Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Нәһәмја 9:1—38

МҮНДӘРИҸАТ

  • Халг ҝүнаһларыны етираф едир (1—38)

    • Јеһова бағышлајан Аллаһдыр (17)

9  Һәмин ајын ијирми дөрдүнҹү ҝүнүндә исраиллиләр бир јерә топлашдылар. Онлар чул ҝејиниб оруҹ тутдулар вә башларына торпаг сәпдиләр.+  Мәншәҹә исраилли оланлар бүтүн јаделлиләрдән ајрылдылар+ вә дуруб һәм өз ҝүнаһларыны, һәм дә аталарынын тәгсирләрини етираф етдиләр.+  Сонра ҝүнүн үч сааты* Аллаһлары Јеһованын вердији Төврат* китабыны ајаг үстә дурдуглары јердә уҹадан охудулар.+ Үч саат исә Аллаһлары Јеһоваја ҝүнаһларыны етираф етдиләр, Она сәҹдә гылдылар.  Јешу, Бәнни, Гәдмаил, Шәбани, Бүнни, Шәрбија+, Бәнни вә Кәнани лавилиләрин күрсүсүндә+ дуруб уҹа сәслә Аллаһлары Јеһоваја јалвардылар.  Лавилиләрдән Јешу, Гәдмаил, Бәнни, Һәшбәнја, Шәрбија, Һудја, Шәбани вә Фәтһи дедиләр: «Галхын! Аллаһыныз Јеһоваја әбәдијјән мәдһләр сөјләјин!+ Еј Аллаһ, гој шанлы адыны мәдһ етсинләр, о адыны ки вәсфинә һеч бир тәриф, һеч бир алгыш јетмәз.  Еј Јеһова, Сән тәксән.+ Ҝөјләри, ҝөјләрин ҝөјүнү, ҝөјләрин бүтүн ордусуну, јери вә үзәриндәки һәр шеји, дәнизләри вә ичиндәкиләри Сән јаратмысан. Онларын һамысыны јашадан Сәнсән, ҝөјләрин ордусу Сәнин һүзурунда сәҹдә гылыр.  Ибрамы+ сечиб кәлданиләрин Ур шәһәриндән+ чыхаран, она Ибраһим+ адыны верән Аллаһ Сәнсән, еј Јеһова.  Онун Сәнә гәлбән садиг олдуғуну ҝөрдүн.+ Онунла әһд бағладын ки, кәнаниләрин, һетләрин, амориләрин, фәризиләрин, јәбусиләрин вә ҝиргашиләрин торпағыны онун өвладларына* верәҹәксән.+ Сән сөзүнүн үстүндә дурдун, чүнки һагсан.  Ата-бабаларымызын Мисирдә чәкдији әзаб-әзијјәти ҝөрдүн,+ Гырмызы дәнизин саһилиндә фәрјадларыны ешитдин. 10  Фиронун, онун гуллугчуларынын вә бүтүн халгынын әлејһинә әламәт вә мөҹүзәләр ҝөстәрдин,+ чүнки ата-бабаларымыза вердикләри зүлмдән аҝаһ идин.+ О вахт адыны уҹалтдын, адын бу ҝүнә кими уҹадыр.+ 11  Онларын өнүндә дәнизи јардын, гуру јолла дәнизи кечдиләр.+ Онлары тәгиб едәнләри исә даш тәки азғын суларын дибинә атдын.+ 12  Ҝүндүзләр булуд сүтуну илә онлара бәләдчилик едирдин, ҝеҹәләрсә алов сүтуну илә јолларыны ишыгландырыб онлара јол ҝөстәрирдин.+ 13  Сина дағына ендин,+ онларла ҝөјләрдән данышдын.+ Онлара адил һөкмләр, етибарлы ганунлар, ҝөзәл гајдалар вә әмрләр вердин.+ 14  Онлара мүгәддәс шәнбәни бујурдун,+ гулун Муса васитәсилә ганун, әмрләр вә гајдалар вердин. 15  Ата-бабаларымыз аҹанда ҝөјләрдән чөрәк јетирдин,+ сусајанда гајадан су чыхардын.+ Онлара бујурдун ки, анд ичәрәк вәд етдијин торпаға ҝириб ора саһиб олсунлар. 16  Лакин ата-бабаларымыз гүррәләндиләр,+ дикбаш+ олдулар, Сәнин әмрләринә табе олмадылар. 17  Сәнә гулаг асмадылар,+ онларын арасында ҝөстәрдијин мөһтәшәм ишләрини хатырламадылар, дикбаш олдулар, Мисир көләлијинә гајытмаг үчүн өзләринә башчы сечдиләр.+ Амма Сән онлары тәрк етмәдин,+ чүнки Сән бағышлајан, рәһмли, мәрһәмәтли, сәбирли, мәһәббәти бол+ Аллаһсан. 18  Онлар өзләри үчүн төкмә дана дүзәлдиб “бизи Мисирдән чыхаран Аллаһымыз будур”+ дејәндә, Сәнә гаршы сајғысызлыг етмәкдән әл чәкмәјәндә 19  Сән мәрһәмәтинин бөјүклүјүнә ҝөрә онлары сәһрада тәрк етмәдин.+ Ҝүндүзләр булуд сүтуну онлара бәләдчилик едирди, ҝеҹәләрсә алов сүтуну јолларыны ишыгландырыб онлара јол ҝөстәрирди. Һеч вахт үстләриндән әскик олмурду.+ 20  Өз ҝөзәл руһунла онлара анлајыш вердин.+ Онлардан маннаны әсирҝәмәдин,+ сусајанда онлара су вердин.+ 21  Гырх ил сәһрада онлары бәсләдин,+ һеч нәдән корлуг чәкмәдиләр. Палтарлары сүзүлмәди,+ ајаглары шишмәди. 