдыг, 12  орадан исә Македонијадакы бу бөлҝәнин әсас шәһәри вә Романын мүстәмләкәси олан Филиппијә+ ҝәлдик. Биз бу шәһәрдә бир нечә ҝүн галдыг. 13  Шәнбә ҝүнү шәһәр гапысындан чыхыб чај гырағына ендик, чүнки дуа јеринин бурада олдуғуну ешитмишдик. Әјләшиб ораја јығышмыш гадынларла сөһбәт етмәјә башладыг. 14  Тиатира шәһәриндән+ олан вә бәнөвшәји парча сатан Лидија адында мөмин бир гадын бизи динләјирди. Јеһова онун үрәјини ачды ки, о, Булусун дедикләрини гәбул етсин. 15  Лидија вә онун евиндәкиләр вәфтиз олунандан+ сонра о, бизә јалвармаға башлады: «Әҝәр мәни Јеһоваја садиг инсан һесаб едирсинизсә, евимә ҝәлин, гонағым олун». О, бизи дилә тутуб евинә апарды. 16  Бир ҝүн биз дуа јеринә ҝедәндә габағымыза дахилиндә мурдар руһ, фалчы ҹин+ олан бир гуллугчу гыз чыхды. О, ҝәләҹәкдән хәбәр вермәклә ағаларына бөјүк ҝәлир ҝәтирирди. 17  Бу гыз Булусун вә бизим далымызҹа дүшүб гышгырырды: «Бунлар Аллаһ-Тааланын гулларыдыр,+ сизә хилас јолуну билдирирләр». 18  Бир мүддәт белә давам етди. Ахырда Булус боғаза јығылыб мурдар руһа деди: «Иса Мәсиһин ады илә сәнә әмр едирәм, гыздан чых!» Мурдар руһ елә о андаҹа гыздан чыхды.+ 19  Гызын ағалары ҝәлир мәнбәјинин әлдән чыхдығыны ҝөрәндә+ Булус илә Силаны тутдулар, онлары сүрүјүб базар мејданына, рәһбәрләрин јанына апардылар.+ 20  Онлары мүлки мәмурларын јанына ҝәтириб дедиләр: «Бу јәһудиләр шәһәримизин асајишини позур,+ 21  өз адәт-әнәнәләрини тәблиғ едирләр. Биз Рома вәтәндашлары үчүн бу адәтләри гәбул етмәк, јахуд онлара әмәл етмәк јолверилмәздир». 22  Онда бүтүн ҹамаат бу гардашлара гаршы галхды. Мүлки мәмурлар Булусла Силанын палтарларыны дартыб әјинләриндән чыхартдылар вә онлары дәјәнәклә дөјмәји әмр етдиләр.+ 23  Гардашлары хејли дөјдүкдән сонра дустагханаја атдылар вә дустагхана ҝөзәтчисинә тапшырдылар ки, онлары бәрк-бәрк горусун.+ 24  Ҝөзәтчи белә бир тапшырыг алдығындан онлары дустагхананын дахили бөлмәсинә атыб ајагларына күндә* вурду. 25  Ҝеҹә јарысы оларды. Булусла Сила дуа едиб маһны охујур, Аллаһы тәрәннүм едирдиләр.+ Дустаглар да онлара гулаг асырдылар. 26  Бирдән ҝүҹлү зәлзәлә олду, дустагхананын бүнөврәси титрәди. О андаҹа бүтүн гапылар тајбатај ачылды вә бүтүн дустагларын гандаллары ачылыб дүшдү.+ 27  Ҝөзәтчи јухудан ајылыб дустагхана гапыларынын ачыг олдуғуну ҝөрәндә гылынҹыны чыхарыб өзүнү өлдүрмәк истәди. О елә билди ки, дустаглар гачыблар.+ 28  Бу заман Булус гышгырды: «Ҹанына гыјма, һамымыз бурадајыг!» 29  Дустагхана ҝөзәтчиси бир чыраг ҝөтүрүб ичәри ҹумду. Әсә-әсә Булусла Силанын гаршысында јерә дүшдү. 30  Онлары бајыра чыхарыб деди: «Ҹәнаблар, мән нә едим ки, хилас олум?» 31  Онлар ҹаваб вердиләр: «Исаја иман ет, онда сән дә, евиндәкиләр дә хилас олаҹагсыныз».+ 32  Булусла Сила Јеһованын сөзүнү она вә онун евиндәкиләрә данышдылар. 33  Ҝөзәтчи ҝеҹә икән онлары апарыб јараларыны јуду. Сонра өзү дә, бүтүн ев әһли дә дәрһал вәфтиз олунду.+ 34  О, гардашлары евинә ҝәтирди вә онлар үчүн сүфрә ачды. Аллаһа иман ҝәтирдикләри үчүн о да, евиндәкиләр дә чох севиндиләр. 35  Сәһәр ачыланда мүлки мәмурлар кешикчиләри ҝөндәриб дедиләр: «Бу адамлары бурахын». 36  Дустагхана ҝөзәтчиси онларын сөзләрини Булуса чатдырды: «Мүлки мәмурлар сизин икинизи азад етмәк үчүн адам ҝөндәрибләр. Она ҝөрә дә бујурун, чыхын, сағ-саламат ҝедин». 37  Булус исә онлара деди: «Сән бир бунлара бах! Бизи, Рома вәтәндашларыны мәһкәмәсиз-филансыз ҹамаатын габағында дөјүб зиндана атыблар,+ инди дә хәлвәти говмаг истәјирләр? Јох! Гој өзләри ҝәлиб бизи бурадан чыхартсынлар!» 38  Кешикчиләр бу сөзләри мүлки мәмурлара чатдырдылар. Онлар Булусла Силанын Рома вәтәндашы олдуғуну ешидәндә бәрк горхдулар,+ 39  ҝәлиб гардашлары јалвар-јахарла дустагханадан чыхартдылар. Хаһиш етдиләр ки, шәһәрдән чыхыб ҝетсинләр. 40  Онлар дустагханадан чыхыб Лидијанын евинә ҝәлдиләр вә гардашлары ҝөрүб онлара үрәк-дирәк вердиләр.+ Бундан сонра јола дүшдүләр.

Һашијәләр

Вифинија.