Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 33:1—56

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраиллиләрин сәһрадакы сәфәринин иҹмалы (1—49)

  • Кәнаны истила ҝөстәришләри (50—56)

33  Муса илә Һарунун рәһбәрлији алтында Мисирдән+ дәстә-дәстә*+ чыханда исраиллиләрин јолу бу јерләрдән кечмишди.+  Муса Јеһованын әмри илә сәфәр бојунҹа онларын дајаныб јола чыхдыглары јерләри гејд едирди. Онларын бир јердән чыхыб диҝәринә ҝедәрәк мәрһәлә-мәрһәлә етдикләри сәфәр будур:+  биринҹи ајын он бешинҹи ҝүнү+ онлар Рамсесдән+ чыхдылар. Пасханын+ сәһәриси ҝүн исраиллиләр бүтүн мисирлиләрин ҝөзү гаршысында зәфәрлә јола дүшдүләр.  Мисирлиләр исә бу вахт Јеһованын өлдүрдүјү илкинләри+ басдырырдылар, чүнки Јеһова онларын аллаһларынын үзәриндә Өз һөкмүнү иҹра етмишди.+  Беләҹә, исраиллиләр Рамсесдән чыхыб Суггутда+ дүшәрҝә салдылар.  Суггутдан чыхыб сәһранын кәнарындакы Етамда дүшәрҝә салдылар.+  Сонра Етамдан чыхыб ҝеријә, Баал-Сәфјунла+ үзбәүз олан Фәһијрута тәрәф дөндүләр вә Мигдолда дүшәрҝә салдылар.+  Бундан сонра Фәһијрутдан јола дүшдүләр, Гырмызы дәниздән кечиб+ сәһраја+ чыхдылар вә үч ҝүн Етам сәһрасы+ илә јол ҝедиб Мараһда+ дүшәрҝә салдылар.  Мараһдан чыхыб Елимә ҝәлдиләр. Елимдә он ики булаг вә јетмиш хурма ағаҹы вар иди. Орада дүшәрҝә салдылар.+ 10  Сонра Елимдән чыхыб Гырмызы дәнизин саһилиндә дүшәрҝә салдылар. 11  Гырмызы дәнизин саһилиндән чыхыб Тиһ сәһрасында+ дүшәрҝә салдылар. 12  Тиһ сәһрасындан чыхыб Дүфҝаһда дүшәрҝә салдылар. 13  Дүфҝаһдан чыхыб Алушда дүшәрҝә салдылар. 14  Алушдан чыхыб Рәфдимдә дүшәрҝә салдылар.+ Орада халг үчүн ичмәјә су јох иди. 15  Сонра онлар Рәфдимдән чыхыб Сина сәһрасында+ дүшәрҝә салдылар. 16  Сина сәһрасындан чыхыб Һәбрут-Һәттәвада+ дүшәрҝә салдылар. 17  Һәбрут-Һәттәвадан чыхыб Һәсејрутда+ дүшәрҝә салдылар. 18  Һәсејрутдан чыхыб Рүтмәдә дүшәрҝә салдылар. 19  Рүтмәдән чыхыб Риммун-Фарәсдә дүшәрҝә салдылар. 20  Риммун-Фарәсдән чыхыб Либнада дүшәрҝә салдылар. 21  Либнадан чыхыб Риссаһда дүшәрҝә салдылар. 22  Риссаһдан чыхыб Геһејлатда дүшәрҝә салдылар. 23  Геһејлатдан чыхыб Сәфәр дағынын јанында дүшәрҝә салдылар. 24  Сонра Сәфәр дағындан чыхыб Харадда дүшәрҝә салдылар. 25  Хараддан чыхыб Маһилутда дүшәрҝә салдылар. 26  Маһилутдан чыхыб+ Таһатда дүшәрҝә салдылар. 27  Таһатдан чыхыб Тарихдә дүшәрҝә салдылар. 28  Тарихдән чыхыб Митҝаһда дүшәрҝә салдылар. 29  Митҝаһдан чыхыб Һәшмунда дүшәрҝә салдылар. 30  Һәшмундан чыхыб Мәсирутда дүшәрҝә салдылар. 