Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 1:1—51

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сөз инсан олуб (1—18)

  • Вәфтизчи Јәһјанын шәһадәти (19—28)

  • Иса Аллаһын Гузусудур (29—34)

  • Исанын илк шаҝирдләри (35—42)

  • Филип вә Натанаил (43—51)

1  Башланғыҹда Сөз вар иди,+ Сөз Аллаһла иди+ вә Сөз илаһи варлыг иди.+  О, башланғыҹда Аллаһла иди.  Һәр шеј онун васитәсилә мөвҹуд олду+ вә онсуз һеч бир шеј мөвҹуд олмады.  Онун васитәсилә һәјат мөвҹуд олду вә һәјат инсанлар үчүн нур олду.+  Бу нур гаранлыгда парлајыр,+ анҹаг гаранлыг ону үстәләјә билмир.  Аллаһын ҝөндәрдији бир елчи пејда олду. Онун ады Јәһја иди.+  О, шәһадәт вермәк үчүн ҝәлмишди. О, нур һаггында шәһадәт верәҹәкди ки,+ һәр ҹүр инсан онун васитәсилә иман ҝәтирсин.  О өзү һәмин нур дејилди,+ амма нур һаггында шәһадәт вермәли иди.  Һәр ҹүр инсаны нурландыран әсил нур дүнјаја ҝәлмәк үзрә иди.+ 10  О, дүнјада иди.+ Дүнја онун васитәсилә мөвҹуд олмушду,+ лакин дүнја ону танымады. 11  О, доғма јурдуна ҝәлди, анҹаг халгы ону гәбул етмәди. 12  О, ону гәбул едән, онун адына иман ҝәтирән һәр кәсә+ Аллаһын өвлады+ олмаг һүгугу верди. 13  Онлар әтдән-гандан доғулмајыблар, инсан истәји илә дүнјаја ҝәлмәјибләр, онлар Аллаһын өвладларыдырлар.+ 14  Сөз инсан олуб+ арамызда јашады вә биз онун ҹалалыны ҝөрдүк. Бу, атанын јеҝанә оғлуна+ вердији ҹалала бәнзәјирди. О, Аллаһын лүтфү илә вә һәгигәтлә долу иди. 15  Јәһја онун барәсиндә шәһадәт верир, нида едирди: «Мән бу сөзләри онун һаггында дејирдим: “Мәндән сонра ҝәлән мәни өтүб кечди, чүнки о, мәндән әввәл вар олуб”».+ 16  Биз һамымыз онун долғунлуғундан бәһрәләндик, лүтф үстүндән лүтф алдыг. 17  Ганун Муса васитәсилә верилди,+ лүтф+ вә һәгигәт исә Иса Мәсиһ васитәсилә ачылды.+ 18  Бәшәр өвладларындан һеч ким һеч вахт Аллаһы ҝөрмәмишдир,+ јалныз Атанын гојнунда* олан+ о илкин илаһи варлыг+ Ону бизә танытды.+ 19  Јәһудиләр Јәһјанын ким олдуғуну+ өјрәнмәк үчүн Јерусәлимдән онун јанына каһинләрлә лавилиләри ҝөндәрди. Јәһја белә шәһадәт верди: 20  «Мән Мәсиһ дејиләм». О, буну ачыг-ашкар деди, суалдан гачмады. 21  Белә олдугда онлар сорушдулар: «Бәс онда кимсән? Олмаја, Илјассан?»+ О: «Хејр», — деди. «Бәлкә, һәмин о Пејғәмбәрсән?»+ О, јенә инкар етди. 22  Онда онлар дедиләр: «Ахы сән кимсән? Өзүн һаггында бир шеј де ки, бизи ҝөндәрәнләрә ҹаваб верә биләк». 23  О ҹаваб верди: «Мән Әшија пејғәмбәрин дедији,+ чөллүкдә: “Јеһованын јолуну һамарлајын!”+ — дејә ҹар чәкәнин сәсијәм». 24  Ҝәләнләр исә фәрисиләрдән идиләр. 25  Ону јенә сорғу-суала чәкдиләр: «Әҝәр сән нә Мәсиһ, нә Илјас, нә дә һәмин о Пејғәмбәр дејилсәнсә, бәс онда нәјә ҝөрә вәфтиз* едирсән?» 26  Јәһја онлара ҹаваб вериб деди: «Мән суда вәфтиз едирәм. Лакин аранызда бир нәфәр вар, сиз ону танымырсыныз. 27  О, мәндән сонра ҝәлир, амма мән онун сәндәлинин бағыны белә, ачмаға лајиг дејиләм».