Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 8:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әфраимлиләр Ҹәдундан наразыдыр (1—3)

  • Мәдјән падшаһлары тәгиб олунуб өлдүрүлүр (4—21)

  • Ҹәдун падшаһ олмагдан имтина едир (22—27)

  • Ҹәдунун һәјаты барәдә (28—35)

8  Әфраимлиләр Ҹәдуна дедиләр: «Нијә белә етдин? Нијә Мәдјәнлә дөјүшә ҝедәндә бизи чағырмадын?»+ Әфраимлиләр онунла далашдылар.+  Ҹәдун онлара деди: «Сизин еләдијинизин јанында мәним еләдијим нәдир ки? Мәҝәр Әфраимин башаг етдији үзүм+ Әбусәрин+ јығдығы мәһсулдан јахшы дејил?  Аллаһ Мәдјән һакимләри Өрәблә Зәәби сизә тәслим етди.+ Сизин етдијинизин јанында мәним етдијим нәдир ки?» Ҹәдунун бу сөзләриндән сонра онлар сакитләшдиләр.  Сонра Ҹәдун Иордан чајынын јанына ҝәлиб о таја кечди. Ҹәдун да, онунла олан 300 нәфәр дә чох јорулмушду. Буна бахмајараг, онлар дүшмәни тәгиб едирдиләр.  О, Суггут сакинләриндән хаһиш етди: «Мән Мәдјән падшаһлары Зәба илә Салмуну тәгиб едирәм. Адамларым ҝүҹдән дүшүб, онлара чөрәк верин».  Суггут әјанлары ҹаваб вердиләр: «Мәҝәр Зәба илә Салмун сәнин әлиндәдир ки, ордуна чөрәк верәк?»  Онда Ҹәдун деди: «Инди ки белә олду, јахшы. Гој Јеһова Зәба илә Салмуну мәнә тәслим етсин, сизи чөл тиканыјла, кол-косла дөјәҹәјәм».+  Ҹәдун јолуна давам едиб Фәнуилә ҝәлди вә онлардан да ејни хаһиши еләди. Фәнуил ҹамааты да суггутлулар кими ҹаваб верди.  Ҹәдун Фәнуил ҹамаатына деди: «Сағ-саламат гајыдыб ҝәләндә сизин галанызы дармадағын едәҹәјәм».+ 10  Зәба вә Салмун тәхминән 15 000 нәфәрлик гошунла Карҝарда идиләр. Шәрглиләрин ордусундан галан елә онлар иди.+ Чүнки 120 000 әли гылынҹлы мәһв едилмишди. 11  Ҹәдун Нубадан вә Јогбәһәдән+ шәргдә јерләшән көчәриләрин јолу илә ҝетди вә ҝөзләмәдикләри һалда, гәфилдән дүшмән дүшәрҝәсинә һүҹум етди. 12  Зәба вә Салмун гачды. Ҹәдун бу ики Мәдјән падшаһыны тәгиб едиб јахалады. Бүтүн дүшәрҝәнин ҹанына вәлвәлә дүшдү. 13  Јуәш оғлу Ҹәдун дөјүшдән Һарәсә галхан јолла гајытды. 14  Јолда суггутлу бир ҹаваны јахалајыб сорғу-суала чәкди. Ҹаван оғлан да Суггутдакы јетмиш једди әјанын вә ағсаггалын адыны јазыб она верди. 15  Ҹәдун Суггут әһалисинин јанына ҝедиб деди: «Бу да Зәба илә Салмун. Бунлара ҝөрә сиз мәни әлә салыб дејирдиниз: “Мәҝәр Зәба илә Салмун сәнин әлиндәдир ки, тагәтдән дүшмүш адамларына чөрәк верәк?”»+ 16  Ҹәдун Суггутун ағсаггалларыны чөл тиканы вә кол-косла дөјүб дәрсләрини верди.