Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 18:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һәр кәс өз ҝүнаһына ҝөрә мәсулијјәт дашыјыр (1—32)

    • Ҝүнаһ едән кәс өләҹәк (4)

    • Оғул атанын ҝүнаһыны дашымыр (19, 20)

    • Пис адамын өлүмү Аллаһа хош дејил (23)

    • Пис әмәлдән дөнән јашајаҹаг (27, 28)

18  Мәнә јенидән Јеһованын сөзү назил олду:  «Исраилдә “аталар кал үзүм јејир, ушагларын диши гамашыр” мәсәлини+ чәкмәклә нә демәк истәјирсиниз?  “Варлығыма анд олсун, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир, — Исраилдә бир даһа бу мәсәл чәкилмәјәҹәк.  Бүтүн инсанлар Мәнә мәхсусдур. Ата да, оғул да Мәнә мәхсусдур. Јалныз ҝүнаһ едән кәс өләҹәк.  Тутаг ки, бир нәфәр салеһ адамдыр, адил вә дүзҝүн әмәл саһибидир,  дағларда бүтләрә ҝәтирилән гурбанлардан јемир,+ үмидини Исраил әһлинин ијрәнҹ бүтләринә бағламыр, сојдашынын арвадыны ләкәләмир,+ ајбашы вахты гадынла јахынлыг етмир,+  һеч кими инҹитмир,+ борҹлунун ҝировуну гајтарыр,+ һеч кими сојмур,+ аҹ адамы једирир,+ чылпағы ҝејиндирир,+  сәләмлә борҹ вермир, мүамилә ҝөтүрмүр,+ һагсыз иш ҝөрмүр,+ ики нәфәрин мүбаһисәсини әдаләтлә һәлл едир,+  ганунларыма, һөкмләримә әмәл едәрәк һагг јолу илә ҝедир. Белә адам салеһдир, сөзсүз ки, о јашајаҹаг”,+ — дејә Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. 10  “Анҹаг тутаг ки, ата бу әмәлләрдән узаг олдуғу һалда, оғул сојғунчудур+, гатилдир+, јахуд бу ишләрдән һансыса бирини ҝөрүр: 11  дағларда бүтләрә ҝәтирилән гурбандан јејир, сојдашынын арвадыны ләкәләјир, 12  фағыр-фүгәраны инҹидир,+ сојғунчулуг едир, алдығы ҝирову гајтармыр, үмидини ијрәнҹ бүтләрә бағлајыр,+ мурдар әмәлләрлә мәшғул олур,+ 13  сәләмлә борҹ верир, мүамилә ҝөтүрүр.+ Белә өвлад јашамајаҹаг. Ҝөрдүјү бүтүн мурдар ишләрә ҝөрә өләҹәк, ганы исә өз бојнуна олаҹаг. 14  Амма тутаг ки, оғул атанын етдији бүтүн ҝүнаһлары ҝөрүр, лакин бунлары ҝөрсә дә, бу ишләрлә мәшғул олмур. 15  Дағларда бүтләрә ҝәтирилән гурбандан јемир, үмидини Исраил әһлинин ијрәнҹ бүтләринә бағламыр, сојдашынын арвадыны ләкәләмир, 16  һеч кими инҹитмир, алдығы ҝирову мәнимсәмир, сојғунчулуг етмир, аҹ адамы једирир, чылпағы ҝејиндирир, 17  касыблары сыхышдырмыр, сәләмлә борҹ вермир, мүамилә ҝөтүрмүр. Мәним һөкмләримә әмәл едир, ганунларымла отуруб-дурур. Белә адам атасынын ҝүнаһларына ҝөрә өлмәјәҹәк, о јашајаҹаг. 18  Атасы исә фырылдагчы олдуғуна, сојдашыны чапыб-таладығына, халгы арасында бәд әмәл саһиби олдуғуна ҝөрә өләҹәк. О, өз ҝүнаһына ҝөрә өләҹәк. 19  Сорушаҹагсыныз ки, нәјә ҝөрә оғул атанын ҝүнаһыны дашымыр? Она ҝөрә ки, оғул һагг вә салеһ әмәл саһибидир, Мәним бүтүн ганунларыма табе олуб әмәл едир. Сөзсүз ки, о јашајаҹаг.+ 20  Јалныз ҝүнаһ едән адам өләҹәк.+ Оғул атанын, ата оғулун ҝүнаһыны дашымајаҹаг. Салеһин салеһлији тәкҹә өз адына јазылаҹаг, писин дә пислији тәкҹә өз адына јазылаҹаг.+ 21  Әҝәр пис адам ҝүнаһларындан төвбә едиб Мәним ганунларымы тутса, һагг вә салеһ ишләр ҝөрсә, јашајаҹаг, өлмәјәҹәк.+ 22  Һеч бир ҝүнаһы јада салынмајаҹаг.+ О, салеһ әмәлләри сајәсиндә јашајаҹаг”.+ 23  “Пис адамын өлүмү бәјәм Мәнә хошдур?+ — Күлли-Ихтијар Јеһова дејир. — Мәҝәр истәмәрәм ки, о, јолундан дөнүб јашасын?”+ 24  “Бәс салеһлијиндән дөнүб писләрин әмәлләрини тәкрар едән, пис иш тутан* адам јашајаҹаг? Беләсинин һеч бир салеһ әмәли јада салынмајаҹаг.+ Хәјанәткарлығына вә ҝүнаһларына ҝөрә о өләҹәк.+ 25  Дејәҹәксиниз: “Јеһова һагсызлыг едир!”+ Гулаг асын, еј Исраил әһли, Мәнми һагсызлыг едирәм?+ Һагсызлыг едән сиз дејилсинизми?+ 26  Салеһлијиндән дөнүб әјри јола гәдәм гојан адам өләндә өз пис әмәлинә ҝөрә өлүр. 27  Пис адам пис әмәлиндән дөнүб һагг вә салеһ ишләр ҝөрсә, һәјатыны горујаҹаг.+ 28  Ҝүнаһларыны баша дүшүб бу јолдан дөнәрсә, јашајаҹаг, өлмәјәҹәк. 29  Исраил әһли дејәҹәк: “Јеһова һагсызлыг едир!” Еј Исраил әһли, Мәнми һагсызлыг едирәм?+ Һагсызлыг едән сиз дејилсинизми?” 30  “Беләликлә, еј Исраил әһли, Мән һәр кәслә әмәлинә ҝөрә һагг-һесаб чәкәҹәјәм,+ — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. — Дөнүн јолунуздан, шәр әмәлләриниздән бирдәфәлик әл чәкин. Јохса онлар бүдрәдән даш олуб сизи ҝүнаһ ҝирдабында батыраҹаглар. 31  Тәмизләнин ҝүнаһларыныздан,+ јени гәлбә, јени руһа саһиб олун.+ Ахы нәјә ҝөрә өләсиниз,+ еј Исраил әһли?” 32  “Һеч кимин өлүмүндән һәзз алмырам,+ — бәјан едир Күлли-Ихтијар Јеһова. — Одур ки, јолунуздан дөнүн вә јашајын”».+

Һашијәләр

Јахуд наһаг иш тутан.