Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ромалылара 7:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ганундан азад олмаг (1—6)

  • Ганун ҝүнаһы ашкар едир (7—12)

  • Ҝүнаһла мүбаризә (13—25)

7  Гардашлар, (гануну биләнләрә мүраҹиәт едирәм) мәҝәр билмирсиниз ки, инсан сағ икән Ганун онун үзәриндә ағалыг едир?  Мисал үчүн, әр сағ икән әрли гадын ганунла она бағлыдыр. Әҝәр әри өлсә, о, әринин ганунундан азаддыр.+  Буна ҝөрә дә о, әри сағ икән башга кишинин арвады олсајды, зинакар һесаб едиләрди.+ Анҹаг әри өлсә, гадын онун ганунундан азаддыр вә башга кишијә әрә ҝедәндә артыг зинакар олмур.+  Гардашларым, сиз дә Мәсиһин бәдәни васитәсилә Ганун үчүн өлдүнүз ки, башгасына — өлүб дирилән кәсә+ мәхсус оласыныз.+ Бу јолла биз Аллаһа бар ҝәтирә биләрик.+  Биз бәдәнимизин истәкләри илә јашајанда Ганунун ојатдығы ҝүнаһлы еһтираслар бәдәнимиздә фәалијјәт ҝөстәрирди вә биз өлүмә апаран бар ҝәтирирдик.+  Инди исә биз Ганунун табелијиндән азад едилмишик+ вә әл-голумузу бағлајан Ганун үчүн өлмүшүк ки, әввәлләр олдуғу кими, јазылы ганунлар топлусуна әсасән јох, руһа+ әсасән јени мәнада Аллаһын гулу олаг.+  Бәс онда нә дејәк? Ганун гүсурлудур? Гәтијјән јох! Ганун олмасајды, мән ҝүнаһын нә олдуғуну билмәздим.+ Мисал үчүн, Ганун: «Башгасынын малына тамаһ салма»,+ — демәсәјди, мән тамаһкарлығын нә олдуғуну һарадан биләрдим?  Анҹаг ҝүнаһ әмр сајәсиндә јаранан фүрсәтдән истифадә едиб мәндә һәр ҹүр тамаһкарлыг ојатды, чүнки ганун олмајанда ҝүнаһ да өлү иди.+  Әслинә галса, мән бир вахтлар ганун олмајанда сағ идим, анҹаг әмр ортаја чыханда ҝүнаһ дирилди, мән исә өлдүм+ 10  вә дәрк етдим ки, һәјата апармалы олан әмр+ өлүмә апарыр. 11  Чүнки ҝүнаһ әмр сајәсиндә јаранан фүрсәтдән истифадә едиб мәни товлады вә әмр васитәсилә өлдүрдү. 12  Беләликлә, Ганун өз-өзлүјүндә мүгәддәсдир, әмр дә мүгәддәсдир, салеһдир, јахшыдыр.+ 13  Онда елә чыхыр ки, јахшы шеј мәнә өлүм ҝәтирди? Гәтијјән јох! Өлүмү ҝүнаһ ҝәтирди. Ҝүнаһ јахшы шеј васитәсилә өлүм ҝәтирди ки, ҝүнаһын нә олдуғу үзә чыхсын.+ Беләликлә, әмр ҝүнаһын нә гәдәр мәнфур олдуғуну ҝөстәрди.+ 14  Биз билирик ки, Ганун Аллаһдандыр, мән исә ҝүнаһа сатылмыш ади инсанам.+ 15  Нә етдијими өзүм дә анламырам. Истәдијим шеји етмирәм, нифрәт етдијим шеји едирәм. 16  Әҝәр истәдијим шеји етмирәмсә, разылашырам ки, Ганун үстүндүр. 17  Демәли, буну артыг мән јох, дахилимдә јашајан ҝүнаһ едир.+ 18  Билирәм ки, мәндә, јәни ҹисмимдә јахшы бир шеј јохдур. Јахшы иш ҝөрмәк истәјим вар, амма ону едә билмирәм.+ 19  Истәдијим јахшы шеји етмирәм, истәмәдијим пис шеји исә дөнә-дөнә едирәм. 20  Әҝәр истәмәдијим шеји едирәмсә, буну мән јох, дахилимдә јашајан ҝүнаһ едир. 21  Беләликлә, өзүмлә бағлы белә бир ганунаујғунлуғу мүшаһидә едирәм: дүзҝүн иш ҝөрмәк истәјәндә пислик артыг јанымда һазыр дурур.+ 22  Дахили варлығымла Аллаһын Ганунундан һәзз алырам.+ 23  Амма ҹисмимдә ағлымын гануну илә дөјүшән башга бир ганун ҝөрүрәм.+ О, мәни ҹисмимдә јашајан ҝүнаһ ганунунун әсири едир.+ 24  Неҹә дә јазыг адамам! Өлүмә мүбтәла олан бу ҹисимдән мәни ким хилас едәҹәк? 25  Аллаһ! Она Ағамыз Иса Мәсиһ васитәсилә шүкүрләр олсун! Беләликлә, мән ағлымла Аллаһын Ганунунун, ҹисмимлә исә ҝүнаһ ганунунун гулујам.+

Һашијәләр