Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 11:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шәр ишләр ҝөрән әмирләрә һөкм (1—13)

    • Шәһәр газанла мүгајисә едилир (3—12)

  • Бәрпа барәдә вәд (14—21)

    • Јени руһ вериләҹәк (19)

  • Аллаһын ҹалалы Јерусәлими тәрк едир (22, 23)

  • Һизгијал Кәлдана гајтарылыр (24, 25)

11  Руһ мәни галдырыб Јеһованын евинин шәрг дарвазасына, шәргә бахан дарвазаја ҝәтирди.+ Орада, дарвазанын ағзында ијирми беш кишинин дајандығыны ҝөрдүм. Халгын әмирләриндән+ Аззур оғлу Әзнија вә Бәнаји оғлу Фәлати дә онларын арасында иди.  Аллаһ мәнә деди: «Еј бәни-адәм, бунлар шәр гуран вә шәһәрдә бәд мәсләһәтләр верән адамлардыр.  Дејирләр: “Инди ев тикмәјин әсил вахтыдыр,+ шәһәр газандыр*,+ биз исә әт”.  Одур ки, онлара гаршы пејғәмбәрлик ет. Пејғәмбәрлик ет, еј бәни-адәм!»+  Јеһованын руһу үзәримә енди+ вә О, мәнә деди: «Де ки, Јеһованын сөзү будур: “Дүз дејирсиниз, еј Исраил әһли. Билирәм башынызда нә фикирләр долашыр.  Сиз бу шәһәрдә чохларынын ганына баис олмусунуз. Күчәләри мејитләрлә долдурмусунуз”».+  «Бу сәбәбдән Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Бәли, шәһәр газандыр,+ амма әт шәһәрдә јерә сәрдијиниз ҹәсәдләрдир. Сиз исә онун ичиндән чыхарылаҹагсыныз”».  «Гылынҹдан горхурдунуз,+ елә гылынҹы да үстүнүзә ҝөндәрәҹәјәм, — дејир Күлли-Ихтијар Јеһова. —  Мән сизи орадан чыхарыб јағыларын әлинә верәҹәјәм, сизә чыхардығым һөкмү иҹра едәҹәјәм.+ 10  Гылынҹын ағзына вериләҹәксиниз.+ Сизи Исраилин һүдудларында мүһакимә едәҹәјәм,+ онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам.+ 11  Нә шәһәр сизин үчүн газан олаҹаг, нә дә сиз онун ичиндә әт олаҹагсыныз. Сизи Исраилин һүдудларында мүһакимә едәҹәјәм, 12  онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам, она ҝөрә ки, сиз Мәним гајда-ганунларымла ҝетмәдиниз, һөкмләримә әмәл етмәдиниз,+ әксинә, әтрафыныздакы халгларын һөкмләрилә отуруб-дурдунуз».+ 13  Пејғәмбәрлик сөзләри ағзымдан чыхар-чыхмаз Бәнаји оғлу Фәлати өлдү. Мән үзүстә јерә дөшәниб уҹа сәслә фәрјад етдим: «Аман, Күлли-Ихтијар Јеһова! Исраилин јердә галаныны да мәһв едәҹәксән?»+ 14  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду: 15  «Еј бәни-адәм, Јерусәлим сакинләри сәнин сојдашларына*, торпағы ҝери алмаг һүгугу олан сојдашларына, һабелә бүтүн Исраил әһлинә белә сөзләр дејирләр: “Галын Јеһовадан узагда. Торпаг бизимдир, о, бизә мүлк верилиб”. 16  Сән исә де ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Онлары халгларын арасына сүрҝүн етсәм дә, өлкәләрә сәпәләсәм дә,+ сәпәләндикләри өлкәләрдә онлар үчүн гыса бир мүддәт мүгәддәс мәкан олаҹағам”.+ 17  Буна ҝөрә дә де ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Һәм дә сизи халгларын арасындан, пәрән-пәрән дүшдүјүнүз өлкәләрдән јығаҹаг вә Исраил торпағыны сизә верәҹәјәм.+ 18  Ора гајыдыб өлкәни ијрәнҹ шејләрдән, мурдар әмәлләрдән тәмизләјәҹәксиниз.+ 19  Мән сизә ваһид үрәк верәҹәјәм,+ дахилинизә јени руһ үфүрәҹәјәм,+ көксүнүздән даш үрәји+ гопарыб әтдән үрәк* верәҹәјәм ки,+ 20  Мәним гајда-ганунларымла ҝедәсиниз, һөкмләримә табе олуб риајәт едәсиниз. Онда сиз Мәним халгым олаҹагсыныз, Мән дә сизин Аллаһыныз”. 21  “Лакин ијрәнҹ шејләрә бағлы галанларын, мурдар әмәлләриндә исрар едәнләрин әмәлләринин нәтиҹәсини габагларына чыхараҹағам”. Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир». 22  Кәррублар ганадларыны галдырдылар. Чархлар онларын јанында,+ Исраилин Аллаһынын ҹалалы исә онларын башы үстүндә иди.+ 23  Сонра Јеһованын ҹалалы+ шәһәрин үстүндән галхыб шәһәрдән шәргдә јерләшән дағын+ үстүндә дајанды. 24  Аллаһын руһунун ҝөстәрдији ҝөрүнтүдә руһ мәни галдырыб Кәлдана сүрҝүн олунмуш халгын јанына апарды. Сонра мәнә ҝөрүнән ҝөрүнтү јох олду. 25  Мән Јеһованын ҝөстәрдији һәр шеји сүрҝүндә олан халга данышмаға башладым.

Һашијәләр

Јәһудиләр фикирләширдиләр ки, Јерусәлим шәһәриндә онлара һеч нә олан дејил.
Һәрфән: гардашларына.
Јәни Аллаһын бујругларына бојун әјән үрәк.