Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр 27:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

 • Верилән әһдин ләғв едилмә шәртләри (1—27)

  • Инсан үчүн верилән әһд (1—8)

  • Әһд едилән һејван (9—13)

  • Әһд едилән ев (14, 15)

  • Әһд едилән тарла (16—25)

  • Һејванын әһд едилән илк баласы (26, 27)

 • Јеһова үчүн гејд-шәртсиз ајрылан шејләр (28, 29)

 • Ондабири сатын алма шәрти (30—34)

27  Јеһова јенә Муса илә данышыб деди:  «Исраил оғулларына белә сөјлә: “Ола билсин, кимсә киминсә ҹанынын дәјәрини Јеһоваја вермәк кими хүсуси бир әһд етмәк истәсин.+  Онда ијирми јашындан алтмыш јашынадәк киши үчүн мүгәддәс мәкан шекели илә 50 шекел*,  гадын үчүн исә 30 шекел ҝүмүш өдәмәлидир.  Беш-ијирми јаш арасында олан оғлан үчүн дәјәр 20 шекел, гыз үчүн исә 10 шекелдир.  Бир ајдан беш јашаҹан олан оғлан ушағы үчүн дәјәр 5 шекел, гыз ушағы үчүн исә 3 шекел ҝүмүшдүр.  Алтмыш јашдан јухары киши үчүн дәјәр 15 шекел, гадын үчүн 10 шекел ҝүмүшдүр.  Әһд едән касыб олдуғундан тәјин едилмиш дәјәри өдәјә билмирсә,+ онда һәмин адамы каһинин јанына ҝәтирсин, каһин дә онун үчүн дәјәр тәјин етсин. Дәјәр әһд едәнин имканына ҝөрә тәјин едилмәлидир.+  Әҝәр кимсә Јеһоваја гурбан ҝәтирмәк үчүн јарарлы һејван әһд едәрсә, Јеһоваја верилән һәр шеј мүгәддәс олаҹаг. 10  Ону дәјишдирмәк, јахшыны пислә, писи јахшы илә әвәз етмәк олмаз. Әҝәр дәјишсә, һејванларын икиси дә Аллаһын олаҹаг*. 11  Һејван Јеһоваја гурбан кәсмәк үчүн јарарлы олмајан напак һејвандырса,+ онда һејваны каһинин јанына ҝәтирсин. 12  Каһин онун дәјәрини пис-јахшы олмасына ҝөрә тәјин етсин. Каһин нә гијмәт десә, һејванын дәјәри о олаҹаг. 13  Амма о, һејваны ҝери сатын алмаг истәсә, онда тәјин едилмиш дәјәрин үстүнә бешдә бирини дә әлавә едиб вермәлидир.+ 14  Әҝәр кимсә евини мүгәддәс бир шеј кими Јеһова үчүн ајырарса, каһин онун јахшы-пис олмасына ҝөрә она дәјәр тәјин едәҹәк. Каһин нә гијмәт десә, евин дәјәри о олаҹаг.+ 15  Амма һәмин адам евини ҝери сатын алмаг истәсә, онда тәјин едилмиш дәјәрин үстүнә бешдә бирини дә әлавә едиб вермәлидир. Беләҹә, ев онун олаҹаг. 16  Әҝәр кимсә тарласынын бир һиссәсини Јеһова үчүн ајырмаг истәсә, тарланын дәјәри ора сәпилән тохума ҝөрә мүәјјән олунмалыдыр: бир һомер* арпа тохуму әлли шекел ҝүмүш олаҹаг. 17  Әҝәр тарласыны Азадлыг илиндән+ башлајараг Аллаһ үчүн ајырырса, дәјәр олдуғу кими галаҹаг. 18  Анҹаг тарланы Азадлыг илиндән сонра ајырарса, каһин дәјәри нөвбәти Азадлыг илинә гәдәр галан илләрә мүвафиг һесаблајаҹаг. Тарланын дәјәри тәјин олунмуш дәјәрдән ашағы 2 олаҹаг.+ 19  Тарласыны Аллаһ үчүн ајыран адам ону ҝери сатын алмаг истәсә, тәјин едилмиш дәјәрин үстүнә бешдә бирини дә әлавә едиб тарланы ҝери ала биләр. 20  Лакин ону ҝери сатын алмазса вә тарла башгасына сатыларса, ону артыг ҝери сатын алмаг олмаз. 21  Азадлыг илиндә тарла Јеһоваја мәхсус олаҹаг. О мүгәддәс олуб каһинләрин мүлкијјәтинә кечәҹәк.+ 22  Әҝәр кимсә өзүнүн ирси мүлкијјәти олмајан, сатын алдығы тарланы Јеһова үчүн ајырмаг истәјәрсә,+ 23  каһин онун дәјәрини Азадлыг илинә гәдәр галан илләрә мүвафиг һесаблајаҹаг. Дәјәр елә һәмин ҝүн өдәнилмәлидир.+ Бу, Јеһова үчүн ајрылмыш мүгәддәс бир шеј олаҹаг. 24  Азадлыг илиндә тарла сатын алындығы адама, әсил саһибинә гајтарылаҹаг.+ 25  Һәр шејин дәјәри мүгәддәс мәкан шекели илә тәјин олунмалыдыр. Шекел ијирми ҝераја* бәрабәр олмалыдыр. 26  Һеч ким һејванын илк баласыны Аллаһ үчүн ајырмамалыдыр, чүнки илк доғулан бала онсуз да Јеһоваја мәхсусдур.+ Истәр гарамалын олсун, истәрсә дә гојун-кечинин, илк доғулан бала Јеһованындыр.+ 27  Напак һејванынса илк баласыны тәјин олунмуш дәјәрин үстүнә бешдә бирини дә әлавә едиб сатын алмаг олар.+ Әҝәр һејван сатын алынмаса, онда каһин ону тәјин олунмуш гијмәтә сатмалыдыр. 28  Кимсә саһиб олдуғу бир шеји, истәр инсан, истәр һејван, истәрсә дә тарла олсун, Јеһова үчүн гејдсиз-шәртсиз ајырарса*, ону даһа сатмаг вә ја ҝери сатын алмаг олмаз. Бу, Јеһоваја мәхсусдур вә сон дәрәҹә мүгәддәс бир шејдир.+ 29  Бундан башга, өлүмә мәһкум олунмуш адамы фидјә вериб гуртармаг олмаз.+ О, һөкмән өлдүрүлмәлидир.+ 30  Торпагда јетишән һәр шејин — тарланын мәһсулунун, ағаҹларын мејвәсинин онда бири+ Јеһованындыр. Бу, Јеһова үчүн ајрылан мүгәддәс шејдир. 31  Әҝәр кимсә ондабири сатын алмаг истәјирсә, онун дәјәринин үстүнә бешдә бирини дә әлавә едиб вермәлидир. 32  Мал-гарадан вә гојун-кечидән чобан чомағынын алтындан кечән һәр онунҹу һејван Јеһова үчүн ајрылмалыдыр. 33  Һејванын јахшы вә ја пис олдуғуну јохламаг, ону башгасы илә дәјишмәк олмаз. Әҝәр дәјишдирилсә, һәр ики һејван Аллаһ үчүн ајрылмыш мүгәддәс бир шеј олаҹаг.+ Онлары сатын алмаг олмаз”». 34  Јеһованын Сина дағында Исраил халгы үчүн Мусаја вердији әмрләр бунлардыр.+

Һашијәләр

Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Һәрфән: мүгәддәс олаҹаг.
Һомер 220 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Ҝера 0,57 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Јахуд мәһв едилмәк үчүн ајырарса.