Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 3:1—51

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һарунун оғуллары (1—4)

  • Лавилиләр хидмәт үчүн ајрылыр (5—39)

  • Артыг ҝәлән илкинләрин фидјәси (40—51)

3  Јеһова Муса илә Сина дағында+ данышан вахт Һарунла Мусанын нәсилләри бунлар иди.  Һарунун оғулларынын ады: илки Надаб, Абиһу+, Әлјазар+, Исамар+.  Бу, Һарунун оғулларынын, каһинлијә тәјин олунмуш, мәсһ едилмиш каһинләрин адыдыр.+  Надабла Абиһу Сина сәһрасында Јеһоваја јасаг од тәгдим етдикләри вахт Јеһованын өнүндә өлмүшдүләр.+ Онларын оғлу јох иди. Әлјазарла+ Исамар+ исә аталары Һарунла бирликдә каһин кими хидмәт едирдиләр.  Јеһова Мусаја деди:  «Лави гәбиләсини+ чағыр каһин Һарунун јанына ҝәлсинләр. Онлар онун гуллуғунда дураҹаг,+  Мүгәддәс чадырла бағлы ишләрә бахаҹаглар. Беләликлә дә, Һарунун вә халгын гаршысында дашыдыглары вәзифәни Һүзур чадырынын јанында јеринә јетирәҹәкләр.  Онлар Һүзур чадырынын бүтүн аваданлығына бахмалы+ вә Мүгәддәс чадырла бағлы ишләри иҹра етмәклә исраиллиләр гаршысында дашыдыглары вәзифәни јеринә јетирмәлидирләр.+  Лавилиләри Һарунла оғулларына вер. Онлар исраиллиләрин арасындан хидмәт үчүн она верилән кәсләрдир.+ 10  Һарунла оғулларыны каһинлијә тәјин ет ки, каһин вәзифәсини иҹра етсинләр.+ Кәнар адамлардан ким мүгәддәс мәкана јахынлашса, өлдүрүлмәлидир».+ 11  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди: 12  «Мән лавилиләри Исраил халгы арасындан халгын илк доғулан ушагларынын јеринә сечирәм.+ Лавилиләр Мәним олаҹаг. 13  Чүнки илк доғулан ушаглар Мәнимдир.+ Мисир торпағында бүтүн илк доғуланлары гыранда исраиллиләрин илк доғулан ушагларыны,+ еләҹә дә һејванларынын биринҹи баласыны Өзүм үчүн мүгәддәс олараг ајырдым.+ Онлар Мәнә мәхсус олмалыдыр. Мән Јеһовајам». 14  Јеһова Сина сәһрасында+ Мусаја белә деди: 15  «Лави оғулларыны нәсилләринә, аиләләринә ҝөрә гејдә ал. Бир ајлыг вә ондан јухары јашда оланларын һамысы гејдә алынмалыдыр».+ 16  Муса Јеһованын әмри илә онлары гејдә алды; неҹә әмр едилмишдисә, елә дә етди. 17  Лавинин оғуллары бунлар иди: Һирсән, Кәһат, Мерар.+ 18  Һирсәнин оғуллары Либни вә Шимај иди. Онлардан төрәјән аиләләр онларын адыны дашыјырды.+ 19  Кәһатын оғуллары: Имран, Исһар, Һәбрун вә Үззиил.+ Онлардан төрәјән аиләләр онларын адыны дашыјырды. 20  Мерарын оғуллары Мәһли+ вә Муши+ иди. Онлардан төрәјән аиләләр онларын адыны дашыјырды. Бунлар нәсилләринә ҝөрә лавилиләрин аиләләри иди. 21  Һирсәндән Либнилиләр+ вә Шимајлылар аиләси төрәди. Бунлар Һирсәнлиләрин аиләләри иди. 22  Киши ҹинсиндән олуб бир ајлыг вә ондан јухары јашда олан һәр кәс гејдә алынды. Гејдә алынанларын сајы 7500 нәфәр олду.+ 23  Һирсәнлиләрин аиләләри Мүгәддәс чадырын архасында,+ гәрб тәрәфдә дүшәрҝә салырдылар. 24  Һирсәнлиләрин нәсил башчысы Лаил оғлу Әлјасәф иди. 25  Һирсән оғуллары+ Һүзур чадырында чадырын өзүнә,+ онун алт вә үст өртүјүнә,+ Һүзур чадырынын ҝириш пәрдәсинә,+ 26  һәјәтин парча чәпәринә,+ чадыры вә гурбанҝаһы дөврәләјән һәјәтин ҝириш пәрдәсинә,+ ипләрә вә бунларла бағлы бүтүн ишләрә ҹавабдеһ идиләр. 27  Кәһатдан Имранлылар, Исһарлылар, Һәбрунлулар, Үззииллиләр аиләси төрәди. Бунлар Кәһатлыларын аиләләри иди.