Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Дәнјал 5:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Падшаһ Бәлшәззарын зијафәти (1—4)

  • Диварда јазы (5—12)

  • Дәнјалдан јазыны јозмағы хаһиш едирләр (13—25)

  • Јозум: Бабилин сүгуту (26—31)

5  Падшаһ Бәлшәззар+ мин әјаны үчүн бөјүк зијафәт гурду вә бу мин нәфәрин гаршысында шәраб ичди.+  Бәлшәззар шәрабдан кефләнәндә бујруг верди ки, атасы Навуходоносорун Јерусәлимдәки мәбәддән ҝөтүрдүјү гызыл, ҝүмүш габлары ҝәтирсинләр+ вә падшаһ, әјанлары, ҹаријәләри, кичик һәрәмләри онларда ички ичсин.  Онда Јерусәлимдән, Аллаһын еви олан мәбәддән ҝөтүрүлмүш гызыл габлары ҝәтирдиләр. Падшаһ, әјанлары, ҹаријәләри, кичик һәрәмләри онларда ички ичдиләр.  Онлар шәраб ичиб гызыл, ҝүмүш, мис, дәмир, тахта, даш аллаһлара алгыш дедиләр.  Бу дәм инсан әли пејда олду вә падшаһ сарајынын диварынын сувағы үзәриндә, чырагданын гаршысында јазмаға башлады. Падшаһ јазы јазан әлин архасыны ҝөрүрдү.  Падшаһын рәнҝи гачды, ағлындан кечәнләр ону дәһшәтә салды, бели бошалды+ вә дизләри бир-биринә дәјмәјә башлады.  Падшаһ гышгырыб руһчағыранлары, кәлданиләри вә мүнәҹҹимләри чағырды.+ Падшаһ Бабил мүдрикләринә деди: «Ким бу јазыны охујуб јоза билсә, о адама бәнөвшәји либас ҝејиндириләҹәк, бојнуна гызыл бојунбағы тахылаҹаг+ вә сәлтәнәтдә үчүнҹү адам олаҹаг».+  Падшаһын бүтүн мүдрикләри ҝәлдиләр, амма нә јазыны охуја билдиләр, нә мәнасыны падшаһа ача билдиләр.+  Бу сәбәбдән падшаһ Бәлшәззар бәрк горхду, рәнҝи-руфу гачды, әјанлары исә чашбаш галмышдылар.+ 10  Мәликә падшаһла әјанларын сөзләрини ешидәндә зијафәт отағына дахил олду. Мәликә деди: «Падшаһ сағ олсун! Гој фикирләрин сәни горхуја салмасын, бәнизин ағармасын. 11  Мәмләкәтиндә ичиндә мүгәддәс аллаһларын руһу олан бир адам вар. Сәнин атанын дөврүндә онун елм, идрак вә аллаһларын һикмәтинә бәнзәр һикмәт саһиби олдуғу мәлум олмушду.+ Атан, падшаһ Навуходоносор ону каһинләр, руһчағыранлар, кәлданиләр вә мүнәҹҹимләр үзәриндә башчы гојмушду.+ Буну сәнин атан етмишди, еј падшаһ. 12  Чүнки падшаһын Бәлтишәззар адландырдығы Дәнјал+ хүсуси бир истедада*, елмә, јухујозма, сирләри, мүшкүлләри* ачма габилијјәтинә малик иди.+ Гој Дәнјал чағырылсын, о, сәнә бунун мәнасыны ачар». 13  Дәнјал падшаһын һүзуруна ҝәтирилди. Падшаһ Дәнјалдан сорушду: «Атамын Јәһудадан ҝәтирдији јәһудалы әсирләрдән+ олан Дәнјал сәнсән? 14  Мән сәнин барәндә ешитмишәм ки, сәндә аллаһларын руһу вар,+ үстәлик, сәнин елм, идрак вә хүсуси һикмәт саһиби олдуғун мәлум олуб.