Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ромалылара 1:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1—7)

  • Булус Ромаја ҝәлмәји арзулајыр (8—15)

  • Салеһ иманы сајәсиндә јашајаҹаг (16, 17)

  • Аллаһсызлар үзрсүздүрләр (18—32)

    • Аллаһын кејфијјәтләри јарадылмыш шејләрдә ҝөрүнүр (20)

1  Мәсиһ Исанын гулу, һәвари* олмаға чағырылмыш вә Аллаһын мүждәсини тәблиғ етмәјә тәјин олунмуш Булусдан мәктуб.+  Аллаһын габагҹадан пејғәмбәрләри васитәсилә Мүгәддәс Јазыларда вәд етдији бу мүждә  Өз Оғлу һаггындадыр. Оғул Давудун нәслиндән+ дүнјаја ҝәлсә дә,  Аллаһ ону Өз гүдрәтилә өлүләрин арасындан дирилдиб,+ мүгәддәс руһ васитәсилә Өз Оғлу+ елан етмишдир. Бәли, бу Оғул Ағамыз Иса Мәсиһдир.  Онун васитәсилә бизә лүтф ҝөстәрилди вә һәварилик+ хидмәти верилди ки, онун адыны шәрәфләндирмәк үчүн бүтүн халглар+ иман ҝәтириб она итаәт етсинләр.  Сиз дә Иса Мәсиһә мәхсус олмаг үчүн һәмин халглар арасындан чағырылмысыныз.  Аллаһын мүгәддәс олмаг үчүн чағырылмыш Ромадакы бүтүн севимли бәндәләринә: Атамыз Аллаһдан вә Ағамыз Иса Мәсиһдән ҝәлән лүтф вә сүлһ сизә јар олсун.  Әввәла, һамыныздан өтрү Аллаһыма Иса Мәсиһ васитәсилә шүкүр едирәм, чүнки бүтүн дүнја сизин иманыныз барәдә данышыр.  Оғул һаггындакы мүждә уғрунда ҹанла-башла чалышараг ибадәт етдијим Аллаһ билир ки, дуаларымда даима сизи јад едирәм+ 10  вә диләјирәм ки, имкан тапыб Аллаһын изнијлә нәһајәт јаныныза ҝәлә билим. 11  Сизинлә ҝөрүшмәји үрәкдән арзулајырам вә мәтин олмағыныз үчүн сизә руһани әнам бәхш етмәк истәјирәм. 12  Даһа доғрусу, истәјирәм ки, һамымыз: мән дә, сиз дә бир-биримизин иманы васитәсилә бир-биримизи руһландыраг.+ 13  Гардашлар, истәјирәм биләсиниз: мән бир нечә дәфә јаныныза ҝәлмәк истәмишәм ки, диҝәр халгларын арасында олдуғу кими, сизин дә аранызда тәблиғимин бәһрәсини дадым, анҹаг индијә кими манеәләрлә растлашмышам. 14  Мәним һәм јунанларын, һәм әҹнәбиләрин*, һәм мүдрикләрин, һәм авамларын гаршысында борҹум вар. 15  Бу сәбәбдән Ромада+ олан сизләрә дә мүждәни бәјан етмәји үрәкдән арзулајырам. 16  Мән мүждәни бәјан етмәкдән утанмырам.+ Чүнки о, иманы+ олан һәр кәсин, әввәлҹә јәһудинин,+ сонра јунанын+ хиласа јетишә билмәси үчүн Аллаһын әлиндә ҝүҹлү бир васитәдир. 17  Иманы оланлар Аллаһын Өз доғрулуғуну мүждә васитәсилә неҹә ачдығыны ҝөрүрләр вә беләҹә, онларын иманы ҝүҹләнир,+ неҹә ки јазылыб: «Салеһ иманы сајәсиндә јашајаҹаг».+ 18  Һәгигәтин ашкар олмасына һагсыз јолларла манеә төрәдән инсанларын бүтүн бәд әмәлләринә+ вә Аллаһа гаршы һөрмәтсизликләринә ҝөрә ҝөјдән Аллаһын гәзәби+ ҝәлир. 19  Аллаһ һаггында нәји билмәк оларса, һамысы онларын ҝөзү өнүндәдир, чүнки Аллаһ Өзү буну онлара ачыб.+ 20  Онун ҝөзәҝөрүнмәз кејфијјәтләри: әбәди гүдрәти+ вә илаһилији+ дүнја јаранандан бәри ајдын ҝөрүнүр, јарадылмыш шејләр+ васитәсилә дәрк едилир. Буна ҝөрә дә онлар үзрсүздүрләр. 21  Чүнки Аллаһы таныја-таныја Ону Аллаһ кими шәрәфләндирмәдиләр, Она шүкүр етмәдиләр, әксинә, бош дүшүнҹәләрә гапылдылар, надан үрәкләри зүлмәтә гәрг олду.+ 22  Мүдрик олдугларыны иддиа етсәләр дә, ағылларыны итирдиләр 23  вә өлмәз Аллаһын әзәмәтини фани инсанын, гушларын, дөрдајаглы вә сүрүнән һејванларын сурәтинә дәјишдиләр.+ 24  Аллаһ да онларын үрәјиндәки арзулары ҝөрүб, бәдәнләрини рүсвај етсинләр дејә, онлары натәмизлијә тәслим етди. 25  Онлар Аллаһын һәгигәтини јалана дәјишдиләр, Халиги гојуб хилгәтә сәҹдә гылдылар, хилгәтә ибадәт етдиләр. Халигә әбәдилик алгыш олсун! Амин. 26  Елә буна ҝөрә дә Аллаһ онлары азғын шәһвәтә+ тәслим етди, онларын гадынлары тәбии јахынлығы гејри-тәбии әлагә илә әвәз етдиләр.+ 27  Кишиләр дә гадынларла тәбии јахынлығы гојуб бир-бириләринә шәһвәтлә гызышдылар.+ Кишиләр кишиләрлә әхлагсызлыг етдиләр вә ҝүнаһларына ҝөрә тамамилә лајигли ҹәза алдылар.+ 28  Онлар Аллаһы танымаг истәмәдикләриндән Аллаһ онлары, налајиг ишләр ҝөрсүнләр дејә, позғун әглә тәслим етди.+ 29  Онларын ичи һәр ҹүр әјриликлә+, ҝүнаһла, тамаһкарлыгла+, писликлә долудур. Онлар пахыллыг+, гатиллик+, чәкишмә, һијлә+, кин-күдурәт+, деди-году илә долуб-дашырлар. 30  Онлар бөһтанчы+, Аллаһа нифрәт едән, габа, дикбаш, ловға адамлардыр, пислијә фәрасәтлидирләр, валидејнләринә гулаг асмајан,+ 31  дүшүнҹәсиз+, сөзүнүн ағасы олмајан, доғмаларыны севмәјән, рәһмсиз адамлардыр. 32  Онлар јахшы билирләр ки, Аллаһын адил һөкмүнә ҝөрә, белә ишләрлә мәшғул оланлар өлүмә лајигдирләр.+ Амма буна бахмајараг, нәинки өзләри бу ишләрдән әл чәкмир, бу ишләрлә мәшғул оланлары да алгышлајырлар.

Һашијәләр

Јун. апостолос. Мәнасы: ҝөндәрилмиш; елчи.
Јахуд гејри-јунанларын.