+ 28  Киши ҹинсиндән олуб бир ајлыг вә ондан јухары јашда олан һәр кәс гејдә алынды. Гејдә алынанларын сајы 8600 нәфәр олду. Онлар мүгәддәс мәкандакы ишләрә ҹавабдеһ идиләр.+ 29  Кәһат оғулларынын аиләләри чадырын ҹәнуб тәрәфиндә дүшәрҝә салырдылар.+ 30  Кәһатлыларын аиләләринин нәсил башчысы Үззиил оғлу Әлсәфан иди.+ 31  Онлар Шәһадәт сандығына+, масаја+, чырагдана+, гурбанҝаһлара+, мүгәддәс мәканда истифадә олунан аваданлыглара+, пәрдәјә+ вә бунларла бағлы ишләрә ҹавабдеһ идиләр.+ 32  Лавилиләрин башчыларынын башы Һарунун оғлу каһин Әлјазар+ иди. О, мүгәддәс мәкандакы ишләрә баханлара нәзарәт едирди. 33  Мерардан Мәһлилиләр вә Мушилиләр аиләси төрәди. Бунлар Мерарын аиләләри иди.+ 34  Киши ҹинсиндән олуб бир ајлыг вә ондан јухары јашда олан һәр кәс гејдә алынды. Гејдә алынанларын сајы 6200 нәфәр олду.+ 35  Мерарын аиләләринин нәсил башчысы Абиһаил оғлу Сүрјал иди. Онлар чадырын шимал тәрәфиндә дүшәрҝә салырдылар.+ 36  Мерар оғуллары чадырын чәрчивәләринә+, шүвүлләринә+, сүтунларына+, ојуглу ҝүмүш алтлыгларына, чадырын бүтүн аваданлығына+ вә бунларла бағлы ишләрә,+ 37  һәјәтин әтрафындакы дирәкләрә, онларын ојуглу алтлыгларына,+ мых вә ипләринә ҹавабдеһ идиләр. 38  Муса, Һарун вә онун оғуллары Мүгәддәс чадырын шәргә, ҝүндоғана бахан габаг тәрәфиндә дүшәрҝә салырдылар. Онлар исраиллиләрин адындан мүгәддәс мәкандакы ишләри јеринә јетирирдиләр. Кәнар адамлардан мүгәддәс мәкана јахынлашан кәс өлдүрүлмәли иди.+ 39  Јеһованын әмри илә Муса илә Һарун Лави гәбиләсиндән киши ҹинсиндән олуб бир ајлыг вә ондан јухары јашда олан һәр кәси аиләсинә ҝөрә гејдә алды. Гејдә алынанларын сајы 22 000 нәфәр олду. 40  Јеһова Мусаја деди: «Исраиллиләрин ичиндән киши ҹинсиндән олуб бир ајлыг вә ондан јухары јашда олан бүтүн илкинләри гејдә ал.+ Онлары сај вә адларыны сијаһыја ал. 41  Исраиллиләрин илкинләринин јеринә лавилиләри,+ исраиллиләрин һејванларынын биринҹи баласынын јеринә лавилиләрин һејванларыны Мәним үчүн ајыр. Мән Јеһовајам».+ 42  Муса Јеһованын әмр етдији кими, исраиллиләрин илкинләрини сијаһыја алды. 43  Киши ҹинсиндән олуб бир ајлыг вә ондан јухары јашда олан бүтүн илкинләрин адлары сијаһыја алынды. Гејдә алынанларын сајы 22 273 нәфәр олду. 44  Јеһова Мусаја деди: 45  «Исраиллиләрин илкинләринин јеринә лавилиләри, исраиллиләрин һејванларынын биринҹи баласынын јеринә лавилиләрин һејванларыны Мәним үчүн ајыр. Лавилиләр Мәнә мәхсус олмалыдыр. Мән Јеһовајам. 46  Исраиллиләрин лавилиләрдән 273 нәфәр артыг олан илкини үчүн фидјә+ олараг+ 47  адамбашына мүгәддәс мәкан шекели илә 5 шекел* ал.+ Шекел 20 ҝераја* бәрабәрдир.+ 48  Пулу сајы артыг ҝәлән адамларын фидјәси олараг Һаруна вә оғулларына вер». 49  Беләликлә, Муса сајы лавилиләрдән артыг ҝәләнләрин фидјә пулуну јығды. 50  Исраиллиләрин илкинләриндән мүгәддәс мәкан шекели илә 1365 шекел јығылды. 51  Сонра Муса Јеһованын сөзү илә пулу Һаруна вә онун оғулларына верди. Јеһова неҹә демишдисә, Муса елә дә етди.

Һашијәләр

Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Ҝера 0,57 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.