31  Мәсирутдан чыхыб Бәни-Јаганда+ дүшәрҝә салдылар. 32  Бәни-Јагандан чыхыб Һур-Һәгидгәдә дүшәрҝә салдылар. 33  Һур-Һәгидгәдән чыхыб Јүтбәтдә+ дүшәрҝә салдылар. 34  Јүтбәтдән чыхыб Абрунда дүшәрҝә салдылар. 35  Абрундан чыхыб Әзјун-Гәбәрдә+ дүшәрҝә салдылар. 36  Әзјун-Гәбәрдән чыхыб Син сәһрасында+, јәни Гәдисдә дүшәрҝә салдылар. 37  Сонра Гәдисдән чыхыб Әдум дијарынын сәрһәдиндәки Һур дағынын јанында дүшәрҝә салдылар.+ 38  Јеһованын әмри илә каһин Һарун Һур дағына галхды вә исраиллиләрин Мисирдән чыхмаларынын гырхынҹы илинин бешинҹи ајынын биринҹи ҝүнүндә орада өмрүнү баша вурду.+ 39  Һур дағында дүнјадан көчәндә Һарун јүз ијирми үч јашында иди. 40  Кәнан дијарында, Неҝевдә јашајан кәнани Арад падшаһы+ исраиллиләрин ҝәлдијини ешитди. 41  Бир мүддәт сонра исраиллиләр Һур дағындан чыхыб+ Сәлмунда дүшәрҝә салдылар. 42  Сәлмундан чыхыб Фәнунда дүшәрҝә салдылар. 43  Сонра Фәнундан чыхыб Увутда+ дүшәрҝә салдылар. 44  Увутдан чыхыб Муабла+ һәмсәрһәд олан Әјје-Әваримдә* дүшәрҝә салдылар. 45  Әјјимдән чыхыб Дибун-Ҹадда+ дүшәрҝә салдылар. 46  Дибун-Ҹаддан чыхыб Әлмун-Дибләтајимдә дүшәрҝә салдылар. 47  Әлмун-Дибләтајимдән чыхыб Нәба дағынын+ гаршысында Абарим дағларында+ дүшәрҝә салдылар. 48  Ахырда Абарим дағларындан чыхыб Әриһа јахынлығында, Иордан саһилиндәки Муаб чөллүјүндә дүшәрҝә салдылар.+ 49  Онлар Иордан бојунҹа узанан Муаб чөллүјүндә Бејт-Јәшимутдан тутмуш Абил-Шиттимәдәк+ дүшәрҝә салмышдылар. 50  Јеһова Әриһа јахынлығында, Иордан саһилиндәки Муаб чөллүјүндә Муса илә данышыб деди: 51  «Исраиллиләрә белә де: “Сиз Иорданы кечиб Кәнан дијарына ҝирмәк үзрәсиниз.+ 52  Өлкәнин бүтүн сакинләрини гаршыныздан говун. Онларын бүтүн ојма дашларыны+ вә төкмә бүтләрини+ мәһв един, сәҹдәҝаһларыны* дармадағын един.+ 53  Сиз торпаға саһиб олуб орада јашајаҹагсыныз, чүнки Мән ораны сизә мүлк олараг верәҹәјәм.+ 54  Пүшк атыб+ торпағы аиләләриниз арасында бөлүшдүрүн. Сајы чох оланларын торпаг пајы бөјүк, сајы аз оланларынкы кичик олмалыдыр.+ Һәр кәс пүшклә она дүшән јердә торпаг пајы алаҹаг. Мүлкүнүзү аталарынызын гәбиләсинә ҝөрә алаҹагсыныз.+ 55  Әҝәр өлкәнин сакинләрини гаршыныздан говмасаныз,+ өлкәдә галанлар сизә ҝөз дағы олаҹаглар, бөјрүнүзү тикан кими дәләҹәкләр, јашадығыныз өлкәдә сизә ҝөз вериб ишыг вермәјәҹәкләр.+ 56  Мән исә онларын башына ҝәтирмәк истәдијими сизин башыныза ҝәтирәҹәјәм”».+

Һашијәләр

Һәрфән: гошун-гошун.
45-ҹи ајәдә Әјјим.
Һәрфән: јүксәкликләрини.