Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәтта 27:1—66

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исаны Пилата верирләр (1, 2)

  • Јәһуда өзүнү асыр (3—10)

  • Иса Пилатын гаршысында (11—26)

  • Исаја лағ едирләр (27—31)

  • Иса Голготада едам едилир (32—44)

  • Исанын өлүмү (45—56)

  • Исанын дәфни (57—61)

  • Сәрдабәјә кешикчи гојулур (62—66)

27  Сәһәр ачыланда бүтүн бөјүк каһинләр вә халгын ағсаггаллары јығышыб Исаны өлдүрмәк үчүн мәшвәрәт етдиләр.+  Сонра онун әл-голуну бағладылар вә апарыб вали Пилата тәһвил вердиләр.+  Исаны сатмыш Јәһуда онун өлүмә мәһкум едилдијини ҝөрәндә виҹдан әзабы чәкмәјә башлады. О, отуз ҝүмүшү бөјүк каһинләрлә ағсаггаллара гајтарыб+  деди: «Ҝүнаһсыз адамы сатмагла ҝүнаһ иш тутмушам». Онлар исә дедиләр: «Бизә нә? Өзүн биләрсән!»  Јәһуда ҝүмүш пуллары мәбәддә атыб орадан чыхды вә ҝедиб өзүнү асды.+  Бөјүк каһинләрсә бу пуллары јығыб дедиләр: «Буну мүгәддәс хәзинәјә атмаг дүзҝүн дејил, чүнки бу пул ган пулудур».  Онлар мәсләһәтләшиб о пула јаделлиләри дәфн етмәк үчүн дулусчунун тарласыны алдылар.  Буна ҝөрә дә о тарла бу ҝүнәдәк «Ган тарласы»+ адланыр.  Онда Әрәмја пејғәмбәр васитәсилә дејилмиш бу сөзләр јеринә јетди: «Онлар отуз ҝүмүшү ҝөтүрдүләр. О инсан үчүн гојулмуш мәбләғ бу иди; бәли, Исраил оғулларындан бәзиләри онун үчүн бу мәбләғи гојмушду. 10  Јеһова мәнә әмр етдији кими, онлар бу пула дулусчунун тарласыны алдылар».+ 11  Иса валинин габағында дајанмышды. Вали ондан сорушду: «Сән јәһудиләрин падшаһысан?» Иса ҹаваб верди: «Дедијин кимидир».+ 12  Амма бөјүк каһинләр вә ағсаггаллар ону иттиһам едәндә Иса ҹаваб вермирди.+ 13  Онда Пилат деди: «Ешидирсән, сәнә гаршы нәләр дејирләр?» 14  Амма Иса сусду, бир кәлмә сөз дә демәди. Вали буна чох тәәҹҹүбләнди. 15  Вали һәр Пасха бајрамында ҹамаатын истәдији бир мәһбусу азадлыға бурахырды.+ 16  О ҝүнләрдә Барабба адында гаты бир ҹинајәткар һәбсдә иди. 17  Ҹамаат топлашанда Пилат деди: «Сизин үчүн кими азад едим: Бараббаны, јохса Мәсиһ адланан Исаны?» 18  Пилат билирди ки, Исаны пахыллыгдан әлә верибләр, 19  һәм дә, о, һаким күрсүсүндә әјләшән заман арвады она хәбәр ҝөндәриб демишди: «Бу салеһ адамла ишин олмасын, она ҝөрә бу ҝеҹә јухуда јаман әзијјәт чәкмишәм». 20  Лакин бөјүк каһинләр вә ағсаггаллар ҹамааты өјрәтдиләр ки, Бараббанын азад олмасыны,+ Исанын исә едам едилмәсини истәсинләр.+ 21  Вали онлардан сорушду: «Бу ики нәфәрдән һансыны азад едим?» Ҹамаат деди: «Бараббаны». 