Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр 22:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Каһинин паклығы вә мүгәддәс тәгдимәләрдән јемәк барәдә (1—16)

  • Гурбан гүсурсуз олмалыдыр (17—33)

22  Јеһова јенә Муса илә данышыб деди:  «Һарунла оғулларына де ки, исраиллиләрин ҝәтирдикләри мүгәддәс тәгдимәләрлә еһтијатлы олсунлар, Мәним үчүн ајрылан тәгдимәләрә+ намүнасиб тәрздә јанашараг мүгәддәс адыма ләкә ҝәтирмәсинләр.+ Мән Јеһовајам.  Онлара белә де: “Нәсилләриниз бојунҹа, өвладларыныздан ким исраиллиләрин Јеһова үчүн ајырдығы мүгәддәс тәгдимәләрә мурдар һалда јахынлашса, һәмин адам өлдүрүлмәлидир.+ Мән Јеһовајам.  Һарунун нәслиндән ҹүзамлы+, јахуд ифразаты+ олан адам пакланмајынҹа мүгәддәс тәгдимәләрдән јејә билмәз.+ Бу гајда мејитә тохунуб мурдар олан адама дәјән,+ тохум ахыдан,+  гајнашан напак мәхлуга+ вә ја һансыса сәбәбдән мурдар олан адама тохунан кәсә дә аиддир.+  Бунлардан һансыса биринә тохунан адам ахшама гәдәр мурдар олаҹаг. О, мүгәддәс тәгдимәләрдән јејә билмәз. Белә адам јујунмалыдыр.+  Ҝүн батандан сонра о пак сајылаҹаг, онда мүгәддәс тәгдимәләрдән јејә биләр, чүнки бу, онун јемәјидир.+  Бундан башга, онлардан һеч ким өлмүш, јахуд парчаланмыш һејванын әтини јејиб өзүнү мурдарламамалыдыр.+ Мән Јеһовајам.  Онлар Мәним гаршымда мәсулијјәтләрини јеринә јетирмәлидирләр, јохса үзәрләринә дүшән мәсулијјәтләри иҹра етмәдикләри вә мүгәддәс тәгдимәләри мурдарладыглары үчүн ҝүнаһа батыб өләҹәкләр. Мән Јеһовајам, онлары мүгәддәс едән Аллаһ. 10  Нә кәнар адам*, нә каһинин јаделли гонағы, нә дә муздур мүгәддәс шејләрдән јемәмәлидир.+ 11  Каһинин өз пулу илә алдығы вә ја онун евиндә доғулан гул исә ондан јејә биләр.+ 12  Каһинин гызы кәнар адама әрә ҝедәрсә, мүгәддәс пајдан јејә билмәз. 13  Лакин өвлады олмадан дул галар вә ја бошанарса вә гајыдыб ҝәнҹлијиндәки кими атасынын јанында јашајарса, атасынын јемәјиндән јејә биләр.+ Кәнар адам исә ондан јемәмәлидир. 14  Кимсә сәһвән мүгәддәс тәгдимәләрдән јејәрсә, дәјәринин бешдә бирини дә үстүнә әлавә едиб ону каһинә вермәлидир.+ 15  Беләликлә, каһинләр Исраил оғулларынын Јеһоваја вердикләри мүгәддәс тәгдимәләри мурдарламамалы+ 16  вә халгын мүгәддәс тәгдимәләрдән јејәрәк ишләдији ҝүнаһа ҝөрә ҹәза газанмасына баис олмамалыдырлар. Чүнки Мән Јеһовајам, онлары мүгәддәс едән Аллаһ”». 17  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди: 18  «Һаруна, онун оғулларына вә бүтүн исраиллиләрә белә сөјлә: “Исраилли, јахуд Исраилдә јашајан јаделли дедији нәзирләри јеринә јетирмәк вә ја көнүллү тәгдимә+ ҝәтирмәк үчүн Јеһоваја јандырма гурбаны+ тәгдим етмәк истәсә, 19  гурбаны гәбул олунсун дејә, мал-гарадан, гојундан вә ја кечидән сағлам бир еркәк һејван+ ҝәтирмәлидир. 20  Гүсурлу һеч нә ҝәтирмәмәлисиниз,+ јохса гурбаныныз гәбул олунмајаҹаг. 21  Нәзирини јеринә јетирмәк вә ја көнүллү тәгдимә ҝәтирмәк үчүн Јеһоваја үнсијјәт гурбаны+ тәгдим етмәк истәјән адам гурбаны гәбул олунсун дејә, мал-гарадан вә ја гојун-кечидән сағлам һејван ҝәтирмәлидир. Һејванда һеч бир гүсур олмамалыдыр. 22  Јеһоваја кор, сынығы олан, јаралы, зијилли, готур вә ја дәмровлу һејван ҝәтирмәјин, белә һејваны гурбанҝаһда Јеһоваја тәгдим етмәјин. 23  Көнүллү тәгдимә ҝәтирмәк истәјән бир ајағы узун вә ја гыса олан буғаны, јахуд гојуну гурбан ҝәтирә биләр. Лакин бу ҹүр һејван нәзир гурбаны үчүн мәгбул дејил. 24  Бурулмуш, хајасы зәдәләнмиш вә ја әзилмиш һејваны Јеһоваја ҝәтирмәмәлисиниз. Өлкәниздә белә һејван тәгдим едилмәмәлидир. 25  Белә бир һејваны јаделлидән ҝөтүрүб Аллаһынызын чөрәји кими тәгдим етмәјин. Бу һејван нөгсанлы вә гүсурлу олдуғу үчүн гәбул олунмајаҹаг”». 26  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди: 27  «Тәзә доғулан бузов, гузу вә ја оғлаг једди ҝүн анасынын јанында галмалыдыр,+ лакин сәккизинҹи ҝүндән етибарән, Јеһова үчүн одда јандырылан тәгдимә кими гурбан ҝәтирилмәјә јарарлы олаҹаг. 28  Нә малы, нә дә гојуну баласы илә ејни ҝүндә кәсмәк олмаз.+ 29  Јеһоваја шүкран гурбаны+ ҝәтирәндә елә ҝәтирин ки, О, сиздән разы галсын. 30  Гурбанын әти кәсилән ҝүн јејилмәлидир. Ондан сәһәрә сахламаг олмаз.+ Мән Јеһовајам. 31  Әмрләримә риајәт един.+ Мән Јеһовајам. 32  Мүгәддәс адыма ләкә ҝәтирмәјин.+ Мән исраиллиләр арасында мүгәддәс тутулмалыјам.+ Мән Јеһовајам, сизи мүгәддәс едән,+ 33  Аллаһыныз олмаг үчүн сизи Мисирдән чыхаран Аллаһ.+ Мән Јеһовајам».

Һашијәләр

Јәни Һарунун нәслиндән олмајан адам.