+ 17  Һәмчинин Фәнуил галасыны дағытды+ вә шәһәрин әһалисини гырды. 18  Ҹәдун Зәба илә Салмундан сорушду: «Табурда өлдүрдүјүнүз адамлар неҹә адамлар иди? Онлар ҹаваб вердиләр: «Һамысы сәнин кими иди, шаһзадәјә охшајырды». 19  Онда о деди: «Онлар мәним анабир гардашларым иди. Јеһоваја анд олсун, әҝәр онларын ҹанына гыјмасајдыныз, сизи өлдүрмәздим». 20  Ҹәдун илки Јатирә деди: «Галх онлары өлдүр». Анҹаг оғлан һәлә ҝәнҹ иди, буна ҝөрә дә горхуб гылынҹыны чәкмәди. 21  Зәба илә Салмун деди: «Кишисәнсә, дур өзүн бизи өлдүр». Ҹәдун да дуруб Зәба илә Салмуну өлдүрдү+ вә дәвәләрин бојнундакы ајпаралары чыхарыб ҝөтүрдү. 22  Исраиллиләр Ҹәдуна дедиләр: «Сән, оғлун, нәвән бизә һөкмранлыг един. Чүнки сән бизи Мәдјәнин әлиндән гуртардын».+ 23  Амма Ҹәдун онлара деди: «Нә мән, нә дә оғлум сизә һөкмранлыг етмәјәҹәјик, сизә Јеһова һөкмранлыг едәҹәк».+ 24  Сонра Ҹәдун деди: «Сиздән тәкҹә бир хаһишим вар. Гој һәр кәс пајына дүшән гәнимәтдән мәнә бир бурун сырғасы версин. (Ахы исмајыллылар+ гызыл бурун сырғалары тахырдылар.) 25  Онлар: «Әлбәттә ки, верәрик», — дејиб јерә бир палтар сәрдиләр вә һәр кәс гәнимәтиндән бир сырға ҝөтүрүб ора атды. 26  Ајпара, пиләк, Мәдјән падшаһларынын ҝејиндији бәнөвшәји јун либаслар вә дәвәләрин бојун зәнҹирләрини+ чыхмаг шәрти илә, онун топладығы гызыл бурун сырғаларынын чәкиси 1700 шекел* олду. 27  Ҹәдун һәмин гызылдан бир дөшлүк дүзәлтди+ вә ону өз шәһәри Өфрада+ гојду. Бүтүн Исраил Аллаһа хәјанәт едиб Ҹәдунун дүзәлтдији дөшлүјә ибадәт етмәјә башлады.+ Бу, Ҹәдуна вә онун күлфәтинә тәлә олду.+ 28  Беләликлә, Мәдјән+ исраиллиләрә бојун әјди, бир дә онлара мејдан охумады. Өлкә Ҹәдунун дөврүндә гырх ил динҹ јашады.+ 29  Јуәш оғлу Јәруббаал+ евинә гајыдыб орада галды. 30  Ҹәдунун јетмиш оғлу вар иди, чүнки арвадлары чох иди. 31  Онун Сиһамдакы ҹаријәсиндән дә бир оғлу олду вә адыны Әбумәлик+ гојду. 32  Јуәш оғлу Ҹәдун узун өмүр сүрүб вәфат етди. Ону әбусәрлиләрин Өфра әразисиндә, атасы Јуәшин гәбриндә дәфн етдиләр.+ 33  Ҹәдун вәфат едән кими исраиллиләр јенә дә Аллаһа хәјанәт едиб Бааллара ситајиш етмәјә башладылар+ вә Баал-Бәрити өзләринә аллаһ етдиләр.+ 34  Исраиллиләр өзләринин Аллаһы Јеһованы, онлары әтрафдакы халгларын әлиндән хилас едән Аллаһы јада салмадылар.+ 35  Онлар Јәруббаалын, јәни Ҹәдунун Исраилә етдији јахшылығын мүгабилиндә онун күлфәтинә хејирхаһлыг ҝөстәрмәдиләр.+

Һашијәләр

Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.