+ 15  Һүзурума мүдрикләр вә руһчағыранлар ҝәтирилмишди ки, бу јазыны охујуб мәнасыны мәнә ачсынлар, лакин онлар бу хәбәрин мәнасыны ача билмәдиләр.+ 16  Сәнин барәндә ешитмишәм ки, сән әламәтләри јоза+, мүшкүлләри ача билирсән. Әҝәр инди бу јазыны охујуб јоза билсән, әјнинә бәнөвшәји либас ҝејиндириләҹәк, бојнуна гызыл бојунбағы тахылаҹаг вә сәлтәнәтдә үчүнҹү адам олаҹагсан».+ 17  Дәнјал падшаһа ҹаваб вериб деди: «Бәхшишләрини өзүнә сахла, һәдијјәләрини башгаларына вер. Јазыны исә мән падшаһа охујарам, мәнасыны да она ачарам. 18  Еј падшаһ, Аллаһ-Таала атан Навуходоносора падшаһлыг, әзәмәт, шан-шөһрәт, һәшәмәт бәхш етмишди.+ 19  Аллаһын она бәхш етдији әзәмәтә ҝөрә бүтүн үммәтләр вә халглар, бүтүн дилләрә мәнсуб оланлар онун гаршысында титрәјирди.+ О, кими истәјир өлдүрүр, кими истәјир сағ бурахырды, кими истәјир јүксәлдир, кими истәјир алчалдырды.+ 20  Анҹаг үрәји гүрурланыб инадкар оланда азғынлашды.+ Онда о, тахтдан салынды, шаны әлиндән алынды. 21  О, инсанлар арасындан говулду. Она һејван үрәји верилди, чөл ешшәкләри арасында јашады, өкүз кими от једи, бәдәни ҝөјләрин шеһи илә исланды, та о вахта гәдәр ки, бәшәр сәлтәнәти үзәриндә Аллаһ-Тааланын һөкмран олдуғуну, ону истәдији кәсә вердијини баша дүшдү.+ 22  Сән, онун оғлу Бәлшәззар исә бунлары билә-билә тәвазө етмәдин. 23  Өзүнү ҝөјләрин Рәббиндән уҹа тутдун,+ Онун евинин габларыны ҝәтиздирдин.+ Сән, әјанларын, ҹаријәләрин, кичик һәрәмләрин онларда шәраб ичдиниз. Ҝүмүш, гызыл, мис, дәмир, тахта, даш аллаһлара, һеч нә ҝөрмәјән, һеч нә ешитмәјән, һеч нә билмәјән аллаһлара алгыш дединиз.+ Амма сәнин нәфәсини,+ сәнин бүтүн јолларыны әлиндә сахлајан Аллаһы шәрәфләндирмәдин. 24  Буна ҝөрә дә Онун тәрәфиндән әл ҝәлди вә бу јазыны јазды.+ 25  Јазылан сөзләр бунлардыр: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕҜЕЛ, ПАРСИН. 26  Сөзләрин мәнасы будур: МЕНЕ — Аллаһ падшаһлығынын ҝүнләрини һесаблајыб она сон гојду.+ 27  ТЕҜЕЛ — сән тәрәзидә чәкилдин вә јүнҝүл ҝәлдин. 28  ПЕРЕС — сәлтәнәтин бөлүнүб мадалыларла фарслара верилди».+ 29  Бәлшәззар бујруг верди, Дәнјалын әјнинә бәнөвшәји либас ҝејиндирилди, бојнуна гызыл бојунбағы тахылды вә һәр јанда ҹар чәкилди ки, о, сәлтәнәтдә үчүнҹү адамдыр.+ 30  Һәмин ҝеҹә Кәлдан падшаһы Бәлшәззар өлдүрүлдү.+ 31  Падшаһлыг мадалы Дараја+ кечди. О, тәхминән алтмыш ики јашында иди.

Һашијәләр

Һәрфән: руһа.
Һәрфән: дүјүнләри.