22  Пилат сорушду: «Бәс бу Мәсиһ адланан Иса илә нә едим?» Онларын һамысы бир ағыздан гышгырды: «Ону дирәкдә едам ет!»+ 23  Пилат деди: «Ахы нијә? О нә пис иш ҝөрүб ки?» Онлар даһа да бәркдән гышгырдылар: «Ону дирәкдә едам ет!»+ 24  Пилат ҝөрдү ки, әлиндән һеч нә ҝәлмир, ҹамаат ҝет-ҝедә гызышыр. Онда су ҝөтүрүб һамынын ҝөзү гаршысында әлләрини јуду вә деди: «Мән бу адамын ганындан тәмизәм. Өзүнүз биләрсиниз». 25  Ҹамаат бир ағыздан деди: «Гој онун ганы бизим вә өвладларымызын бојнунда галсын».+ 26  Вали Бараббаны азад етди, Исаны исә гамчы илә дөјдүрдү+ вә дирәкдә едам етмәк үчүн әсҝәрләрә тәһвил верди.+ 27  Пилатын әсҝәрләри Исаны вали сарајына апардылар. Бүтүн алај онун башына топлашды.+ 28  Онлар Исаны сојундуруб әјнинә ал-гырмызы хәләт кечиртдиләр,+ 29  тикандан чәләнҝ һөрүб башына гојдулар, сағ әлинә бир гамыш чубуг вердиләр. Сонра да гаршысында диз чөкүб ону әлә салмаға башладылар: «Салам, еј јәһудиләрин падшаһы!» 30  Онун үзүнә түпүрдүләр,+ чубуғу ҝөтүрүб башына-башына вурдулар. 31  Ону лаға гојуб гуртарандан сонра әјниндәки хәләти чыхарыб өз палтарыны әјнинә ҝејиндирдиләр вә дирәјә мыхламаға апардылар.+ 32  Онлар бајыра чыханда Шимон адында бир киреналы илә растлашдылар. Ону тутуб Исанын ишҝәнҹә дирәјини дашымаға мәҹбур етдиләр.+ 33  Голгота, јәни Кәллә дејилән јерә ҝәләндә+ 34  Исаја ичинә аҹы бир шеј гатылмыш шәраб вердиләр,+ амма Иса онун дадына бахыб ичмәди. 35  Ону дирәјә мыхлајандан сонра пүшк атыб палтарларыны араларында бөлдүләр.+ 36  Бундан сонра отуруб онун кешијини чәкмәјә башладылар. 37  Һәм дә Исанын башы үстүндә бир лөвһә вурдулар. Лөвһәдә она гаршы ирәли сүрүлмүш бу иттиһам јазылмышды: «Бу, јәһудиләрин падшаһы Исадыр».+ 38  Иса илә бәрабәр ики гулдуру да дирәјә мыхламышдылар, бири онун сағында, о бириси дә солунда иди.+ 39  Орадан кечәнләр башларыны булаја-булаја+ ону сөјүр+ вә 40  дејирдиләр: «Мәбәди дағыдыб үч ҝүнә тикәнә бах!+ Өзүнү хилас елә! Әҝәр Аллаһын оғлусанса, дирәкдән дүш!»+ 41  Бөјүк каһинләр, мирзәләр вә ағсаггаллар да ону әлә салырдылар:+ 42  «Башгаларыны хилас едирди, өзүнү исә хилас едә билмир! Бу да Исраилин Падшаһы!+ Гој ишҝәнҹә дирәјиндән дүшсүн, онда биз она инанарыг! 43  Бәс нә олду, Аллаһа ҝүвәнирди?! “Мән Аллаһын Оғлујам”+ дејирди. Әҝәр Аллаһа әзиздирсә,+ гој Аллаһ ону хилас еләсин дә!» 44  Һәтта јанында дирәјә мыхланмыш гулдурлар да ону бу ҹүр тәһгир едирдиләр.+ 45  Ҝүнорта саат он ики радәләриндә* бүтүн о әразијә гаранлыг чөкдү вә тәхминән саат үчә кими* давам етди.