Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 6:1—71

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса 5000 адамы дојурур (1—15)

  • Иса сујун үстү илә јеријир (16—21)

  • Иса ҝөјдән ҝәлән чөрәкдир (22—59)

  • Исанын сөзләри чохларына пис ҝәлир (60—71)

6  Бундан сонра Иса Ҹәлилә, јәни Тәбәријјә дәнизинин о бири тајына јолланды.+  Исанын хәстәләри мөҹүзә илә сағалтдығыны ҝөрән чохлу сајда адам онун далынҹа ҝедирди.+  Иса бир даға галхыб шаҝирдләри илә бирликдә орада отурду.  Бу һадисә јәһудиләрин Пасха бајрамы+ јахынлашан вахт олмушду.  Иса башыны галдырыб ҝөрдү ки, јанына чохлу адам ҝәлир. О, Филипә деди: «Бу адамлар үчүн һарадан чөрәк алаг?»+  Иса нә едәҹәјини билирди, буну садәҹә Филипи сынамаг үчүн деди.  Филип ҹаваб верди: «Бу гәдәр адама һеч ики јүз динарлыг* чөрәк дә бәс еләмәз ки, һеч олмаса һәрәси бир тикә јесин».  Шаҝирдләрдән бири, Шимон Бутрусун гардашы Андреас деди:  «Бурада бир оғлан ушағында беш арпа чөрәји вә ики балаҹа балыг вар. Амма бу гәдәр адам үчүн бунлар нәдир ки?»+ 10  Иса деди: «Ҹамааты јерә отурдун». Ора отлуг иди. Адамлар отурдулар. Кишиләрин сајы тәхминән беш мин нәфәр оларды.+ 11  Иса чөрәкләри ҝөтүрүб Аллаһа шүкүр етди вә сонра отуранлара пајлады. Еләҹә дә һәр кәсә истәдији гәдәр балыг пајлады. 12  Ҹамаат јејиб дојандан сонра Иса шаҝирдләринә деди: «Артыг галан тикәләри јығын ки, һеч нә зај олмасын». 13  Шаҝирдләр артыг галан тикәләри јығдылар, беш арпа чөрәјиндән он ики долу сәбәт јығылды. 14  Ҹамаат Исанын мөҹүзәләрини ҝөрәндә деди: «Бу адам, доғрудан да, дүнјаја ҝәлмәли олан Пејғәмбәрдир».+ 15  Иса билирди ки, онлар ону зорла падшаһ етмәк үчүн ҝәләҹәкләр. Буна ҝөрә дә тәк-тәнһа даға галхды.+ 16  Ахшамүстү шаҝирдләр дәнизә тәрәф дүшдүләр+ 17  вә гајыға миниб дәнизин о бири тајына, Кәфәрнаһума үздүләр. Артыг һава гаралмышды, амма Иса һәлә онларын јанына ҝәлмәмишди.+ 18  Ҝүҹлү күләк әсдијиндән дәниз ҹошурду.+ 19  Шаҝирдләр авар чәкә-чәкә тәхминән беш-алты километр* үзмүшдүләр ки, сујун үстү илә јеријиб гајыға јахынлашан Исаны ҝөрдүләр. Онлары ваһимә бүрүдү. 20  Анҹаг Иса онлара деди: «Мәнәм, горхмајын!»+ 21  Шаҝирдләр севинҹәк Исаны гајыға ҝөтүрдүләр. Гајыг дәрһал мәнзилбашына чатды.+ 22  Ертәси ҝүн дәнизин о бири саһилиндә дурмуш ҹамаат ҝөрдү ки, саһилдә јалныз бир балаҹа гајыг вар. Онлар өјрәндиләр ки, Иса шаҝирдләри илә гајыға минмәјиб, шаҝирдләр дәнизә тәк чыхыблар. 23  Ағанын Аллаһа шүкүр етдији вә ҹамаатын чөрәк једији јерин јахынлығына Тәбәријјәдән бир нечә гајыг ҝәлди. 