Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 32:1—42

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иорданын шәргиндә галан гәбиләләр (1—42)

32  Рубән+ вә Ҹад оғулларынын+ чохлу мал-һејваны вар иди. Онлар ҝөрдүләр ки, Јазир+ вә Ҝилад торпаглары һејван сахламаг үчүн јарарлыдыр.  Буна ҝөрә Мусанын, каһин Әлјазарын вә иҹма ағсаггалларынын јанына ҝәлиб дедиләр:  «Атарот, Дибун, Јазир, Нимраһ, Һәшбун+, Илал, Шәбәм, Нәба+, Бәун торпаглары,+  Јеһованын Исраил иҹмасынын гаршысында мәғлуб етдији халгларын+ торпаглары һејван сахламаг үчүн чох әлверишлидир. Биз гулларынын да ки һејваны чохдур.+  Әҝәр мәгбул билирсәнсә, гулларына бу торпағы мүлк вер. Бизи Иорданын о тајына кечирмә».  Муса Ҹад вә Рубән оғулларына деди: «Гардашларыныз мүһарибәјә ҝедәҹәк, сиз исә өзүнүз үчүн бурада раһат јашајаҹагсыныз?  Нә үчүн Исраил ҹамаатыны һәвәсдән салырсыныз, гојмурсунуз Јеһованын верәҹәји дијара ҝетсинләр?  Аталарынызы Гәдис-Барнидән о дијара бахмаг үчүн ҝөндәрәндә елә онлар да белә етмишдиләр.+  Әшгул вадисинә+ ҝедиб ораны ҝөрәндә Исраил ҹамаатыны руһдан салдылар вә онлар Јеһованын верәҹәји торпаға ҝетмәк истәмәдиләр.+ 10  Һәмин ҝүн Јеһова гәзәбләниб анд ичди:+ 11  “Мисирдән чыханлардан јашы ијирми вә ијирмидән јухары оланларын һеч бири Ибраһимә, Исһага вә Јагуба анд ичдијим+ дијары ҝөрмәјәҹәк,+ онлар Мәнә бүтүн гәлбләри илә итаәт етмәдиләр. 12  Тәкҹә гәназлы Јуфәнна оғлу Калиб+ вә Нун оғлу Јушә+ ораны ҝөрәҹәк, чүнки онлар бүтүн гәлбләри илә Јеһоваја итаәт етдиләр+”. 13  Бәли, Јеһованын Исраилә гәзәби тутду вә онлары гырх ил+ сәһрада сәрҝәрдан долашдырды, та о вахта гәдәр ки, Јеһованын ҝөзүндә бәдәмәл олан нәсил гырылды+. 14  Инди, сиз, ҝүнаһкарларын белиндән ҝәләнләр, аталарынызын јерини тутуб Јеһованын Исраилә олан гәзәбини даһа да артырырсыныз. 15  Әҝәр Онун итаәтиндән чыхсаныз, О, јенә дә халгы сәһрада долашдыраҹаг. Бу һәрәкәтинизлә сиз бүтүн бу ҹамаатын ахырына чыхаҹагсыныз». 16  Үстүндән бир гәдәр кечәндән сонра онлар Мусаја јахынлашыб дедиләр: «Изин вер, бурада һејванларымыз үчүн даш ағыллар тикәк, өвладларымыз үчүн шәһәрләр салаг. 17  Гој онлар бу јерин сакинләриндән горхуб-һүркмәдән мөһкәм шәһәрләрдә јашасынлар. Биз исә дөјүшмәјә, исраиллиләри өз јерләринә чатдыранаҹан онларын өнүндә ҝетмәјә һазырыг.+ 18  Исраиллиләрин һәр бири өз торпаг пајыны алмајынҹа һеч биримиз өз евимизә гајытмајаҹағыг.+ 19  Һәм дә ки, торпаг пајымызы Иорданын бу тајында*+ алдығымыздан даһа о бири тајда торпаг алмајаҹағыг». 