Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 31:1—54

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәдјәндән гисас алыныр (1—12)

    • Бәләм өлдүрүлүр (8)

  • Гәнимәтлә бағлы ҝөстәриш (13—54)

31  Јеһова Мусаја деди:  «Мәдјәниләрдән исраиллиләрин гисасыны ал.+ Бундан сонра дүнјадан көчүб ата-бабаларына говушаҹагсан*».+  Муса халга ҝөстәриш верди: «Араныздакы кишиләрдән сечиб силаһландырын, онлары Мәдјәнлә дөјүшмәјә, ондан Јеһованын интигамыны алмаға һазырлајын.  Дөјүшә Исраилин һәр гәбиләсиндән 1000 нәфәр ҝетмәлидир».  Беләликлә, һәр гәбиләдән 1000 нәфәр сечилди.+ Үмумән, исраиллиләрдән 12 000 нәфәр дөјүш үчүн силаһландырылды.  Муса һәр гәбиләдән 1000 нәфәр олараг јығылмыш гошуну ордуја каһинлик едән Әлјазар оғлу Фәнһасла+ бир јердә дөјүшә ҝөндәрди. Мүгәддәс әшјалар вә кәрәнајлар Фәнһасда иди.+  Јеһованын Мусаја әмр етдији кими, онлар Мәдјәнлә вурушуб бүтүн кишиләри,  о ҹүмләдән Мәдјәнин беш падшаһы Авини, Рәгими, Суру, Хуру вә Рәбаны гылынҹдан кечирдиләр. Баур оғлу Бәләми+ дә өлдүрдүләр.  Мәдјән гадынлары илә ушагларыны исә әсир апардылар. Һәмчинин онлар мәдјәниләрин бүтүн мал-һејваныны, вар-јохуну гарәт етдиләр. 10  Шәһәрләрини, обаларыны јандырыб күлүнү ҝөјә совурдулар. 11  Әлә кечирдикләри гәнимәтин һамысыны, адамлары да, һејванлары да апардылар. 12  Сонра бүтүн әсирләри, бүтүн гәнимәти Иордан чајынын јанында, Әриһа илә үзбәүз олан Муаб чөллүјүндә+ јерләшән дүшәрҝәјә, Мусанын, каһин Әлјазарын вә Исраил иҹмасынын јанына ҝәтирдиләр. 13  Муса, каһин Әлјазар вә иҹманын бүтүн ағсаггаллары дүшәрҝәдән чыхыб онлары гаршыладылар. 14  Муса јүрүшдән гајыдан гошунун башчыларына — минбашылара вә јүзбашылара гәзәбләниб 15  деди: «Нијә гадынлары сағ сахламысыныз? 16  Мәҝәр Бәләмин сөзү илә сиз исраиллиләри Фаурда+ Јеһоваја хәјанәтә сүрүкләјән,+ Јеһованын халгынын башына бәла ачан онлар дејилди?+ 17  Бүтүн оғлан ушагларыны вә киши илә әлагәдә олмуш гадынлары өлдүрүн. 18  Киши әли дәјмәмиш гыз ушагларыны исә сағ сахлајын.+ 19  Бир дә ки, һамы једди ҝүн дүшәрҝәдән кәнарда галмалыдыр. Адам өлдүрмүш, јахуд өлүјә тохунмуш+ һәр кәс, сиз дә, әсирләриниз дә үчүнҹү вә једдинҹи ҝүн пакланмалысыныз.+ 20  Бүтүн палтарлары, дәри әшјалары, кечи гылындан вә ағаҹдан дүзәлдилмиш һәр шеји паклајын». 21  Әлјазар дөјүшә ҝетмиш адамлара деди: «Јеһованын Мусаја вердији ганунун һөкмү беләдир: 22  “Гызылы, ҝүмүшү, миси, дәмири, галајы, гурғушуну — 23  одла емал едилән һәр шеји оддан кечирин ки, пак олсун. Лакин ону пакланма сују илә дә пакламаг лазымдыр.+ Одла емал олунмајан шејләри исә суја чәкин. 24  Једдинҹи ҝүн палтарларынызы јујуб пакланын, сонра дүшәрҝәјә ҝәлә биләрсиниз”».