Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Үзејир 4:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәбәдин бәрпасына әнҝәл төрәдилир (1—6)

  • Дүшмәнләр шаһ Артаксерксә шикајәтнамә ҝөндәрирләр (7—16)

  • Артаксерксин ҹавабы (17—22)

  • Мәбәдин тикинтиси дајаныр (23—24)

4  Јәһудалыларын вә бинјаминлиләрин дүшмәнләри+ ешидәндә ки, әсирликдән гајыдан халг+ Исраилин Аллаһы Јеһова үчүн мәбәд тикир,  дәрһал Зәрубабилин вә нәсил башчыларынын јанына ҝәлиб дедиләр: «Гојун биз дә сизинлә бирҝә мәбәди тикәк. Чүнки бизи бура ҝәтирән Ашшур падшаһы Асархаддонун+ дөврүндән бәри биз дә сизин Аллаһыныза ибадәт едирик+, Она гурбанлар ҝәтиририк».  Лакин Зәрубабил, Јешу вә Исраилин диҝәр нәсил башчылары онлара дедиләр: «Бизә гошулуб Аллаһымызын евини тикмәјә һаггыныз јохдур.+ Фарс шаһы Курушун бизә әмр етдији кими, Исраилин Аллаһы Јеһова үчүн еви өзүмүз тикәҹәјик».+  Онда әтраф халглар Јәһуда халгыны руһдан салмаға, әлини ишдән сојутмаға башлады.+  Онлар халгын нијјәтини боша чыхармаг үчүн+ Фарс шаһы Курушун дөврүндән та Фарс шаһы Даранын+ һакимијјәтинәдәк мәсләһәтчиләр тутдулар.  Онлар Аһашверошун һакимијјәтинин әввәлиндә Јәһуда вә Јерусәлим әһалисинин әлејһинә иттиһамнамә јаздылар.  Бундан әлавә, Фарс шаһы Артаксерксин дөврүндә Бишлам, Митридад, Табиил вә онун диҝәр мүттәфигләри шаһ Артаксерксә намә јаздылар. Намәни арами дилинә+ тәрҹүмә етдиләр вә арами һәрфләри илә јаздылар*.  * Баш мәмур Рәһум вә мирзә Шимшај Јерусәлим әлејһинә шаһ Артаксерксә намә јаздылар. Намәдә јазылмышды:  (Намә баш мәмур Рәһумун, мирзә Шимшајын, онларын диҝәр мүттәфигләринин, һакимләрин, вали наибләринин, катибләрин, әрәклиләрин+, бабиллиләрин, Шуш*+ халгынын, јәни еламлыларын+, 10  бөјүк вә шанлы Асенаппарын* сүрҝүн едиб Сәмәријјә шәһәрләриндә јерләшдирдији диҝәр халгларын+ вә чајын* о тајындакы бөлҝәнин диҝәр халгларынын адындан јазылмышды. 11  Шаһа ҝөндәрилмиш намәнин сурәти будур.) «Шаһ Артаксерксә чајын о тајындакы бөлҝәдә јашајан гулларындан. 12  Шаһа мәлум олсун ки, онун јанындан чыхыб мәмләкәтимизә ҝәлән јәһудиләр артыг Јерусәлимдәдирләр. Онлар бу мәнфур вә үсјанкар шәһәри бәрпа едир, диварларыны һөрүб гуртарыр,+ шәһәрин бүнөврәсини тәмир едирләр. 13  Гој шаһ билсин ки, әҝәр бу шәһәр бәрпа едилсә, диварлары һөрүлүб гуртарса, онлар нә верҝи, нә хәраҹ+, нә дә торпагбасды верәҹәкләр вә шаһларын хәзинәләринә зијан дәјәҹәк. 14  Биз сарајын чөрәјини* јејирик, буна ҝөрә дә шаһын зәрәр чәкмәсинә ҝөз јума билмәрик. Одур ки, шаһа намә ҝөндәриб ону бу ишдән аҝаһ едирик. 15  Гој ата-бабаларынын салнамәси арашдырылсын.+ Онда шаһ бу шәһәрин үсјанкар олдуғуну, падшаһлара вә әјаләтләрә зијан вурдуғуну, гәдим дөврдән бәри гијамчыларын мәскәни олдуғуну биләҹәк. Мәһз буна ҝөрә шәһәр јерлә јексан едилмишди.+ 16  Шаһа билдиририк ки, әҝәр бу шәһәр бәрпа едилсә, диварлары тикилиб гуртарса, чајын о тајындакы+ бүтүн торпаглар шаһын нәзарәтиндән чыхаҹаг». 17  Шаһ баш мәмур Рәһума, мирзә Шимшаја, онларын Сәмәријјәдә јашајан диҝәр мүттәфигләринә вә чајын о тајындакы бөлҝәдә јашајан диҝәр сакинләрә белә ҹаваб ҝөндәрди: «Сизә салам олсун! 18  Бизә ҝөндәрдијиниз намә һүзурумда охунду*. 19  Әмримлә арашдырма апарылды вә бу шәһәрин гәдим дөврдән бәри падшаһлара гаршы галхдығы, үсјан вә гијам етдији үзә чыхды.+ 20  Јерусәлимдә гүдрәтли падшаһлар олуб, онлар чајын о тајындакы бөлҝәни идарә едибләр. Ҹамаат онлара верҝи, хәраҹ вә торпагбасды вериб. 21  Инди әмр верин бу адамлар иши дајандырсынлар вә мәним ҝөстәришим олмадан шәһәрин бәрпасына башламасынлар. 22  Бахын, бу ишдә сәһләнкарлыға јол вермәјин. Гојмајын ки, јенә шаһлара зијан дәјсин».+ 23  Шаһ Артаксерксдән ҝәлән намәнин сурәти Рәһумун, мирзә Шимшајын вә онларын мүттәфигләринин өнүндә охунанда онлар тәләсик Јерусәлимә, јәһудиләрин јанына ҝедиб зор ҝүҹүнә иши дајандырдылар. 24  Бунунла да Аллаһын Јерусәлимдәки евинин тикинтиси дајандырылды вә Фарс шаһы Даранын һакимијјәтинин икинҹи илинә гәдәр белә галды.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: намә арами дилиндә јазылды, сонра тәрҹүмә едилди.
Бу ајәдән 6:18 ајәсинә кими орижинал мәтн арами дилиндә јазылыб.
Суз.
Јәни Ашшурбанипалын.
Фәрат чајы.
Һәрфән: дузуну.
Диҝәр вариант: һүзурумда тәрҹүмә едилиб охунду.