Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәбур 119:1—176

МҮНДӘРИҸАТ

 • Аллаһын Кәламынын вәсфи

  • Ҹаван јолуну неҹә пак сахласын? (9)

  • Өјүдләрин мәнә әзиздир (24)

  • Сөзүнә үмид бағламышам (74, 81, 114)

  • Ганунуну елә севирәм ки! (97)

  • Мүәллимләрдән дә зәкалы (99)

  • Сөзүн аддымларыма чырагдыр (105)

  • Сөзүнүн бүнөврәси һәгигәтдир (160)

  • Ганунуну севәнләр сүлһ ичиндә јашајыр (165)

א [Алеф]* 119  Нә хошбәхтдир јолунда камил олан,Јеһованын гануну илә аддымлајан инсан!+   Нә хошбәхтдир Онун өјүдләринә риајәт едән,+Бүтүн гәлби илә Ону ахтаран инсан!+   Беләләри һагсызлыг етмәз,Онун јолларында аддымлајар.+   Сән бизә әмр етдин ки,Бујругларына диггәтлә әмәл едәк.+   Гајда-ганунуна риајәт етмәк үчүн+Тәки јолумда әзмлә дура биләјдим,   О заман бүтүн әмрләрини ҝөтүр-гој едәндәХәҹаләт чәкмәздим.+   Адил һөкмләрини өјрәндикҹәСәни сидги-үрәкдән уҹалдарам.   Гајда-ганунуна риајәт едәрәм, Нә олар, мәни бүсбүтүн тәрк етмә. ב [Бет]   Ҹаван адам јолуну неҹә пак сахлаја биләр? Сәнин сөзүнә бахыб өзүнү ҝөзләмәклә.+  10  Мән бүтүн гәлбимлә Сәни ахтарырам, Гојма әмрләриндән чыхым.+  11  Сөзләрини гәлбимдә һифз едирәм ки,+Сәнә гаршы ҝүнаһ етмәјим.+  12  Сәнә алгыш олсун, еј Јеһова,Мәнә гајда-ганунуну өјрәт.  13  Ағзындан чыхан бүтүн һөкмләриДилимлә бәјан едирәм.  14  Дүнјанын сәрвәтиндән чохСәнин өјүдләрин мәнә севинҹ верир.+  15  Бујругларын барәдә дәриндән дүшүнәрәм,+Сәнин јолларындан ҝөзүмү ајырмарам.+  16  Тәләбләрин мәнә әзиздир, Сәнин сөзүнү унутмарам.+ ג [Гимел]  17  Бу гулуна јахшылыг ет,Гој јашајыб Сәнин сөзүнә гулаг ассын.+  18  Ҝөзләрими ач,Гој ганунундакы ҝөзәлликләри ајдын ҝөрүм.  19  Бу дијарда бир гәрибәм,+ Әмрләрини мәндән ҝизләтмә.  20  Даим һөкмләрининИнтизарыны чәкирәм.  21  Сән әмрләрини позанлары,Ләнәтә ҝәлмиш ловғалары мәһкум етдин.+  22  Һәгарәти, нифрәти мәндән кәнар ет,Ахы өјүдләринә әмәл етмишәм.  23  Һәтта башчылар топлашыб әлејһимә данышандаБу гулун гајда-ганунун барәдә дүшүнүр.  24  Өјүдләрин мәнә әзиздир,+Онлар мәсләһәтчимдир.+ ד [Далет]  25  Ҹаным торпаға сәрилиб,+ Вердијин сөзә ҝөрә јашат мәни.+  26  Јолларымы Сәнә билдирдим, мәнә һај вердин.Гајда-ганунуну өјрәт мәнә.+  27  Бујругларынын мәнасыны мәнә анлат ки,Мөһтәшәм ишләринин дәринликләринә варым.+  28  Гәм-гүссә әлиндән јата билмирәм, Вердијин сөзә ҝөрә мәнә гүввәт вер.  29  Гојма јалан јола гәдәм басым,+Мәнә лүтф ҝөстәр, ганунуну өјрәт.  30  Мән сәдагәт јолуну сечмишәм,+ Һөкмләрини һаглы сајырам.  31  Өјүдләринә сарылмышам,+ Мәни пешман ејләмә, еј Јеһова.+  32  Әмрләринин јолунда гачаҹағам,Чүнки Сән бу истәји үрәјимә гојмусан*. ה [Һе]  33  Еј Јеһова, гајда-ганунунун јолуну мәнә өјрәт,+Ахырадәк бу јолда јеријәрәм.