22  Мәмләкәтләри вә халгларын торпагларыны һиссә-һиссә бөлүшдүрүб онлара вердин.+ Онлар Һәшбун падшаһы Сиһунун,+ Башан падшаһы Огун+ торпагларына саһиб олдулар. 23  Өвладларыны ҝөјдәки улдузлар гәдәр чохалтдын.+ Сонра онлары ата-бабаларына вәд етдијин, ҝириб саһиб олаҹагларыны дедијин дијара ҝәтирдин.+ 24  Өвладлары ҝәлиб о торпаға саһиб олдулар.+ Оранын сакинләрини — кәнаниләри онлара табе етдин,+ орадакы падшаһлары вә халглары онлара тәслим етдин ки, онларла истәдикләри кими рәфтар етсинләр. 25  Онлар гала-шәһәрләри, бәрәкәтли торпағы фәтһ етдиләр,+ наз-немәтлә долу евләрә, газылмыш һовузлара, үзүм вә зејтун бағларына+, чохлу мејвә ағаҹларына саһиб олдулар. Халг дојунҹа јејир, бәсләнир, Сәнин бол кәрамәтиндән ләззәт алырды. 26  Лакин онлар Сәнин итаәтиндән чыхдылар,+ Сәнә гаршы үсјан етдиләр, вердијин Гануна арха чевирдиләр. Хәбәрдарлыг едәрәк онлары Сәнә тәрәф дөндәрмәјә чалышан пејғәмбәрләрини өлдүрдүләр, сајғысызлыг етмәкдән әл чәкмәдиләр.+ 27  Буна ҝөрә онлары һәр дәфә дүшмәнләринин әлинә верирдин,+ онлара зүлм чәкдирирдиләр.+ Дарда оланда Сәнә фәрјад едирдиләр, онлары ҝөјләрдән ешидирдин. Мәрһәмәтинин бөјүклүјүнә ҝөрә онлара хиласкар јетирирдин, халгыны дүшмән әлиндән гуртарырдылар.+ 28  Елә ки әмин-аманлыға чыхырдылар, јенә Сәнин өнүндә пис ишләр ҝөрүрдүләр.+ Сән дә онлары дүшмән әлинә тәслим едирдин, дүшмән онларын үстүндә ағалыг едирди.+ Онда Сәнә тәрәф дөнүб имдад диләјирдиләр,+ Сән дә ҝөјләрдән фәрјадларыны ешидирдин, мәрһәмәтинин бөјүклүјүнә ҝөрә+ һәр дәфә онлары хилас едирдин. 29  Ганунуна тәрәф дөндәрмәк үчүн онлара хәбәрдарлыг едирдин. Онларса тәкәббүр ҝөстәриб әмрләринә табе олмурдулар,+ гајда-ганунларыны, һөкмләрини позуб ҝүнаһ едирдиләр. Һалбуки бу һөкмләрә әмәл едән һәјат тапар.+ Амма онлар инадла Сәнә арха чевирир, дикбашлыг едирдиләр, Сәнә гулаг асмырдылар. 30  Сән исә узун илләр боју онлара сәбир едир,+ руһунла, пејғәмбәрләрин васитәсилә онлара хәбәрдарлыг едирдин, анҹаг онлар гулаг асмырдылар. Ахырда онлары әтрафдакы халгларын әлинә вердин.+ 31  Лакин мәрһәмәтинин бөјүклүјүнә ҝөрә онлары атмадын, мәһв етмәдин.+ Чүнки Сән рәһмли вә мәрһәмәтли Аллаһсан.+ 32  Еј улу, гүдрәтли, зәһмли Аллаһ! Сән әһдинә садиг галдын, мәһәббәт ҝөстәрдин.+ Инди, еј Аллаһымыз, Ашшур падшаһларынын+ дөврүндән бу ҝүнә гәдәр бизим чәкдијимиз, падшаһларымызын, башчыларымызын+, каһинләримизин+, пејғәмбәрләримизин+, ата-бабаларымызын, Өз халгынын чәкдији әзаб-әзијјәтә биҝанә јанашма. 33  Нәләр ҝәлмәјиб башымыза, амма бүтүн бунларда Сән һаглы олмусан, пис ишләр ҝөрән биз олмушуг,+ Сәнсә садиг давранмысан. 34  Падшаһларымыз, башчыларымыз, каһинләримиз, ата-бабаларымыз Сәнин Ганунуна әмәл етмәди, әмрләринә, хәбәрдарлыг етмәк үчүн вердијин өјүдләрә мәһәл гојмадылар. 35  Һәтта өз сәлтәнәтләриндә оланда, бәхш етдијин бол немәтләрдән ләззәт аланда, вердијин ҝениш, бәрәкәтли торпагда јашајанда белә, Сәнә гуллуг етмәдиләр,+ пис ишләриндән әл чәкмәдиләр. 36  Будур, бу ҝүн биз көләјик.+ Бары илә, бәрәкәти илә бәсләнмәк үчүн ата-бабаларымыза вердијин һәмин торпагда көләјик. 37  Бу торпағын бол мәһсулу ҝүнаһларымыза ҝөрә үзәримизә гојдуғун јаделли падшаһлара нәсиб олур.+ Онлар бизимлә, һејванларымызла истәдикләри кими рәфтар едирләр. Зүлм-зилләт ичиндәјик. 38  Бу сәбәбдән биз јазылы сурәтдә әһд бағлајыб үзәримизә өһдәчилик ҝөтүрүрүк.+ Бу әһд башчыларымызын, лавилиләрин вә каһинләримизин+ мөһүрү илә тәсдигләнир».

Һашијәләр

Һәрфән: ҝүнүн дөрддә бир һиссәси.
Һәрфән: тохумуна.