Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәбур 106:1—48

МҮНДӘРИҸАТ

 • Гәдирбилмәз Исраил

  • Аллаһын ишләрини тез унутдулар (13)

  • Аллаһын ҹалалыны дана сурәтинә дәјишдиләр (19, 20)

  • Аллаһын вәдинә иман ҝәтирмәдиләр (24)

  • Баала ситајиш етмәјә башладылар (28)

  • Ушагларыны ҹинләрә гурбан ҝәтирдиләр (37)

106  Јаһа алгыш един! Јеһоваја шүкүр един, чүнки кәрамәтлидир,+Мәһәббәти әбәдидир.+   Ким Јеһованын мөһтәшәм ишләриндән даныша биләр?Ким Онун тәрифәлајиг ишләрини бәјан едә биләр?+   Хошбәхтдир о кәсләр ки, һагг-әдаләтә бағлыдыр,Һәр заман дүрүст давраныр.+   Еј Јеһова, халгына лүтф ҝөстәрәндә мәни дә јада сал.+ Гејдимә гал, мәнә ниҹат вер ки,   Сечилмишләринә+ нәсиб етдијин кәрамәтдән мән дә дадым,Халгынла бирҝә севиниб-шадланым,Ирсинә гошулуб Сәни фәхрлә тәриф едим.   Ата-бабаларымыз кими, биз дә ҝүнаһ етдик,+Надүрүстлүк етдик, пис ишләр ҝөрдүк.+   Ата-бабаларымыз Мисирдә Сәнин мөһтәшәм ишләринин гәдрини билмәдиләр, Сәнин бол мәһәббәтини јаддан чыхартдылар,Сәнә гаршы галхдылар, дәнизин, Гырмызы дәнизин кәнарында.+   Лакин О, Өз ады наминә онлары гуртарды ки,+Гүдрәтини әјан етсин.+   О әмр етди Гырмызы дәниз гуруду,Онлары дәнизин диби илә чөллүкдә апарырмыш кими апарды.+ 10  Онлары дүшмән әлиндән,Јағы пәнҹәсиндән чәкиб алды.+ 11  Сулар дүшмәнләрин үстүнү өртдү,Бири дә сағ галмады.+ 12  О заман Онун вәдинә инандылар,+Она нәғмә дедиләр.+ 13  Амма чох чәкмәди ки, ишләрини унутдулар;+Мәсләһәтини ҝөзләмәдиләр. 14  Сәһрада нәфсә ујдулар,+Бијабанда Аллаһы сынадылар.+ 15  О да истәдикләрини онлара вердиВә ҹанларына гырыб-төкән азар салды.+ 16  Дүшәрҝәнин ичиндә Мусаја,Јеһованын мүгәддәс бәндәси Һаруна+ пахыллыг етдиләр,+ 17  Онда јер араланыб Датаны удду,Абирамын башына топлашанлары өзүнә гәрг етди.+ 18  Бу күтләнин арасына од дүшдү,Алов шәр адамлары мәһв етди.+ 19  Һурибдә дана дүзәлтдиләр,Төкмә бүтә сәҹдә етдиләр.+ 20  Мәним ҹалалымыОт јејән дананын сурәтинә дәјишдиләр.+ 21  Аллаһы, хиласкарларыны унутдулар,+Мисирдә әзәмәтли ишләр ҝөрәни,+ 22  Һам өлкәсиндә мөһтәшәм ишләр ҝөрәни,+Гырмызы дәниздә вәһмли ишләр ҝөрәни+ унутдулар. 23  О, аз галмышды онларын мәһвинә әмр версин,Амма сечдији гулу Муса Она јалварды ки,Мәһведиҹи гәзәбини јатырсын.+ 24  Фүсункар торпагдан икраһ етдиләр,+Онун вәдинә иман ҝәтирмәдиләр.+ 25  Өз чадырларында һеј дејиндиләр,+Јеһованын сөзүнү ешитмәдиләр.+ 26  О да әлини галдырыб анд ичди ки,Ҹәсәдләрини сәһрада јерә сәрәҹәк,+ 27  Нәсилләрини халглар арасында јыхаҹаг,Онлары дијарбәдијар сәпәләјәҹәк.+ 28  Онлар Фаур Баалына ситајиш етмәјә,+Өлүләрә* ҝәтирилән гурбанлары јемәјә башладылар. 29  Әмәлләри илә Ону гәзәбләндирдиләр,+Ичләринә гырғын дүшдү.+ 30  Фәнһас галхыб ишә гарышандаГырғын кәсилди.+ 31  Бу, нәсилләр боју, әбәдиликОнун үчүн салеһлијә јазылды.+ 32  Сонра Мәриба суларында Ону һирсләндирдиләр,Онларын уҹбатындан Муса зәрәр чәкди.+ 33  Ону әсәбиләшдирдиләр,О да дүшүнмәдән данышды.+ 34  Онлар Јеһованын әмриндән чыхдылар,+Халглары мәһв етмәдиләр.+ 35  Башга халгларла гајнајыб-гарышдылар,+Онларын адәтләрини ҝөтүрдүләр.+ 36  Онларын бүтләринә ситајиш етдиләр,+Бу, онлара тәлә олду.+ 37  Оғулларыны, гызларыныҸинләрә гурбан ҝәтирдиләр.+ 38  Мәсумларын ганыны төкүрдүләр,+Кәнан бүтләринә гурбан верәрәкӨз оғул-гызларынын ганыны ахыдырдылар.+Беләҹә, өлкә гана буланыб мурдар олду. 39  Әмәлләри илә өзләрини мурдарладылар,Хәјанәт етдиләр*.+ 40  Ахырда Јеһованын гәзәби халгына гаршы күкрәди,Өз ирсинә нифрәт етди. 41  Дәфәләрлә онлары халгларын өһдәсинә бурахды ки,+Онлара нифрәт едәнләр онлара аға олсун.+ 42  Дүшмәнләр онлара зүлм етди,Онларын әли алтында галдылар. 43  О, онлары дәфәләрлә гуртарырды,+Лакин онлар аси олуб итаәт ҝөстәрмирдиләр,+Өз тәгсирләри уҹбатындан рәзил олурдулар.+ 44  Амма О, аҹынаҹаглы һалларыны ҝөрүрдү,+Фәрјадларыны ешидирди.+ 45  Онларын хатиринә әһдини јада салырды,Бол мәһәббәтинә ҝөрә рәһм ҝөстәрирди.+ 46  Онлары әсир едәнләрин гәлбиндәОнлара гаршы мәрһәмәт ојадырды.+ 47  Еј Аллаһымыз Јеһова, бизи хилас ет,+Бизи халгларын арасындан топла ки,+Сәнин мүгәддәс адына һәмд едәк,Ифтихарла Сәни уҹалдаг.+ 48  Исраилин Аллаһы ЈеһовајаӘзәлдән әбәдијјәтәдәк алгыш олсун!+ Бүтүн бәшәр «амин» десин. Јаһа алгыш един!

Һашијәләр

Ола билсин, өлү инсанлар, јахуд ҹансыз аллаһлар нәзәрдә тутулур.
Һәрфән: зина етдиләр.