Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 1:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

 • Ҝөјлә јерин јаранмасы (1, 2)

 • Јерин алты ҝүнә әрсәјә ҝәлмәси (3—31)

  • 1-ҹи ҝүн: ишыг; ҝүндүз вә ҝеҹә (3—5)

  • 2-ҹи ҝүн: фәза (6—8)

  • 3-ҹү ҝүн: гуру вә биткиләр (9—13)

  • 4-ҹү ҝүн: ҝөј ҹисимләри (14—19)

  • 5-ҹи ҝүн: балыглар вә гушлар (20—23)

  • 6-ҹы ҝүн: һејванлар вә инсанлар (24—31)

1  Башланғыҹда Аллаһ ҝөјү вә јери јаратды.+  Јер гурулушсуз вә бош иди, дәрин суларын+ үзәриндә гаранлыг һөкм сүрүрдү; Аллаһын руһу*+ суларын+ үзәриндә һәрәкәт едирди.  Аллаһ деди: «Гој ишыг олсун». Ишыг олду.+  Аллаһ ҝөрдү ки, ишыг јахшыдыр. О, ишыгла гаранлығы бир-бириндән ајырды.  Аллаһ ишығы «ҝүндүз», гаранлығы исә «ҝеҹә» адландырды.+ Ахшам олду, сәһәр олду. Бу, биринҹи ҝүн иди.  Аллаһ деди: «Гој суларын арасында фәза+ олсун вә онлары ики јерә ајырсын».+  Аллаһ фәзаны јаратды вә онун алтындакы сулары үстүндәки сулардан ајырды.+ Белә дә олду.  Аллаһ фәзаны «ҝөј» адландырды. Ахшам олду, сәһәр олду. Бу, икинҹи ҝүн иди.  Сонра Аллаһ деди: «Гој ҝөјүн алтындакы сулар бир јерә јығылсын вә гуру ҝөрүнсүн».+ Белә дә олду. 10  Аллаһ гуруну «јер»,+ бир јерә јығылмыш сулары исә «дәниз»+ адландырды. Аллаһ ҝөрдү ки, бу, јахшыдыр+. 11  Сонра Аллаһ деди: «Гој јердә от-әләф, тохум верән биткиләр вә нөвүнә ҝөрә тумлу мејвә ҝәтирән ағаҹлар битсин». Белә дә олду. 12  Јердә от-әләф, нөвүнә ҝөрә тохум верән биткиләр+ вә нөвүнә ҝөрә тумлу мејвә ҝәтирән ағаҹлар битди. Аллаһ ҝөрдү ки, бу, јахшыдыр. 13  Ахшам олду, сәһәр олду. Бу, үчүнҹү ҝүн иди. 14  Сонра Аллаһ деди: «Гој ҝүндүзү ҝеҹәдән ајырмаг үчүн+ ҝөјдә ишыг сачан ҹисимләр+ пејда олсун. Онлар бир әламәт олуб фәсилләри, ҝүнләри, илләри ҝөстәрсинләр.+ 15  Гој онлар ҝөјдән јерә ишыг сачсынлар». Белә дә олду. 16  Аллаһ ишыг сачан ики ири ҝөј ҹисми дүзәлтди, бөјүјүнү ҝүндүзә һөкм етмәк үчүн,+ кичијини исә ҝеҹәјә һөкм етмәк үчүн; О һәмчинин улдузлары дүзәлтди*.+ 17  Аллаһ онлары ҝөјдә јерләшдирди ки, јерә ишыг сачсынлар, 18  ҝүндүзлә ҝеҹәјә һөкм етсинләр вә ишығы гаранлыгдан ајырсынлар.+ Аллаһ ҝөрдү ки, бу, јахшыдыр. 19  Ахшам олду, сәһәр олду. Бу, дөрдүнҹү ҝүн иди. 20  Сонра Аллаһ деди: «Гој сулар ҹанлыларла долсун вә ҝөј үзүндә ганадлы мәхлуглар учсун».+ 21  Аллаһ нәһәнҝ дәниз һејванларыны, ҹинсинә ҝөрә суларда гајнашан ҹанлылары вә ҹинсинә ҝөрә һәр ҹүр ганадлы мәхлугу јаратды. Аллаһ ҝөрдү ки, бу, јахшыдыр. 22  Аллаһ онлара хејир-дуа вериб деди: «Төрәјиб чохалын вә дәниз суларыны долдурун,+ гој ганадлы мәхлуглар да јер үзүндә чохалсын». 23  Ахшам олду, сәһәр олду. Бу, бешинҹи ҝүн иди. 24  Сонра Аллаһ деди: «Гој јер ҹинсинә ҝөрә ҹанлылар — ев һејванлары, вәһши һејванлар вә сүрүнән һејванлар* әмәлә ҝәтирсин».+ Белә дә олду. 25  Аллаһ ҹинсинә ҝөрә вәһши һејванлары, ҹинсинә ҝөрә ев һејванларыны вә ҹинсинә ҝөрә сүрүнән һејванлары јаратды. Аллаһ ҝөрдү ки, бу, јахшыдыр. 26  Сонра Аллаһ деди: «Бизә бәнзәјән*+ инсан јарадаг+, гој о, дәниздәки балыглара, ҝөјдәки ганадлы мәхлуглара, ев һејванларына, бүтүн јер үзүнә вә јер үзүндә сүрүнән һејванларын һамысына һөкмранлыг етсин».+ 27  Беләликлә, Аллаһ инсаны Өз бәнзәриндә, Өзүнә охшар јаратды, онлары киши вә гадын олараг јаратды.+ 28  Сонра Аллаһ онлара хејир-дуа верәрәк деди: «Төрәјиб чохалын, бүтүн јер үзүнү долдурун+ вә она саһиб олун.+ Дәниздәки балыгларын, ҝөјдәки ганадлы мәхлугларын вә јердәки диҝәр ҹанлыларын үзәриндә һөкмранлыг един».+ 29  Сонра Аллаһ деди: «Бүтүн јер үзүндәки тохум верән биткиләрин вә тумлу мејвәләри олан ағаҹларын һамысыны сизә верирәм. Онларла гидаланын.+ 30  Бүтүн вәһши һејванлара, ҝөјдәки бүтүн ганадлы мәхлуглара, јердәки диҝәр ҹанлылара исә јем олараг бүтүн јашыл биткиләри верирәм».+ Белә дә олду. 31  Бундан сонра Аллаһ јаратдыгларынын һамысына бахды вә ҝөрдү ки, һәр шеј чох јахшыдыр+. Ахшам олду, сәһәр олду. Бу, алтынҹы ҝүн иди.

Һашијәләр

Јахуд Аллаһын гүввәси.
Бу ајәдә дүзәлтмәк кими тәрҹүмә олунан ибрани фели 1:21, 27 вә 2:3 ајәләриндә јаратмаг кими тәрҹүмә олунан фелдән фәрглидир вә гурмаг, һазырламаг, тәјин етмәк мәналарыны да дашыјыр.
Еһтимала ҝөрә, бурада ишләнән ибрани сөзү ҝәмириҹиләр, һәшәратлар кими мәхлуглара да аиддир.
Һәрфән: әксимиз, бәнзәримиз олан.