24  Адамлар Иса илә шаҝирдләрини орада ҝөрмәјәндә гајыгларына миниб Исаны ахтармаг үчүн Кәфәрнаһума ҝәлдиләр. 25  Онлар Исаны дәнизин о бири саһилиндә тапанда дедиләр: «Рабби*+, сән бура нә вахт ҝәлдин?» 26  Иса онлара ҹаваб верди: «Сиз мөҹүзә ҝөрдүјүнүз үчүн јох, о чөрәкләрдән јејиб дојдуғунуз үчүн мәни ахтарырсыныз.+ 27  Хараб олуб ҝедән гида үчүн әлләшмәјин, әбәди һәјат+ ҝәтирән вә даим галан гидадан өтрү чалышын. Бу гиданы сизә инсан Оғлу верәҹәк, чүнки Атамыз Аллаһ Оғулу бәјәниб вә онун үзәринә мөһүрүнү вуруб».+ 28  Онда адамлар Исаја дедиләр: «Нә едәк ки, Аллаһа хош ҝетсин?» 29  Иса онлара ҹаваб верди: «Аллаһын ҝөндәрдији инсана иман етсәниз, Она хош ҝедәр».+ 30  Онлар дедиләр: «Бир мөҹүзә ҝөстәр,+ биз дә ҝөрүб сәнә инанаг. Нә ҝөстәрә биләрсән? 31  Бизим әҹдадларымыз сәһрада манна јејибләр,+ неҹә ки јазылыб: “Аллаһ онлара ҝөјдән чөрәк верди”».+ 32  Иса онлара деди: «Буну билин ки, Муса сизә ҝөјдән ҝәлән һәгиги чөрәји вермәмишди. Ҝөјдән ҝәлән һәгиги чөрәји сизә инди Атам верир. 33  Аллаһын вердији чөрәк ҝөјдән ҝәлән вә бәшәријјәтә* һәјат верән инсандыр». 34  Онлар дедиләр: «Аға, бизә һәмишә бу чөрәји вер». 35  Иса онлара деди: «Һәјат чөрәји мәнәм. Ардымҹа ҝәлән һеч вахт аҹмајаҹаг вә мәнә иман едән әсла сусамајаҹаг.+ 36  Амма дедијим кими, сиз мәни ҝөрсәниз дә инанмырсыныз.+ 37  Атамын мәнә вердији һәр кәс ардымҹа ҝәләҹәк. Ардымҹа ҝәләни исә мән һеч вахт говмарам.+ 38  Чүнки мән өзүмүн јох, мәни ҝөндәрәнин ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн+ ҝөјдән ҝәлмишәм.+ 39  Мәни ҝөндәрәнин ирадәси исә будур ки, Онун мәнә вердији адамлардан һеч бирини итирмәјим, ахырынҹы ҝүндә онлары дирилдим.+ 40  Бәли, Атамын ирадәси будур ки, Оғулу гәбул едиб она иман едән һәр кәс әбәди һәјата+ говушсун. Мән ахырынҹы ҝүндә ону дирилдәҹәјәм».+ 41  Онда јәһудиләр Исанын «мән ҝөјдән ҝәлмиш чөрәјәм»+ сөзләринә ҝөрә дејинмәјә башладылар. 42  Онлар дејирдиләр: «Мәҝәр бу, Јусифин оғлу Иса дејил? Биз онун атасыны да, анасыны да јахшы таныјырыг.+ Бәс неҹә олур ки, о дејир: “Мән ҝөјдән ҝәлмишәм”?» 43  Иса онлара деди: «Бәсдирин дејиндиниз. 44  Әҝәр мәни ҝөндәрмиш Атам ҹәлб етмәсә, һеч ким мәним ардымҹа ҝәлә билмәз.+ Мән ахырынҹы ҝүндә о адамы дирилдәҹәјәм.+ 45  Пејғәмбәрләрин китабында да јазылыб: “Онларын һамысы Јеһовадан елм алаҹаг”.+ Атамы динләјиб Ондан елм алмыш һәр бир адам ардымҹа ҝәлир. 46  Атаны јалныз Онун јанындан ҝәлән ҝөрүб,+ ондан башга һеч ким ҝөрмәјиб. Атаны о ҝөрүб.+ 47  Ешидин вә аҝаһ олун, иман едән әбәди һәјата говушаҹаг.