Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 11:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бутрус һәвариләрә иман ҝәтирәнләр һагда данышыр (1—18)

  • Барнәба илә Шаул Сурија Антакјасында (19—26)

    • Шаҝирдләр илк дәфә мәсиһи адланырлар (26)

  • Ағаб гытлыг олаҹағыны хәбәр верир (27—30)

11  Јәһудијјәдә олан һәвариләр вә гардашлар башга халглардан оланларын да Аллаһын сөзүнү гәбул етдикләрини ешитдиләр.  Бутрус Јерусәлимә ҝәләндә сүннәт тәрәфдарлары+ ону тәнгид едиб дедиләр:  «Сән сүннәтсизләрин евинә ҝетмисән, онларла чөрәк кәсмисән».  Онда Бутрус һәр шеји тәфәррүаты илә онлара изаһ етмәјә башлады:  «Мән Јаффа шәһәриндә идим вә дуа едирдим. Бу заман бир ҝөрүнтү ҝөрдүм. Ҝөрдүм ки, бөјүк кәтан сүфрәјә бәнзәр бир шеј дөрд уҹундан асылы вәзијјәтдә ҝөјдән јерә ендирилир. О, дүз мәним габағыма ҝәлди.+  Баханда орада јерин дөрдајаглы ҹанлыларыны, вәһши һејванлары, сүрүнәнләри вә ҝөј гушларыны ҝөрдүм.  Һәмчинин бир сәс ешитдим. Бу сәс мәнә деди: “Бутрус, дур, кәс вә је!”  Анҹаг мән дедим: “Хејр, Аға, мәним дилимә һеч вахт мурдар вә ја напак шеј дәјмәјиб”.  Ҝөјдән ҝәлән сәс икинҹи дәфә деди: “Бир дә Аллаһын пак етдији шејләрә мурдар демә”. 10  Бу сәс үчүнҹү дәфә тәкрарланды вә һәр шеј ҝөјә галхды. 11  Бу дәм Гејсәријјәдән мәним далымҹа ҝөндәрилмиш үч адам галдығымыз евә јахынлашды.+ 12  Руһ мәнә деди ки, тәрәддүд етмәдән онларла ҝедим. Бу алты гардаш да мәнимлә ҝетди вә биз о адамын евинә ҝирдик. 13  Һәмин адам евинә мәләк ҝәлдијини бизә данышды. Мәләк она демишди: “Јаффаја адам ҝөндәр вә Бутрус ләгәбли Шимону чағыртдыр.+ 14  Онун данышаҹағы шејләрин сајәсиндә сән вә евиндәкиләр хилас олаҹагсыныз”. 15  Мән сөзә башладым. Бирдән онлара, лап башланғыҹда бизә верилдији кими, мүгәддәс руһ верилди.+ 16  Онда Ағанын сөзләри јадыма дүшдү. О дејирди: “Јәһја су илә вәфтиз едирди,+ сиз исә мүгәддәс руһла вәфтиз едиләҹәксиниз”.+ 17  Әҝәр Аллаһ Ағамыз Иса Мәсиһә иман ҝәтирән бизләрә бағышладығы әнамы онлара да бағышлајыбса, мән кимәм ки, Аллаһа мане олум?»+ 18  Онлар бу сөзләри ешидәндә сакитләшдиләр вә Аллаһа алгыш едиб дедиләр: «Демәли, Аллаһ башга халглардан оланлара да төвбә едиб һәјата говушмаг имканы ачды».+ 19  Стефанын гәтлиндән сонра башлајан тәгибә ҝөрә дағылышанлар+ Финикија, Кипр вә Антакјаја ҝедиб чыхдылар. Амма онлар Аллаһын сөзүнү јалныз јәһудиләрә данышырдылар.+ 20  Араларында кипрли вә киреналы шаҝирдләр варды. Бу шаҝирдләр Антакјаја ҝәлдиләр. Онлар јунандилли әһали илә сөһбәт едир вә Аға Иса һаггындакы мүждәни онлара билдирирдиләр. 21  Јеһова онларла иди вә хејли адам Ағаја иман ҝәтириб онун јолуна гошулду.+ 22  Онларын сорағы Јерусәлимдәки јығынҹаға чатды вә јығынҹаг Барнәбаны+ Антакјаја ҝөндәрди. 23  Барнәба ора ҝәләндә Аллаһын лүтфүнү ҝөрүб севинди вә һамыны Ағаја үрәкдән, мәтанәтлә садиг галмаға чағырды.+ 24  О, мүгәддәс руһла долу, иманлы вә јахшы бир адам иди. Беләликлә, хејли адам Ағаја иман ҝәтирди.+ 25  Сонра Барнәба Шаулу+ ахтармаг үчүн Тарса јолланды. 26  Ону тапыб Антакјаја ҝәтирди. Онлар бир ил әрзиндә орадакы јығынҹагла бирҝә јығышыр, Аллаһын сөзүнү ҹамаата өјрәдирдиләр. Шаҝирдләр Аллаһын һөкмү илә илк дәфә Антакјада мәсиһи адланмаға башладылар.+ 27  О ҝүнләрдә Јерусәлимдән Антакјаја пејғәмбәрләр+ ҝәлдиләр. 28  Ағаб адлы пејғәмбәр+ дуруб бүтүн јер үзүндә бәрк гытлыг олаҹағыны+ руһ васитәсилә хәбәр верди. Доғрудан да, Клавдинин дөврүндә гытлыг олду. 29  Онда шаҝирдләр гәрарлашдырдылар ки, һәр кәс Јәһудијјәдә јашајан гардашлара ҝүҹү чатан+ гәдәр јардым ҝөстәрсин.+ 30  Онлар белә дә етдиләр. Јардымы топлајыб Барнәба вә Шаул+ илә ағсаггаллара ҝөндәрдиләр.

Һашијәләр