Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ибраниләрә 10:1—39

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һејван гурбанлары ҝүнаһлары јуја билмәз (1—4)

    • Ганун ҝәләҹәк немәтләрин көлҝәсидир (1)

  • Мәсиһин гурбанлығы бирдәфәликдир, әбәдидир (5—18)

  • Јени вә ҹанлы бир јол (19—25)

    • Јығынҹагларымыздан галмајаг (24, 25)

  • Билә-билә ҝүнаһ ишләјәнләрә хәбәрдарлыг (26—31)

  • Иман вә дөзүм (32—39)

10  Ганун ҝәләҹәк немәтләрин+ әсли јох, көлҝәси+ олдуғундан о*, һәр ил ҝәтирилән ејни гурбанларла Аллаһа ибадәт едәнләри камил едә билмәз.+  Белә олсајды, мәҝәр гурбан ҝәтирмәјә сон гојулмазды? Ахы мүгәддәс хидмәти иҹра едәнләр һәмишәлик тәмизләнсәјдиләр, даһа һеч вахт өзләрини ҝүнаһкар һисс етмәздиләр.  Бу гурбанлар һәр ил инсанлара ҝүнаһларыны хатырладыр,+  чүнки буғаларын вә кечиләрин ганы ҝүнаһлары һеч ҹүр јуја билмәз.  Буна ҝөрә дә Мәсиһ дүнјаја дахил оланда Аллаһа белә демишди: «Сән гурбан вә тәгдимә истәмәдин, лакин мәнә бәдән һазырладын.  Јандырма гурбанлары, ҝүнаһ гурбанлары Сәнә мәгбул дејилди.+  О заман дедим: “Еј Аллаһ, будур, ҝәлмишәм Сәнин ирадәни јеринә јетирим+ (тумарда мәним һаггымда јазылыб)”».  О, әввәлҹә белә дејир: «Сән гурбан, тәгдимә, јандырма гурбанлары вә ҝүнаһ гурбанлары истәмәдин, бунлар сәнә мәгбул дејилди». Бу гурбанлар Гануна ҝөрә тәгдим едилир.  Сонра әлавә едир: «Будур, ҝәлмишәм Сәнин ирадәни јеринә јетирим».+ Беләликлә, о, икинҹини тәсис етмәк үчүн биринҹини ләғв едир. 10  Бу «ирадәјә» әсасән,+ биз Иса Мәсиһин бәдәнинин тәгдим едилмәси сајәсиндә бирдәфәлик мүгәддәс едилмишик.+ 11  Бундан башга, каһинләр һәр ҝүн јерләрини тутуб мүгәддәс хидмәти иҹра едир+ вә дөнә-дөнә ејни гурбанлары ҝәтирирләр.+ Амма бу гурбанлар һеч вахт ҝүнаһлары тамамилә јуја билмәјәҹәк.+ 12  Бу адам исә ҝүнаһлары һәмишәлик јумаг үчүн бир гурбан ҝәтирди вә Аллаһын сағында әјләшди.+ 13  О вахтдан бәри дүшмәнләринин кәтил кими ајаглары алтына гојулмасыны ҝөзләјир.+ 14  О, мүгәддәс едилән адамлары ҹәми бир гурбанла һәмишәлик камил етди.+ 15  Мүгәддәс руһ да буну бизә тәсдиг едир: 16  «Јеһова бәјан едир: “О ҝүнләрдән сонра онларла бағлајаҹағым әһд будур: ганунларымы үрәкләринә гојаҹағам, ағылларына јазаҹағам”»+ 17  вә сонра әлавә едир: «Онларын ҝүнаһларыны вә ганунсуз әмәлләрини бир дә хатырламајаҹағам».+ 18  Бу ҝүнаһлар бағышланыбса, артыг ҝүнаһ үчүн гурбан ҝәтирмәјә еһтијаҹ галмыр. 