Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәбур 89:1—52

МҮНДӘРИҸАТ

 • Јеһованын мәһәббәтинин тәрәннүмү

  • Давудла бағланмыш әһд (3)

  • Давудун өвлады әбәдилик бәргәрар едиләҹәк (4)

  • Аллаһын мәсһ етдији Ону Ата чағырыр (26)

  • Давудла кәсилән әһд гәтидир (34—37)

  • Инсан ҹаныны Мәзардан гуртара билмәз (48)

Әзраһлы Итанын+ Маскили*. 89  Јеһованын мәһәббәтини даим нәғмәләрдә тәрәннүм едәрәм. Дилим Сәнин сәдагәтини бүтүн нәсилләрә бәјан едәҹәк.   Дејирәм: «Мәһәббәтин әбәди дураҹаг.+Сәдагәтини ҝөјләрдә бәргәрар етмисән».   Сән дедин: «Сечдијим гулумла әһд бағламышам,+Гулум Давуда анд ичмишәм:+   “Өвладыны* әбәдилик бәргәрар едәҹәјәм,+Тахтыны гураҹағам, нәсилләр боју дураҹаг”».+ (Селаһ)   Еј Јеһова, ҝөјләр харигәләрини мәдһ едир,Мүгәддәсләр мәҹлисиндә сәдагәтини.   Ҝөјләрдә Јеһованын тајы-бәрабәри вармы?+ Аллаһ оғулларындан*+ һансы бири Јеһоваја бәнзәр?   Мүгәддәсләр мәҹлисиндә Аллаһа еһтирам вар,+О, дөврәсиндә оланлар үчүн бөјүкдүр, зәһмлидир.+   Еј ордулар Аллаһы Јеһова,Еј Јаһ, Сәндәки ҝүҹ кимдә вар?+ Сәдагәтин әтрафыны бүрүјүб.+   Күкрәјән дәнизи рам едирсән,+Габаран далғалары јатырырсан.+ 10  Сән Раһабы*+ әзиб леш етдин,+ Гүввәтли голунла дүшмәнләри пәрән-пәрән салдын.+ 11  Ҝөјләр дә Сәниндир, јер дә Сәнин,+Јер үзүнү, ону долдуран һәр шеји Сән јаратмысан.+ 12  Шималы да, ҹәнубу да јарадан Сәнсән,Табур+ вә Һәрмун+ севинҹдән ҹошуб адыны мәдһ едир. 13  Сәнин голун гүввәтлидир,+Әлин ҝүҹлүдүр,+Сағ әлин уҹадыр.+ 14  Доғрулуг вә әдаләт тахтынын тәмәлидир,+Мәһәббәтлә сәдагәт өнүндә дурур.+ 15  Шадлыг сәси билән халг нә бәхтијардыр!+ Онлар үзүнүн нурунда јеријир, еј Јеһова. 16  Адын онлара севинҹ бәхш едир ҝеҹә-ҝүндүз,Әдаләтинлә јүксәлирләр. 17  Чүнки гүввәтләринин таҹы Сәнсән.+Лүтфүн ҝүҹүмүзү уҹалдыр*.+ 18  Галханымыз Јеһовадандыр,Бизә падшаһы верән Исраилин Мүгәддәсидир.+ 19  О заман садиг бәндәләринә вәһјдә сөјләдин: «Бир иҝидә гүввәт вермишәм,+Халгын арасындан сечдијими јүксәлтмишәм.+ 20  Гулум Давуду тапыб+Мүгәддәс јағымла мәсһ етмишәм.+ 21  Әлим она дајаг олаҹаг,+Голум она гүввәт верәҹәк. 22  Һеч бир дүшмән ондан хәраҹ ала билмәјәҹәк,Һеч бир шәр адам она зүлм етмәјәҹәк.+ 23  Өнүндән дүшмәнләрини дармадағын едәҹәјәм,+Она нифрәт едәнләри вуруб јыхаҹағам.+ 24  Сәдагәтим, мәһәббәтим онунладыр,+Гүдрәти адымла јүксәләҹәк. 