+  34  Мәнә дәрракә вер, ганунуна риајәт едим,Бүтүн гәлбимлә она әмәл едим.  35  Әмрләринин јолунда мәнә бәләдчи ол,+Чүнки онлардан һәзз алырам.  36  Үрәјими ҝәлир-газанҹа јох,Өјүдләринә тәрәф јөнәлт.+  37  Гојма ҝөзүм пуч шејләрә бахсын,+Өз јолунда мәни јашат.  38  Гулуна вердијин сөзү јеринә јетир,Гој Сәндән горхсун*.  39  Горхдуғум биабырчылығы мәндән совушдур,Ахы һөкмләрин доғрудур.+  40  Бујругларына неҹә дә тамарзыјам, Доғрулуғунла мәни јашат. ו [Вав]  41  Еј Јеһова, гој мәһәббәтини,+Вәд етдијин гуртулушу дадым.+  42  Онда мәнә лағ едәнин ҹавабыны верәрәм,Ахы мән Сәнин сөзүнә ҝүвәнирәм.  43  Һәгигәт сөзүнү бүсбүтүн дилимдән алма,Ахы үмидими Сәнин һөкмүнә бағламышам.  44  Ганунуна һәмишә бағлы галаҹағам,Әбәдијјән.+  45  Архајын ҝәзиб-доланаҹағам,+Чүнки бујругларыны арајырам.  46  Өјүдләрин барәдә падшаһларын өнүндә данышарам,Әсла утанмарам.+  47  Әмрләрин мәнә әзиздир,Онлары севирәм.+  48  Әмрләрини севирәм, әлләрими онлара тәрәф ачарам,+Гајда-ганунун барәдә дәриндән дүшүнәрәм.+ ז [Зајн]  49  Гулуна вердијин сөзү јада сал,Онунла Сән мәнә үмид вермисән.  50  Мәни дәрд сыханда бундан тәсәлли тапырам,+Чүнки сөзүн мәни јашадыр.  51  Мәғрурлар мәнә һәдсиз һәгарәт едирләр,Амма мән Сәнин ганунундан дөнмүрәм.+  52  Еј Јеһова, әзәлдән вердијин һөкмләри хатырлајырам,+Онлардан тәскинлик тапырам.+  53  Ганунуну тәрк едән писләрә ҝөрәГәзәбим алышыб-јаныр.+  54  Һарада јашасамГајда-ганунун мәним нәғмәмдир.  55  Ганунунла јашамаг үчүн,Еј Јеһова, ҝеҹәләр адыны јада салырам.+  56  Буну адәт етмишәм,Чүнки бујругларына әмәл едирәм. ח [Хет]  57  Еј Јеһова, нәсибим Сәнсән,+Анд ичмишәм, сөзүндән чыхмарам.+  58  Бүтүн гәлбимлә Сәнә јалварырам,+Нә олар, сөз вердијин кими мәнә лүтф ҝөстәр.+  59  Өмүр јолума нәзәр салдым ки,Аддымларымы өјүдләринә сары дөндәрим.+  60  Әмрләринә әмәл етмәјә тәләсирәм,Ләнҝимәрәм.+  61  Писләрин ипләри мәнә сарыныб,Лакин мән ганунуну унутмамышам.+  62  Ҝеҹә јарысы галхыбАдил һөкмләринә ҝөрә Сәнә шүкүр едирәм.+  63  Сәндән горханларла,Бујругларына әмәл едәнләрлә достам.+  64  Еј Јеһова, мәһәббәтин дүнјаны бүрүјүб.+Мәнә гајда-ганунуну өјрәт. ט [Тет]  65  Еј Јеһова, Өз сөзүнә ҝөрәБу гулунла хош рәфтар етдин.  66  Мәнә бәсирәт вә билик ашыла,+Ахы әмрләринә бел бағламышам.  67  Башым мүсибәт чәкмәздән әввәл јолуму азырдым,Инди исә сөзүнә әмәл едирәм.+  68  Сән кәрамәт саһибисән,+ ишләрин дә кәрамәтлидир. Мәнә гајда-ганунуну өјрәт.+  69  Мәғрурлар мәнә гара јахыр,Мән исә бүтүн гәлбимлә бујругларына әмәл едирәм.  70  Онларын үрәји һиссијатсыздыр,+Мәнсә ганунуну әзиз тутурам.+  71  Әзаба гатлашмағым хејримә олду,+Белә ки, Сәнин гајда-ганунуну мәнимсәдим.  