+ 25  Бундан сонра Јеһова Мусаја деди: 26  «Каһин Әлјазар вә иҹманын нәсил башчылары илә бирликдә әсирләри вә һејванлары сајыб гәнимәтин сијаһысыны тутун. 27  Сонра гәнимәти дөјүшә ҝедәнләрлә иҹманын галан гисми арасында јары бөлүн.+ 28  Дөјүшә ҝедән әсҝәрләрин пајына дүшән инсан, гарамал, ешшәк вә гојун-кечинин һәр беш јүздән бирини пај* олараг Јеһоваја ајырын. 29  Буну әсҝәрләрә ајрылан пајдан ҝөтүрүб Јеһованын пајы+ кими каһин Әлјазара верин. 30  Бундан башга, исраиллиләрин пајына дүшән инсан, гарамал, ешшәк, гојун-кечи вә башга һејванларын һәр әллидән бирини ҝөтүрүб Јеһованын Мүгәддәс чадырындакы ишләрә бахан лавилиләрә верин».+ 31  Муса илә каһин Әлјазар Јеһованын Мусаја вердији әмри олдуғу кими јеринә јетирди. 32  Јүрүшә ҝедәнләрин әлә кечирдији гәнимәтдән бунлар галмышды: гојун-кечи 675 000 баш, 33  гарамал 72 000 баш, 34  ешшәк 61 000 баш. 35  Киши әли дәјмәјән гызларын+ сајы 32 000 нәфәр иди. 36  Дөјүшә ҝедәнләрин пајына дүшән бу иди: гојун-кечи 337 500 баш, 37  бунлардан 675 баш һејван Јеһованын пајы кими ајрылды; 38  гарамал 36 000 баш, бунлардан 72 баш һејван Јеһованын пајы кими ајрылды; 39  ешшәк 30 500 баш, бунлардан 61 баш һејван Јеһованын пајы кими ајрылды; 40  инсан 16 000 нәфәр, бунлардан 32 нәфәр Јеһованын пајы кими ајрылды. 41  Муса бунлары Јеһованын пајы кими каһин Әлјазара верди.+ Јеһова неҹә әмр етмишдисә, Муса елә дә етди. 42  Мусанын дөјүшә ҝедәнләрлә исраиллиләр арасында бөлүшдүрдүјү гәнимәтдән исраиллиләрә дүшән пај бу иди: 43  гојун-кечи 337 500 баш, 44  гарамал 36 000 баш, 45  ешшәк 30 500 баш, 46  инсан 16 000 нәфәр. 47  Муса исраиллиләрин пајына дүшән инсан вә һејванларын һәр әллидән бирини ҝөтүрүб Јеһованын Мүгәддәс чадырындакы ишләрә бахан лавилиләрә верди.+ Јеһова неҹә әмр етмишдисә, Муса елә дә етди. 48  Сонра гошун һиссәләринин башчылары+ — минбашылар вә јүзбашылар Мусаја јахынлашыб 49  дедиләр: «Биз гулларын сәрәнҹамымызда олан дөјүшчүләри сајдыг, бир нәфәр дә олсун итки јохдур.+ 50  Изин версәјдин, һәр биримиз әлә кечирдијимиз гызыл әшјалары, халхаллары, биләрзикләри, үзүкләри, сырғалары вә башга ҹаваһираты тәгдимә олараг Јеһоваја верәк ки, Јеһованын гаршысында ҹанымызын кәффарәси олсун». 51  Муса илә каһин Әлјазар онлардан бүтүн гызылы, ҹаваһираты гәбул етдиләр. 52  Минбашыларын вә јүзбашыларын Јеһоваја пај вердикләри гызыл 16 750 шекелә* бәрабәр иди. 53  Дөјүшчүләрин һәр бири өзү үчүн гәнимәт ҝөтүрмүшдү. 54  Беләҹә, Муса илә каһин Әлјазар минбашылардан вә јүзбашылардан гызылы алдылар вә Исраили Јеһоваја хатырладан нишан олсун дејә, ҝәтириб Һүзур чадырына гојдулар.

Һашијәләр

Ибраниләрдә өлүмү бәдии диллә тәсвир едән ифадә.
Јахуд верҝи.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.