19  Буна ҝөрә дә гардашлар, Исанын ганы сајәсиндә бизим мүгәддәс мәкана ҝедән јолдан+ истифадә етмәјә ҹәсарәтимиз вар. 20  Чүнки о, пәрдәни+, јәни бәдәнини архада гојуб бизим үчүн јени вә ҹанлы бир јол ачды. 21  Үстәлик, Аллаһын еви үзәриндә гојулмуш бөјүк каһинимиз вар.+ 22  Белә исә, ҝәлин үзәринә ган чиләниб натәмиз виҹдандан тәмизләнмиш үрәклә+ вә саф су илә јујулмуш бәдәнлә,+ сидги-үрәкдән, ҝүҹлү иманла Аллаһа јахынлашаг. 23  Һәмчинин тәрәддүд етмәдән вә мәтанәтлә үмидимизи аләмдә бәјан едәк,+ чүнки вәд верәнә инанырыг. 24  Ҝәлин бир-биримизә гаршы диггәтли олуб бир-биримизи мәһәббәтә вә јахшы ишләрә+ тәшвиг едәк, 25  бәзиләринин вәрдиш етдији кими, јығынҹагларымыздан галмајаг,+ бир-биримизи руһландыраг+ вә о ҝүнүн јахынлашдығыны ҝөрдүкҹә бунлары даһа чох едәк.+ 26  Әҝәр биз һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә јијәләнәндән сонра+ билә-билә ҝүнаһ ишләјириксә, артыг ҝүнаһ үчүн гурбан галмыр,+ 27  лакин һөкмүн дәһшәтли интизары вә әлејһдарлары јандырыб-јахаҹаг одлу-аловлу гәзәб галыр.+ 28  Мусанын Ганунуну позмуш адама рәһм едилмир, она ики вә ја үч шаһидин шәһадәти илә өлүм ҹәзасы кәсилир.+ 29  Елә исә Аллаһын Оғлуну тапдалајан, мүгәддәс едилдији әһдин ганыны ади бир шеј сајан,+ лүтф руһуна һәгарәт едиб ону гәзәбләндирән адам, сизҹә, даһа ағыр ҹәзаја лајиг ҝөрүлмәјәҹәк?!+ 30  Ахы биз «гисас Мәнимдир, әвәзини Мән верәҹәјәм» дејәни таныјырыг. Һәмчинин јазылыб: «Јеһова халгыны сорғу-суала чәкәҹәк».+ 31  Бәли, вар олан Аллаһын әлинә дүшмәк дәһшәтлидир! 32  Һәгигәт сизи нурландырандан+ сонра бөјүк мүбаризәдә әзијјәтләрә гатлашараг дөзүм ҝөстәрдијиниз әввәлки вахтлары хатырлајын. 33  Вахт олуб ки, сиз өзүнүз ҹамаат гаршысында тәһгирләрә, зүлмләрә мәруз галмысыныз, вахт олуб ки, бу ҹүр ҹәфа чәкәнләрә дајаг олмусунуз. 34  Сиз зинданда оланларын һалына аҹымысыныз, варыныз, јохунуз талананда севинҹинизи итирмәмисиниз,+ чүнки даһа јахшы вә әбәди әмлака саһиб олдуғунузу билирдиниз.+ 35  Буна ҝөрә дә сонадәк ҹәсарәтли олун, бунун мүкафаты бөјүкдүр.+ 36  Сиз ҝәрәк дөзүмлү оласыныз+ ки, Аллаһын ирадәсини јеринә јетириб Онун вәд етдији шеји аласыныз. 37  Чүнки «лап аз»+ галыб вә «ҝәлән кәс ҝәләҹәк, ҝеҹикмәјәҹәк».+ 38  «Салеһ бәндәм исә иманы сајәсиндә јашајаҹаг»+ вә «әҝәр ҝери чәкиләрсә, ондан разы галмајаҹағам».+ 39  Биз исә ҝери чәкилиб мәһв оланлардан дејилик,+ иман едиб һәјатыны горујанларданыг.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: инсанлар.