+ 28  Бүтүн бунлар Бејтанијјәдә, Иордан чајынын о бири тајында баш верди. Јәһја орада вәфтиз едирди.+ 29  Ертәси ҝүн Јәһја она тәрәф ҝәлән Исаны ҝөрәндә деди: «Будур бәшәријјәтин+ ҝүнаһыны јујан+ Аллаһын Гузусу!+ 30  “Мәндән сонра ҝәлән мәни өтүб кечди, чүнки о, мәндән әввәл вар олуб”, — дејә һаггында данышдығым адам будур.+ 31  Мән өзүм дә ону танымырдым, лакин мән суда вәфтиз едирәм ки, Исраил ону танысын».+ 32  Јәһја буну да тәсдигләди: «Мүгәддәс руһун ҝөјдән ҝөјәрчин кими ениб онун үзәриндә галдығыны ҝөрдүм.+ 33  Мән өзүм дә ону танымырдым. Анҹаг мәни суда вәфтиз етмәјә ҝөндәрән Аллаһ деди: “Мүгәддәс руһун кимин үзәринә ениб+ галдығыны ҝөрсән, бил ки, мүгәддәс руһла вәфтиз едән одур”.+ 34  Мән дә буну ҝөрдүм вә тәсдиг етдим ки, о, Аллаһын Оғлудур».+ 35  Ертәси ҝүн Јәһја ики шаҝирди илә бир јердә оланда 36  јол илә ҝедән Исаны ҝөрүб деди: «Будур Аллаһын Гузусу!»+ 37  Бу сөзләри ешидән һәмин ики шаҝирд Исанын ардынҹа ҝетди. 38  Иса ҝеријә бахды вә онларын архадан ҝәлдијини ҝөрәндә сорушду: «Нә истәјирсиниз?» Онлар ҹаваб вердиләр: «Рабби, сән һарада галырсан?» (Рабби «мүәллим» демәкдир.) 39  Иса деди: «Ҝәлин өзүнүз ҝөрүн». Онлар ҝедиб онун һарада галдығыны ҝөрдүләр. Тәхминән ҝүнорта саат дөрд* оларды. Онлар һәмин ҝүн Иса илә галдылар. 40  Јәһјанын сөзүнү ешидиб Исанын ардынҹа ҝедән ики шаҝирддән бири Шимон Бутрусун гардашы Андреас+ иди. 41  О, әввәлҹә гардашы Шимону тапды вә деди: «Биз Мәсиһи тапмышыг»+ (Мәсиһ «мәсһ едилмиш» демәкдир.) 42  О, гардашыны Исанын јанына ҝәтирди. Иса она бахыб деди: «Јәһја оғлу Шимон,+ индән белә сәни Кифа (јунанҹа Бутрус*)+ чағыраҹаглар». 43  Сабаһысы ҝүн Иса Ҹәлиләјә јолланмаг истәди. О, Филипи+ тапыб деди: «Ардымҹа ҝәл». 44  Филип дә Андреасла Бутрусун доғма шәһәри олан Бејтсәјдадан иди. 45  Филип Натанаили+ тапыб она деди: «Биз Төвратда* Мусанын јаздығы вә Пејғәмбәрләрин китабында бәһс едилән адамы, Јусифин+ оғлу нәсрани Исаны тапмышыг». 46  Амма Натанаил она деди: «Һеч Насирәдән дә фәрли бир шеј чыхар?» Филип она ҹаваб верди: «Ҝәл өзүн бах». 47  Иса она тәрәф ҝәлән Натанаили ҝөрәндә онун һаггында белә деди: «Будур, зәррә гәдәр дә биҹлији олмајан әсил исраилли!»+ 48  Натанаил сорушду: «Сән мәни һарадан таныјырсан?» Иса ҹаваб верди: «Филип сәни чағырмаздан әввәл мән сәни ҝөрмүшдүм. Сән әнҹир ағаҹынын алтында идин». 49  Натанаил деди: «Рабби, сән Аллаһын Оғлусан, сән Исраилин Падшаһысан».+ 50  Иса деди: «Сәни әнҹир ағаҹынын алтында ҝөрдүјүмү дедијим үчүн мәнә инандын? Сән бунлардан да бөјүк ишләр ҝөрәҹәксән». 51  Сонра әлавә етди: «Сизи әмин едирәм ки, сиз сәманын ачылдығыны вә Аллаһын мәләкләринин инсан Оғлунун јанына ениб-галхдығыны ҝөрәҹәксиниз».+

Һашијәләр

Хүсуси рәғбәт мөвгејини билдирир.
Һәрфән: онунҹу саат.
Кифа вә Бутрус адларынын мәнасы дашдыр.