Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 32:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гызыл данаја ситајиш (1—35)

    • Муса халгын нәғмә дедијини ешидир (17, 18)

    • Муса лөвһәләри јерә чырпыр (19)

    • Јеһоваја садиг галан лавилиләр (26—29)

32  Ҹамаат ҝөрәндә ки, Муса дағдан енмәк билмир,+ төкүлүшүб Һарунун јанына ҝәлдиләр вә дедиләр: «Галх, бизим үчүн бир аллаһ дүзәлт ки, өнүмүздә ҝетсин.+ Чүнки бизи Мисирдән чыхаран бу Муса һара јоха чыхыб, билмирик».  Һарун онлара деди: «Арвадларынызын, оғул вә гызларынызын гулагларындан гызыл сырғалары чыхарыб ҝәтирин».+  Һамы гулағындан гызыл сырғасыны чыхарды вә ҝәтириб Һаруна верди.  О, гызыллары алды, ојмачы аләтилә она шәкил вериб дана дүзәлтди.+ Онда ҹамаат бир ағыздан деди: «Будур сәни Мисирдән чыхаран Аллаһын, еј Исраил!»+  Иши белә ҝөрән Һарун дананын габағында бир гурбанҝаһ да дүзәлтди вә ҹамааты јығыб деди: «Сабаһ Јеһоваја һәср олунмуш бајрамдыр».  Беләликлә, сәһәриси ҝүнү һамы тездән дуруб јандырма вә үнсијјәт гурбанларыны тәгдим етмәјә башлады. Гуртарандан сонра јејиб-ичдиләр вә галхыб шәнләнмәјә башладылар.+  Јеһова Мусаја деди: «Ҝет, ашағы ен. Мисирдән чыхардығын бу халг рәзиллик едир.+  Бујурдуғум јолдан јаман тез дөндүләр.+ Одур, өзләри үчүн дана бүтү дүзәлдибләр. Гаршысында сәҹдә едир, гурбанлар ҝәтириб дејирләр: “Будур сәни Мисирдән чыхаран Аллаһын, еј Исраил”».  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди: «Ҝөрүрәм, бу халг дикбаш халгдыр.+ 10  Бурах, гој од пүскүрән гәзәбимлә онлары јох едим, әвәзиндә сәндән бөјүк бир халг јарадым».+ 11  Онда Муса Јеһоваја јалварыб деди:+ «Јеһова, ахы онлары бөјүк ҝүҹүнлә, гүдрәтли әлинлә Мисирдән чыхармысан. Инди нијә онлары Өз гәзәбинә дүчар едәсән?+ 12  Нәјә ҝөрә мисирлиләр: “Һә, халгы бәд нијјәтлә бурадан чыхармышды. Чыхармышды ки, апарыб һамысыны дағларда гырсын, көкләрини јер үзүндән силсин!” — десинләр?+ Гојма гәзәбин аловлансын. Рәһмин ҝәлсин, онларын башына бу фәлакәти ҝәтирмә. 13  Гулларын Ибраһими, Исһагы вә Исраили јадына сал. Варлығына анд ичиб онлара демишдин ки, өвладларыны* ҝөјдәки улдузлар гәдәр чохалдаҹагсан,+ вәд етдијин бу торпағы һәмишәлик онлара верәҹәксән».+ 14  Јеһова халгынын башына фәлакәт ҝәтирмәк фикриндән дашынды.+ 15  Бундан сонра Муса әлиндә ики Шәһадәт лөвһәси дағдан енди.+ Лөвһәләрин һәр ики үзү — габаг тәрәфи дә, арха тәрәфи дә јазылы иди. 16  Онлары Аллаһ дүзәлтмиш, јазылары да үстүнә О һәкк етмишди.+ 17  Јушә халгын сәс-күјүнү ешидәндә Мусаја деди: «Дүшәрҝәдән дөјүш сәси ҝәлир». 18  Муса исә деди: «Бу нә зәфәр нәғмәсидир,Нә дә мәғлубларын фәрјад сәси.Гулағыма ҝәлән шәрги башга шејдән хәбәр верир». 19  Муса дүшәрҝәјә јахынлашанда дананы+ вә рәгс едәнләри ҝөрдү. Һирс башына вурду. Дағын әтәјиндә әлиндәки лөвһәләри јерә чырпыб парча-парча еләди.+ 20  Дүзәлтдикләри дананы исә ҝөтүрүб јандырды вә әзиб тоза дөндәрди.+ Сонра тозу суја төкүб исраиллиләрә ичиртди.+ 21  Муса Һаруна деди: «Бу ҹамаат сәнә нејләјиб ки, онлары белә бөјүк ҝүнаһа сүрүкләдин?» 22  Һарун деди: «Аға, аҹығын тутмасын. Өзүн јахшы билирсән ки, шәр иш ҝөрмәк бу ҹамаатын ганындадыр.+ 23  Онлар мәнә дедиләр: “Бизим үчүн бир аллаһ дүзәлт ки, өнүмүздә ҝетсин. Чүнки бизи Мисирдән чыхаран бу Муса һара јоха чыхыб, билмирик”.+ 24  Мән дә дедим, кимин нә гызылы вар, чыхарыб ҝәтирсин. Сонра гызылы ода атдым, оддан бу дана чыхды». 25  Муса ҝөрдү ки, халг әмәлли-башлы азғынлашыб. Һарун онлары о дәрәҹәјә чатдырыб ки, дүшмәнләрин өнүндә хар олублар. 26  Онда о, дүшәрҝәнин ҝирәҹәјиндә дуруб деди: «Ким Јеһованын тәрәфиндәдир јаныма ҝәлсин!»+ Бүтүн лавилиләр онун әтрафына топлашды. 27  Муса онлара деди: «Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Гој һәр кәс гылынҹыны гуршасын, дүшәрҝәни башдан-баша доланыб гардашыны, гоншусуну, достуну гәтлә јетирсин”».+ 28  Лавилиләр Мусанын дедији кими етдиләр. Беләликлә, һәмин ҝүн үч минә јахын адам гәтлә јетирилди. 29  Сонра Муса деди: «Бу ҝүн сиз өзүнүзү Јеһованын гуллуғуна вердиниз, һәр бириниз өз оғлуна, өз гардашына гаршы чыхды.+ Бу ҝүн Аллаһ сизи мүбарәк гылаҹаг».+ 30  Сәһәриси ҝүн Муса халга деди: «Сиз чох бөјүк ҝүнаһа батмысыныз. Инди Јеһованын јанына ҝедирәм. Ҝедим Она јалварым, бәлкә, ҝүнаһыныздан кечди».+ 31  Муса Јеһованын јанына ҝедиб деди: «Халгын ҝүнаһы чох бөјүкдүр. Өзләри үчүн гызылдан аллаһ дүзәлдибләр.+ 32  Амма јалварырам, онлары әфв елә.+ Еләмирсәнсә, онда, нә олар, адымы јаздығын китабдан сил».+ 33  Анҹаг Јеһова Мусаја деди: «Ким Мәнә гаршы ҝүнаһ едибсә, онун адыны китабымдан силәҹәјәм. 34  Инди ҝет, халгы сәнә дедијим јерә апар. Ҝөндәрдијим мәләк гаршынызда ҝедәҹәк.+ Вахты чатанда онлардан етдикләри ҝүнаһа ҝөрә ҹаваб тәләб едиб ҹәзаларыны верәҹәјәм». 35  Һаруна дүзәлтдирдикләри гызыл данаја ҝөрә Јеһова халгын үстүнә бәла ҝөндәрди.

Һашијәләр

Һәрфән: тохумларыны.