72  Ағзындан чыхан ганун хејримәдир,+Минләрлә гызыл-ҝүмүшдән дә гијмәтлидир.+ י [Јуд]  73  Мәни Сәнин әлләрин јаратды, мәнә онлар шәкил верди. Мәнә дәрракә вер ки,Әмрләрини дәрк едим.+  74  Сәндән горханлар мәнә бахыб севинир,Чүнки Сәнин сөзүнә үмид бағламышам.+  75  Һөкмләрин һагдыр, еј Јеһова, билирәм,+Мәни ҹәзаландырмагла да сәдагәт ҝөстәрмисән.+  76  Бу гулуна вәд етдијин кими,Мәһәббәтин+ мәнә тәсәлли олсун.  77  Мәнә мәрһәмәт ҝөстәр, гој јашајым,+Чүнки ганунун мәнә әзиздир.+  78  Гој мәғрурлар утансын,Чүнки наһагдан* мәнә пислик едирләр. Мән исә бујругларыны дүшүнүрәм.+  79  Гој Сәндән горханлар,Өјүдләрини биләнләр јаныма гајытсын.  80  Гој үрәјим гајда-ганунуна камил риајәт етсин ки,+Һеч хәҹаләт чәкмәјим.+ כ [Каф]  81  Хиласынын һәсрәтиндәјәм,+Ахы Сәнин сөзүнә үмид бағламышам.  82  Ҝөзүм сөзүнүн интизарындадыр,+Дејирәм: «Мәнә нә вахт тәсәлли верәҹәксән?»+  83  Түстүдән гурумуш тулуг кими олмушам,Амма гајда-ганунуну унутмурам.+  84  Бу гулун даһа нә гәдәр ҝөзләсин? Мәни тәгиб едәнләрин ҹәзасыны нә вахт верәҹәксән?+  85  Ганунуну позан мәғрурларМәнә гују газырлар.  86  Бүтүн әмрләрин етибарлыдыр. Мәни наһаг јерә тәгиб едирләр, имдадыма јетиш.+  87  Аз гала мәни јер үзүндән јох едәҹәкдиләр,Амма мән бујругларыны позмадым.  88  Мәһәббәтинлә мәни јашат,Гој ағзындан чыхан өјүдләрә әмәл едим. ל [Ламед]  89  Еј Јеһова, Сәнин сөзүн ҝөјләрдәӘбәди дураҹаг.+  90  Сәдагәтин нәсилдән-нәслә галыр.+ Јери мөһкәм гурмусан ки, дурдугҹа-дурсун.+  91  Һөкмләринә әсасән онлар бу ҝүн дә дурур,Һамысы* Сәнин гуллуғундадыр.  92  Әҝәр ганунун мәнә әзиз олмасајды,Әзаб-әзијјәтдән мәһв олуб ҝетмишдим.+  93  Бујругларыны һеч вахт унутмарам,Чүнки онларла мәни јашадырсан.+  94  Мән Сәнә мәхсусам, мәнә ниҹат вер,+Ахы мән бујругларыны арамышам.+  95  Шәр адамлар өлдүрмәк үчүн мәни ҝүдүрләр,Мән исә Сәнин өјүдләринә диггәт верирәм.  96  Һәр ҹүр камиллијин һәддини ҝөрмүшәм,Анҹаг Сәнин әмрин интәһасыздыр*. מ [Мем]  97  Ганунуну елә севирәм ки!+ Ҝеҹә-ҝүндүз ону дүшүнүрәм.+  98  Әмрләрин мәни дүшмәнләримдән ағыллы едир,+Чүнки әбәдијјән мәнимләдир.  99  Мүәллимләримдән дә зәкалы олмушам,+Чүнки өјүдләринә фикир верирәм. 100  Аһыл адамлардан да мүдрик давранырам,Чүнки бујругларына әмәл едирәм. 101  Һәр ҹүр пис јолу рәдд едирәм ки,+Сәнин сөзүнә бағлы галым. 102  Һөкмләриндән чыхмырам,Ахы мәни өјрәдән Сәнсән. 103  Сөзләрин дамағыма неҹә шириндир,Онлар ағзымда балдан да шириндир.+ 104  Бујругларын сајәсиндә мүдрик давранырам,+ Һәр ҹүр әјри јола нифрәт едирәм.+ נ [Нун] 105  Сөзүн аддымларыма чыраг,Јолларыма ишыгдыр.+ 106  Анд ичмишәм адил һөкмләринә әмәл едим,Андымы јеринә јетирәҹәјәм. 107  Бөјүк мүсибәт ҝөрдүм,+ Сөзүнә ҝөрә мәни јашат, еј Јеһова.