25  Онун әлини* дәнизләрин,Сағ әлини чајларын үзәринә гојаҹағам.+ 26  О, Мәни: “Сән Атамсан,Аллаһымсан, хиласкар гајамсан”, — дејә чағыраҹаг.+ 27  Мән дә ону илк оғул,+Дүнјанын шаһәншаһы едәҹәјәм.+ 28  Мәһәббәтим әбәдијјән онунла олаҹаг,+Онунла бағладығым әһд әсла позулмајаҹаг.+ 29  Өвладыны әбәди бәргәрар едәҹәјәм,Тахты ҝөјләр дурдугҹа дураҹаг.+ 30  Оғуллары ганунумдан чыхыбҺөкмләримә әмәл етмәзсә, 31  Гајдаларымы позубӘмрләримә риајәт етмәзсә, 32  Онлары итаәтсизлијә ҝөрә чубугла дөјәҹәјәм,+Тәгсирләринә ҝөрә көтәкләјәҹәјәм. 33  Амма ону мәһәббәтимдән мәһрум етмәјәҹәјәм,+Вәдимә хилаф чыхмајаҹағам. 34  Әһдими позмајаҹағам,+Ағзымдан чыхан сөзү дәјишмәјәҹәјәм.+ 35  Мүгәддәслијимә бир кәрә анд ичмишәм,Давуда јалан данышмарам.+ 36  Өвлады әбәди галаҹаг,+Ҝүнәш дурдугҹа тахты һүзурумда дураҹаг,+ 37  Сәмадакы вәфалы шаһид кими,Ај кими, әбәдилик бәргәрар олаҹаг». (Селаһ) 38  Лакин Сән мәсһ етдијини атдын, рәдд етдин,+Она гаршы гәзәбин аловланды. 39  Гулунла бағладығын әһди ләғв етдин,Онун таҹыны јерә атыб мурдарладын. 40  Даш һасарларыны учуруб дағытдын,Истеһкамларыны јерлә јексан еләдин. 41  Һәр јолдан кечән ону сојуб-талады,Гоншуларын јанында үзүгара олду.+ 42  Дүшмәнләринә гәләбә вердин,+Бүтүн дүшмәнләрини севиндирдин. 43  Үстәлик, онун гылынҹыны ҝери гајтардын,Дөјүшдә ону мүвазинәтдән чыхартдын. 44  Шан-шөһрәтини әлиндән алдын,Тахтыны јерә салдын. 45  Ҝәнҹлик илләрини гысалтдын,Ону рүсвајчылыға бүрүдүн. (Селаһ) 46  Еј Јеһова, нә вахтадәк мәндән үз дөндәрәҹәксән? Әбәдиликми?+ Гәзәбин нә вахтадәк аловланаҹаг? 47  Унутма ки, өмрүм чох гысадыр.+ Мәҝәр бәшәр оғулларыны бош јерә јаратмысан? 48  Һансы инсан јашајыб өлүмү дадмајаҹаг?+ Мәзарын* пәнҹәсиндән ҹаныны гуртараҹаг? (Селаһ) 49  Еј Јеһова, әввәлки лүтфүн һарада галды,Давуда сәдагәтлә анд ичдијин лүтфүн?+ 50  Унутма, еј Јеһова, бәндәләринә атылан истеһзалары,Неҹә халгларын тәнәсини көксүмдә ҝәздирирәм. 51  Унутма, дүшмәнләрин неҹә тәһгирләр сөјләјир,Мәсһ етдијинин һәр аддымыны неҹә тәһгир едирдиләр, еј Јеһова. 52  Јеһоваја әбәди алгыш олсун! Амин! Амин!+ Јаһа алгыш един!

Һашијәләр

Һәрфән: тохумуну.
Јахуд мәләкләрдән.
Еһтимал ки, Мисир, јахуд фирон.
Һәрфән: бујнузумузу јүксәлдир.
Јахуд нүфузуну.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.