+ 48  Мән һәјат чөрәјијәм.+ 49  Сизин әҹдадларыныз сәһрада манна једиләр, амма ахырда өлдүләр.+ 50  Ҝөјдән ҝәлмиш һәгиги чөрәји јејәнсә өлмәјәҹәк. 51  Мән ҝөјдән ҝәлмиш дири чөрәјәм. Бу чөрәкдән јејән әбәди јашајаҹаг. Бәли, бәшәријјәтин һәјаты уғрунда верәҹәјим чөрәк мәним бәдәнимдир».+ 52  Онда јәһудиләр өз араларында мүбаһисәјә башладылар: «Нә? Бу адам бизә өз бәдәнини верәҹәк, биз дә ону јејәҹәјик?!» 53  Иса онлара деди: «Ешидин вә аҝаһ олун, әҝәр инсан Оғлунун бәдәнини јемәсәниз, ганыны ичмәсәниз, һәјата говушмајаҹагсыныз.+ 54  Мәним бәдәнимдән јејиб ганымдан ичәнин әбәди һәјаты вар вә мән ахырынҹы ҝүндә ону дирилдәҹәјәм.+ 55  Мәним бәдәним һәгиги гидадыр, ганым һәгиги ичкидир. 56  Бәдәнимдән јејән вә ганымдан ичән мәнимлә вәһдәтдәдир, мән дә онунла вәһдәтдәјәм.+ 57  Неҹә ки вар олан Атам мәни ҝөндәриб вә мән Онун сајәсиндә јашајырам, бәдәнимдән јејән дә мәним сајәмдә јашајаҹаг.+ 58  Ҝөјдән ҝәлмиш чөрәк будур. О, әҹдадларынызын једији чөрәк кими дејил. Онлар о чөрәкдән једиләр, амма өлдүләр. Бу чөрәји јејән исә әбәди јашајаҹаг».+ 59  О, бунлары Кәфәрнаһумда, синагогда вәз едәркән* сөјләди. 60  Бунлары ешидән шаҝирдләрдән бир чоху деди: «Бу нә данышыр?! Бу сөзләрә неҹә гулаг асмаг олар?!» 61  Иса шаҝирдләрин буна ҝөрә дејиндијини билдијиндән онлара деди: «Бу сөзләрим сизә хош ҝәлмәди? 62  Бәс инсан Оғлунун әввәлләр олдуғу јерә гајытдығыны+ ҝөрсәниз, нә едәҹәксиниз? 63  Һәјаты мүгәддәс руһ верир,+ бәдәндән исә һеч бир фајда јохдур. Сизә дедијим сөзләр мүгәддәс руһдандыр, онлар һәјат верир.+ 64  Амма аранызда еләләри вар ки, инанмыр». Иса кимләрин инанмадығыны вә кимин ону сатаҹағыны габагҹадан билирди.+ 65  О, сөзүнә давам едиб деди: «Буна ҝөрә сизә дедим: “Атам изин вермәсә, кимсә јаныма ҝәлә билмәз”».+ 66  Бундан сонра онун шаҝирдләриндән бир чоху өз көһнә мәшғулијјәтләринә гајытды+ вә даһа онун ардынҹа ҝетмәди. 67  Онда Иса он ики һәваридән сорушду: «Бәлкә, сиз дә ҝетмәк истәјирсиниз?» 68  Шимон Бутрус ҹаваб верди: «Аға, кимин јанына ҝедәк?+ Әбәди һәјатын сөзләри сәндәдир.+ 69  Биз инанырыг, билирик ки, сән Аллаһын Мүгәддәсисән».+ 70  Иса онлара деди: «Сизин он икинизи дә мән сечмишәм,+ анҹаг сиздән бири иблисдир*».+ 71  О, буну Шимон Искәрјутун оғлу Јәһуда һаггында дејирди. Јәһуда он ики һәваридән бири+ олса да, сонрадан Исаны сатды.

Һашијәләр

Һәрфән: тәхминән 25—30 стади. Б14 әлавәсинә бах.
Јәһуди руһаниләринә верилән шәрәфли ад.
Һәрфән: дүнјаја.
Јахуд тәлим верәркән.
Јун. диаболос. Мәнасы: бөһтанчы.