+ 108  Мәдһләрдән ҝәтирдијим көнүллү тәгдимәләри гәбул ет, еј Јеһова,+Һөкмләрини мәнә өјрәт.+ 109  Һәјатым һәр ан тәһлүкәдәдир,Лакин ганунуну унутмурам.+ 110  Шәр адамлар мәнә тәлә гурублар,Лакин мән бујругларындан чыхмамышам.+ 111  Өјүдләрини өзүмә мирас едирәм,Чүнки онлар гәлбимин севинҹидир.+ 112  Өзүм үчүн гәрар вермишәм ки,Даима, сонадәк гајда-ганунуна табе олум. ס [Самех] 113  Үрәји һачаланан адамлара нифрәт едирәм,+Лакин ганунуну севирәм.+ 114  Сән мәним пәнаһымсан, галханымсан,+Ахы Сәнин сөзүнә үмид бағламышам.+ 115  Мәндән узаг дурун, сиз, еј писләр,+Гојун Аллаһымын әмрләринә риајәт едим. 116  Вәд етдијин кими мәнә дајаг ол, јашајым,+Гојма үмидим боша чыхсын.+ 117  Мәнә дајаг ол, гуртулум,+Онда ҝөзүмү гајда-ганунуна дикәрәм.+ 118  Гајда-ганунуну позанлары рәдд едирсән,+Чүнки онлар һијләҝәр, сахтакардырлар. 119  Дүнјанын бүтүн писләрини зибил* кими јох едирсән,+ Буна ҝөрә дә өјүдләрини севирәм. 120  Зәһминдән бәдәним тир-тир әсир,Һөкмләриндән горхурам. ע [Ајн] 121  Мән инсафла, дүрүстлүклә давранырам, Мәни зүлмкарларыма тәслим етмә. 122  Бу гулун хејри үчүн она замин дур,Гојма мәғрурлар мәнә зүлм етсин. 123  Гуртулушунун, һагг вәдинин интизарындан+Ҝөзүмүн көкү саралыб.+ 124  Гулуна мәһәббәтини ҝөстәр,+Мәнә гајда-ганунуну өјрәт.+ 125  Мән Сәнин гулунам. Мәнә дәрракә вер ки,+Өјүдләрини гаврајым. 126  Јеһованын һәрәкәтә кечмәк вахты јетишиб,+Чүнки онлар ганунуну позублар. 127  Әмрләрини гызылдан,Саф гызылдан да чох севирәм.+ 128  Буна ҝөрә Сәндән ҝәлән һәр бујруг мәним үчүн доғрудур;+Һәр ҹүр әјри јола нифрәт едирәм.+ פ [Пе] 129  Өјүдләрин ҝөзәлдир, Буна ҝөрә дә онлара әмәл едирәм. 130  Сөзүн ачыглананда нур сачылыр,+Нашы адама дәрракә верир.+ 131  Ағзымы ачыб аһ чәкирәм,Чүнки әмрләрини ешитмәјин интизарындајам.+ 132  Адыны севәнләр үчүн гојдуғун адәтә ҝөрә,Мәнә сары дөн, мәнә лүтф ҝөстәр.+ 133  Сөзүнлә аддымларымы тәһлүкәсиз јола јөнәлт,Гој һеч бир пислик мәнә ағалыг етмәсин.+ 134  Зүлмкарларын әлиндән мәни гуртар,Сәнин бујругларына әмәл едәҹәјәм. 135  Үзүнүн нуруну гулунун үстүнә сал,+Гајда-ганунуну мәнә өјрәт. 136  Ҝөз јашларым сел кими ахыр,Чүнки инсанлар ганунуна табе олмур.+ צ [Тсаде] 137  Сән һагсан, еј Јеһова,+Һөкмләрин дә һагг.+ 138  Өјүдләрин һаггдыр,Там етибарлыдыр. 139  Гејрәтим мәни јандырыб-јахыр,+Чүнки рәгибләрим Сәнин сөзләрини унудублар. 140  Сәнин сөзүн бүсбүтүн сафдыр,+Гулун ону севир.+ 141  Мәни сајмырлар, һәгарәтлә бахырлар,+Амма мән бујругларыны унутмадым. 142  Әдаләтин әбәди әдаләтдир,+Ганунун һәгигәтдир.+ 143  Башыма дәрд-бәла ҝәлсә дә,Әмрләрин мәним үчүн әзиздир. 144  Өјүдләринин доғрулуғу әбәдидир. Мәнә дәрракә вер,+ гој јашајым. ק [Коф] 145  Бүтүн гәлбимлә јалварырам, еј Јеһова, мәнә һај вер. Гајда-ганунуна әмәл едәрәм. 