Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 21:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраилә верилмиш һөкмләр (1—36)

    • Ибрани гулларла бағлы (2—11)

    • Ҹинајәтлә бағлы (12—27)

    • Һејванларла бағлы (28—36)

21  Халга бу һөкмләри билдир:+  “Кимсә ибрани гул алса,+ гој гул она алты ил гуллуг етсин, једдинҹи ил исә һеч бир шеј өдәмәдән азад олунсун.+  Гул тәк ҝәлмишдисә, тәк дә ҝетсин; јох әҝәр арвады вар идисә, арвады илә бирликдә ҝетсин.  Ағасы она арвад алыбса, бу арваддан оғуллары вә ја гызлары олубса, арвадла ушаглар ағасына мәхсусдурлар, гул тәк чыхыб ҝетсин.+  Лакин гул тәкидлә: “Ағамы да, арвадымы да, оғулларымы да чох истәјирәм, азад олмаг истәмирәм”, — дејәрсә,+  ағасы ону Аллаһын һүзурунда гапыја, ја да гапынын јан тахтасына сөјкәјиб гулағыны бизлә дешсин. Бунунла да о, өмүрлүк ағасынын гулу олаҹаг.  Кимсә гызыны гарабаш кими сатарса, гулдан фәргли олараг, о азад олунмајаҹаг.  Ағасынын гыздан хошу ҝәлмәјиб ону өз ҹаријәси етмәсә, ҝөтүрүб сатмаг истәсә, ону јаделлијә сатмаға һаггы јохдур, чүнки онунла һагсыз давраныб.  Әҝәр гарабашы оғлуна аларса, онунла өз гызы кими* давранмалыдыр. 10  О, башга арвад аларса, биринҹини јемәк, ҝејим вә арвадлыг һаггындан мәһрум етмәмәлидир.+ 11  Әҝәр о, бу үч шејдә онун һаггыны позарса, гадынын һеч нә өдәмәдән азад олмаг һүгугу вар. 12  Кимәсә зәрбә вуруб ону өлдүрән адам өлдүрүлмәлидир.+ 13  Әҝәр о өлдүрмәк гәсдиндә олмајыбса, тәјин едәҹәјим јерә гачыб ора сығына биләр. Чүнки буну биләрәкдән етмәјиб, һадисә Мәним изнимлә баш вериб.+ 14  Кимсә биринә гәзәбләнәр вә гәсдинә дуруб ону өлдүрәрсә,+ ҝәлиб Мәним гурбанҝаһыма сығынса белә, ону өлдүрмәк лазымдыр.+ 15  Атасына ја анасына әл галдыран өлдүрүлмәлидир.+ 16  Адам оғурлајыб+ сатан вә ја оғурланмыш адамы сахлајан+ өлдүрүлмәлидир.+ 17  Атасыны ја анасыны ләнәтләјән өлдүрүлмәлидир.+ 18  Дава едәндә бир нәфәр о бирини дашла вә ја јумругла* вурарса, адам өлмәз, анҹаг јатаға дүшәрсә, 19  сонра исә ајаға галхыб әл ағаҹы илә бајырда ҝәзә биләрсә, ону вуран адам ҹәзаландырылмамалыдыр. Лакин о, јаралынын там сағалана кими ишләјә билмәдији мүддәт әрзиндә чәкдији зәрәри өдәмәлидир. 20  Кимсә гулуну вә ја гарабашыны көтәкләјиб өлдүрәрсә, ҹәзаландырылмалыдыр.+ 21  Лакин гул вә ја гарабаш дөјүләндән сонра бир-ики ҝүн јашајарса, ағасы ҹәзаландырылмамалыдыр, чүнки ону өз пулу илә алыб*. 22  Кишиләр далашанда һамилә гадына зәрбә дәјәрсә вә о, вахтындан әввәл доғарса+, анҹаг һеч бир итки олмазса, тәгсиркар шәхс һакимләрин гәрары илә+ гадынын әринин тәләб етдији мәбләғи вериб дәјән зәрәри өдәмәлидир. 23  Өлүм оларса, онда ҹан әвәзинә ҹан верилмәлидир.+ 24  Ҝөз әвәзинә ҝөз, диш әвәзинә диш, әл әвәзинә әл, ајаг әвәзинә ајаг,+ 25  јаныг әвәзинә јаныг, јара әвәзинә јара, зәдә әвәзинә зәдә өдәнилмәлидир. 26  Кимсә вуруб гулунун вә ја гарабашынын ҝөзүнү чыхарарса, ҝөзүнүн әвәзиндә ону азад етмәлидир.+ 27  Јахуд гулунун вә ја гарабашынын вуруб дишини сындырарса, дишинин әвәзиндә ону азад етмәлидир. 28  Өкүз кишини, јахуд гадыны вурар, о да өләрсә, өкүз дашгалаг едилмәлидир,+ әти јејилмәмәлидир. Һејванын јијәсинә исә ҹәза дүшмүр. 29  Амма өкүз вураған олубса вә јијәси бундан хәбәрдар едилсә дә, ону бағлы сахламајыбса, нәтиҹәдә өкүз кишини, јахуд гадыны өлдүрүбсә, һејван дашгалаг едилмәли, јијәси дә өлдүрүлмәлидир. 30  Өкүзүн јијәсиндән ганбаһасы тәләб едилдији тәгдирдә о, ҹанынын әвәзиндә ондан тәләб олунан мәбләғи өдәмәлидир. 31  Һејван истәр оғланы вурсун, истәр гызы, јијәсинә јенә дә ејни һөкм чыхарылмалыдыр. 32  Өкүз биринин гулуну ја гарабашыны вурарса, јијәси онун ағасына отуз шекел* вермәли, һејван исә дашгалаг едилмәлидир. 33  Кимсә гујусунун ағзыны ачыг гојарса, ја да гују газыб үстүнү өртмәзсә вә ора өкүз, јахуд ешшәк дүшәрсә, 34  гујунун јијәси зәрәри өдәмәлидир.+ О, һејванын саһибинә онун дәјәрини өдәмәлидир, һејванын леши исә она галаҹаг. 35  Биринин өкүзү башгасынын өкүзүнү вуруб өлдүрәрсә, јијәләри сағ галан өкүзү сатыб пулу јары бөлмәлидирләр. Өлү һејванын леши дә јары бөлүнмәлидир. 36  Лакин мәлум олса ки, өкүз вураған олуб, јијәси исә ону бағлы сахламајыб, онда о, өкүзүн әвәзинә өкүз вериб зәрәри өдәмәлидир, һејванын леши исә она галаҹаг.

Һашијәләр

Јәни гыз өвладынын һүгугуна мүвафиг.
Диҝәр вариант: аләтлә.
Һәрфән: чүнки о, онун пулудур.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.