20  Муса онлара деди: «Әҝәр әлинизә силаһ алыб Јеһованын һүзурунда мүһарибәјә ҝетсәниз,+ 21  һәр бириниз силаһланараг Јеһованын һүзурунда Иорданы кечсәниз вә О, Өз дүшмәнләрини өнүндән гованаҹан,+ 22  өлкә Јеһованын һүзурунда истила едиләнәҹән+ орада галыб, сонра гајытсаныз,+ онда Јеһованын вә Исраилин гаршысында ҝүнаһсыз олаҹагсыныз вә бу торпаг Јеһованын ризасы илә сизин мирасыныз олаҹаг.+ 23  Лакин белә етмәсәниз, Јеһоваја гаршы ҝүнаһ етмиш олаҹагсыныз. Вә билин ки, ҝүнаһыныз ҹәзасыз галмајаҹаг. 24  Инди исә ушагларыныз үчүн шәһәрләр сала, һејванларыныз үчүн ағыллар тикә биләрсиниз,+ амма вердијиниз сөзү унутмајын». 25  Ҹад вә Рубән оғуллары Мусаја дедиләр: «Ағамыз неҹә бујурурса, биз гулларын елә дә едәҹәјик. 26  Арвад-ушагларымыз, мал-һејванымыз бурада, Ҝилад шәһәрләриндә галаҹаг,+ 27  амма гулларын, Јеһованын өнүндә мүһарибәјә ҝетмәк үчүн силаһланмыш һәр кәс, ағамыз дејән кими, о таја кечәҹәк».+ 28  Муса каһин Әлјазара, Нун оғлу Јушәјә вә Исраил гәбиләләринин нәсил башчыларына онларла бағлы ҝөстәриш вериб 29  деди: «Әҝәр Ҹад вә Рубән оғуллары, һамы бир нәфәр кими Јеһованын өнүндә дөјүшмәк үчүн силаһланыб сизинлә бәрабәр Иорданын о тајына кечсә, өлкә истила олунанда Ҝилад торпағыны онлара мүлк верәрсиниз.+ 30  Јох әҝәр әлләринә силаһ алыб сизинлә ҝетмәсәләр, онда сизинлә бир јердә Кәнан дијарында мәскунлашаҹаглар». 31  Ҹад вә Рубән оғуллары ҹаваб вериб дедиләр: «Јеһова гулларына неҹә тапшырыбса, елә дә едәҹәјик. 32  Әлимизә силаһ алыб Јеһованын өнүндә о таја, Кәнан дијарына кечәҹәјик,+ торпаг мүлкүмүз исә Иорданын бу тајында олаҹаг». 33  Онда Муса онлара — Ҹад оғулларына, Рубән оғулларына+ вә Јусифин оғлу Мәнәссәнин гәбиләсинин јарысына+ амориләрин падшаһы Сиһунун+ вә Башан падшаһы Огун+ өлкәсини, јәни торпаглары илә бирликдә о әразиләрдәки шәһәрләри вә мәмләкәтин әтраф шәһәрләрини верди. 34  Ҹад оғуллары истеһкамлы шәһәрләр олан Дибун+, Атарот+, Аруир+ 35  Атрут-Шуфән, Јазир+, Јогбәһә+, 36  Бејт-Нимраһ+ вә Бејт-Һаран+ шәһәрләрини салдылар, сүрүләри үчүн даш ағыллар тикдиләр. 37  Рубән оғуллары Һәшбун+, Илал+, Кирјатаим+, 38  Нәба+, Баал-Мәун+ (онларын адыны дәјишдиләр) вә Сибмаһ шәһәрләрини бәрпа етдиләр. Онлар јенидән тикдикләри шәһәрләрә башга адлар вердиләр. 39  Мәнәссә оғлу Маһирин оғуллары+ Ҝилада гаршы јүрүш едиб ораны тутдулар вә орада јашајан амориләри говдулар. 40  Муса Ҝилады Мәнәссә оғлу Маһирин оғулларына верди вә онлар орада мәскунлашды.+ 41  Мәнәссә оғлу Јаирин оғуллары да һүҹум едиб Ҝиладын обаларыны тутдулар вә адыны Һаввут-Јаир* гојдулар.+ 42  Нуба јүрүш едиб Кәнаты вә әтраф шәһәрләри зәбт етди. Ораја өз адыны вериб Нуба адландырды.

Һашијәләр

Јәни шәрг тәрәфиндә.
Мәнасы: Јаирин чадыр обалары.