146  Сәни сәсләјирәм, гуртар мәни! Сәнин өјүдләринә гулаг асарам. 147  Дан јери сөкүлмәмиш ојаныб Сәндән имдад диләјирәм.+Ахы Сәнин сөзләринә үмид бағламышам. 148  Ҝеҹә јарысы ојанырам ки,Вердијин сөз һаггында дүшүнүм.+ 149  Мәһәббәтин наминә сәсими ешит,+ Еј Јеһова, әдаләтинлә мәни јашат. 150  Позғунлуг дүшкүнләри мәнә јахынлашыр,Онлар Сәнин ганунундан узагдырлар. 151  Еј Јеһова, Сән мәнә јахынсан,+Бүтүн әмрләрин һәгигәтдир.+ 152  Өјүдләрини әбәдилик бәргәрар етмисән,Буну чохдан өјрәнмишәм.+ ר [Рејш] 153  Әзаб-әзијјәтими ҝөр, мәни гуртар,+Ахы ганунуну унутмадым. 154  Мәни мүдафиә ет, мәни гуртар,+Вәд етдијин кими мәни јашат. 155  Шәр адамлар гуртулуш ҝөрмәјәҹәк,Чүнки онлар гајда-ганунуну ахтармырлар.+ 156  Мәрһәмәтин бөјүкдүр, еј Јеһова,+ Әдаләтинә ҝөрә мәни јашат. 157  Мәнә зүлм едән, мәнә дүшмән кәсилән чохдур,+Амма мән өјүдләриндән ајрылмадым. 158  Хаинләрә икраһла бахырам,Чүнки Сәнин сөзүнә әмәл етмирләр.+ 159  Ҝөр бујругларыны нә гәдәр севирәм! Еј Јеһова, мәһәббәтинлә мәни јашат.+ 160  Сөзүнүн бүнөврәси һәгигәтдир,+Бүтүн адил һөкмләрин әбәдидир. ש [Син], јахуд [Шин] 161  Сәрдарлар наһагдан мәни тәгиб едир,+Мәнимсә үрәјим Сәнин сөзләриндән горхур.+ 162  Бөјүк хәзинә тапан адам кимиСәнин сөзләринә севинирәм.+ 163  Јалана нифрәт едирәм, икраһ едирәм,+Ганунуну исә севирәм.+ 164  Адил һөкмләриндән өтрүҜүндә једди дәфә Сәнә алгыш едирәм. 165  Ганунуну севәнләрин әмин-аманлығы болдур,+Онлары һеч нә бүдрәтмәз. 166  Гуртулушуна үмид едирәм, еј Јеһова,Әмрләрини јеринә јетирирәм. 167  Өјүдләринә гулаг асырам,Онлары елә севирәм ки!+ 168  Бујругларына, өјүдләринә әмәл едирәм,Бүтүн јолларымдан хәбәрдарсан.+ ת [Тав] 169  Гој фәрјадым Сәнә јетишсин, Јеһова,+ Дедијин кими, мәнә ағыл-камал вер.+ 170  Гој илтифат диләјим дәрҝаһына галхсын. Вәд етдијин кими, мәнә ниҹат вер. 171  Гој додагларымдан Сәнә мәдһләр төкүлсүн,+Чүнки мәнә гајда-ганунуну өјрәдирсән. 172  Гој дилим сөзләрини нәғмәдә охусун,+Чүнки бүтүн әмрләрин салеһдир. 173  Гој әлин көмәјим олсун,+Чүнки бујругларына табе олмағы сечмишәм.+ 174  Еј Јеһова, гуртулушунун интизарындајам,Ганунун мәнә әзиздир.+ 175  Јашат мәни, гој Сәни мәдһ едим,+Гој һөкмләрин көмәјим олсун. 176  Итмиш гојун кими азмышам;+ бу гулуну ахтар,Ахы Сәнин әмрләрини унутмамышам.+

Һашијәләр

Ибрани әлифбасынын илк һәрфидир. Бу мәзмур орижинал мәтндә әлифба сырасы илә јазылмышдыр.
Диҝәр вариант: Сән мәним үрәјимә әминлик верирсән.
Диҝәр вариант: Сәндән горханлара вердијин сөзү.
Диҝәр вариант: јаланларла.
Јәни Аллаһын јаратдыглары.
Һәрфән: чох ҝенишдир.
Һәрфән: поса (филиз әридиләндә ајрылан галыг).