+ 46  Тәхминән саат үчдә Иса уҹадан: «Ели, Ели, лама сабахтани?» — деди, бу да «Аллаһым, Аллаһым, нијә мәни тәрк етдин?» демәкдир.+ 47  Орада дуранлардан бәзиләри бу сөзләри ешидәндә дедиләр: «Илјасы чағырыр».+ 48  Онлардан бири гачыб бир сүнҝәр ҝөтүрдү, ону турш шәраба батырыб бир гамышын уҹуна тахды вә она узатды ки, ичсин.+ 49  Башгалары исә дедиләр: «Әл чәк ондан! Ҝөрәк Илјас ҝәлиб ону хилас едир, ја јох». 50  Иса уҹадан гышгырыб ҹаныны тапшырды.+ 51  Бирдән мәбәдин пәрдәси*+ јухарыдан ашағыја ҹырылыб+ ики јерә бөлүндү,+ зәлзәлә олду, гајалар јарылды. 52  Сәрдабәләр ачылды вә өлүм јухусуна ҝетмиш бир чох мүгәддәс адамын ҹәсәди үзә чыхды 53  вә бир чохлары онлары ҝөрдү. (Исанын дирилмәсиндән сонра сәрдабәләрин јанында олан адамлар мүгәддәс шәһәрә ҝәлдиләр*.) 54  Јүзбашы вә Исанын кешијини чәкән әсҝәрләр зәлзәләни вә баш верән бүтүн һадисәләри ҝөрәндә бәрк горхдулар вә дедиләр: «Бу инсан, доғрудан да, Аллаһын Оғлу имиш».+ 55  Хејли гадын да баш верәнләри узагдан мүшаһидә едирди. Онлар Исаја хидмәт етмәк үчүн онунла бирликдә Ҹәлиләдән ҝәлмишдиләр.+ 56  Мәҹдәлли Мәрјәм, Јагуб илә Јусифин анасы Мәрјәм, һәмчинин Зәбәдинин оғулларынын анасы да орада онларла иди.+ 57  Ахшамүстү ариматајлы Јусиф адында варлы бир адам ора ҝәлди. О да Исанын шаҝирди иди.+ 58  Бу адам Пилатын јанына ҝедиб ондан Исанын ҹәсәдини истәди.+ Пилат әмр етди ки, Исанын ҹәсәдини она версинләр.+ 59  Јусиф Исанын ҹәсәдини ҝөтүрүб ону тәмиз, зәриф кәтана бүрүдү+ 60  вә өзү үчүн гајада ојдуғу тәзә сәрдабәјә гојду.+ Сәрдабәнин ағзына јекә бир даш дијирләди вә чыхыб ҝетди. 61  Мәҹдәлли Мәрјәм вә о бири Мәрјәм орада галдылар. Онлар сәрдабәнин гаршысында отурмушдулар.+ 62  Сәһәриси ҝүн Һазырлыг ҝүнүндән сонракы ҝүн иди.+ Бөјүк каһинләр вә фәрисиләр Пилатын јанына ҝәлиб дедиләр: 63  «Аға, јадымыза бир шеј дүшүб. Бу фырылдагчы һәлә сағ икән белә бир сөз дејирди: “Мән үч ҝүндән сонра дириләҹәјәм”.+ 64  Буна ҝөрә әмр ет ки, сәрдабәни үч ҝүн јахшы-јахшы горусунлар, јохса шаҝирдләри ҝәлиб ону оғурлајаҹаг+ вә сонра һамыја дејәҹәкләр ки, о дирилиб. Бу јалан әввәлкиндән дә бетәр олаҹаг». 65  Пилат онлара деди: «Бир дәстә кешикчи ҝөтүрүн. Ҝедин, ораны билдијиниз кими горујун». 66  Онлар ҝедиб сәрдабәнин ағзындакы дашы мөһүрләдиләр вә ораја кешикчи гојдулар.

Һашијәләр

Һәрфән: тәхминән алтынҹы саатда.
Һәрфән: тәхминән доггузунҹу саата кими.
Бу пәрдә Мүгәддәс јери Ән мүгәддәс јердән ајырырды.
Ҝүман ки, ҝөрдүкләрини данышмаг үчүн шәһәрә ҝәлдиләр.