Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

 ҜҮРҸҮСТАН | 1924—1990

Јығынҹаглар һамынын иманыны мөһкәмләндирир

Јығынҹаглар һамынын иманыны мөһкәмләндирир

Ибадәт ҝөрүшләри һәгигәтә јени ҝәлән инсанларын иманларынын мөһкәмләнмәсиндә мүһүм рол ојнајырды. Нәинки чохдан һәгигәтдә оланлар, һәтта јени вәфтиз оланлар да разы идиләр ки, ибадәт ҝөрүшләри онларын евиндә кечирилсин. Ҝөрүшә ҝәләнләр хош гаршыланырды, бу исә баҹы-гардашлар арасында мәһәббәт телләрини мөһкәмләндирирди.

Артыг бир нечә шаҝирд вәфтизә һазыр оланда диггәт чәкмәдән хүсуси ҝөрүшләр тәшкил едилирди. Бу  ҝөрүшләрдән бири 1973-ҹү илин август ајында Сухумидән аралыда, Гара дәниз саһили јахынлығында тәшкил олунду. Лакин вәфтизә һазырлашан 35 нәфәр вәфтиз ола билмәди. Ҝөрүш гуртармамыш полисләр ҝәлди вә Владимир Гладјук гардаш да дахил олмагла, бир нечә баҹы-гардашы тутуб апарды.

Владимир вә диҝәр гардашлар полисдән чыхан кими вәфтиз олмаг истәјәнләрлә јенидән әлагә сахладылар. Илк ҝөрүшдән ики ҝүн сонра онларын һамысы нәһајәт ки, вәфтиз ола билди. Владимир гардаш хатырлајыр: «Јеһова бизим тәрәфимиздә иди. Вәфтиздән сонра һамымыз бир јердә Јеһоваја дуа едиб Она шүкүр етдик».

Тәгибләр хош хәбәри јајыр

Вәфтиздән ики ҝүн сонра Владимир Гладјук јенидән һәбс олунду. Сонра она, Итта Сударенкоја вә Натела Чаргеишвилијә бир нечә иллик һәбс ҹәзасы вердиләр. Тәблиғчиләр бу һадисәјә ҝөрә пис олсалар да, тәблиғи дајандырмаг фикриндә дејилдиләр. Амма инди даһа еһтијатлы олмаға чалышырдылар.

Һакимијјәт органларынын диггәтини чәкмәмәк үчүн тәблиғчиләр өз әразиләриндә јох, диҝәр кәндләрә вә шәһәрләрә ҝедиб тәблиғ едирдиләр. Беләҹә, тәгибләр хош хәбәрин диҝәр әразиләрә дә јајылмасына сәбәб олду.

Коммунист режими дөврүндә бөјүк шәһәрләрдә јашајан тәблиғчиләр инсанларын аз олдуғу күчә вә паркларда тәблиғ едирдиләр. Онлар башга шәһәр вә кәндләрдән гоһумларыҝилә вә ја базарлыг етмәјә ҝәлән инсанларла тез-тез растлашырдылар. Әҝәр кимсә хош хәбәрә  мараг ҝөстәрәрдисә, тәблиғчиләр һәмин инсанын үнваныны ҝөтүрүб онунла ҝөрүшүрдү.

Ҝүрҹүстанын гәрбиндә тәблиғ едәнләрдән бири Бабутса Ҹеҹелава баҹы иди. О хатырлајыр: «Гоһумларымын һәрәси бир тәрәфдә јашадығы үчүн мәним бу әразиләрә тез-тез ҝедиб ҝәлмәјим һеч кимин диггәтини чәкмирди. Тәхминән ики илдән сонра мән Зугдидидә 20, Чхоротскуда исә 5 нәфәрлә Мүгәддәс Китаб дәрси кечирдим. Онларын һамысы вәфтиз олунду».

Ҝүрҹү дилиндә әдәбијјатлара тәләбат јараныр

Тезликлә ҝүрҹү дилиндә әдәбијјатлара бөјүк еһтијаҹ јаранды. Тәкрар сөһбәт етмәк, ја да дәрс кечмәк үчүн тәблиғчиләрә инсанларын баша дүшдүјү дилдә Мүгәддәс Китаб вә нәшрләр лазым иди *.

Ҝүрҹү дилиндә һеч бир нәшр олмаја-олмаја бу дилдә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјин нә гәдәр чәтин олдуғуну хатырлајан Бабутса баҹы дејир: «Мәндә олан Мүгәддәс Китаб вә нәшрләр рус дилиндә иди. Она ҝөрә дә дәрс кечәндә һәр шеји тәрҹүмә етмәли олурдум». Бабутса баҹы тәкҹә лүғәтин көмәји илә нәшрләрдәки мәгаләләри ҝүрҹү дилинә тәрҹүмә едирди. О һәтта бүтүнлүклә Мәттанын јаздығы мүждәни дә тәрҹүмә етмишди!

Ҹәсарәтли Јеһованын Шаһидләри евдә әдәбијјатларын сурәтини чыхармаг үчүн мимеографлардан истифадә едирдиләр

Һәгигәтә мараг ҝөстәрән инсанлар ана дилләринә тәрҹүмә едилмиш мәгаләләри о гәдәр дәјәрләндирирдиләр ки, онлары өзләри үчүн көчүрүрдүләр. Ҝүрҹү дилиндә Мүгәддәс Китаб чох чәтин тапылдығы үчүн шаҝирдләрин  бәзиләри Аллаһын Кәламынын мүасир «мирзәләри» олдулар.

«Бүтүн ҝүнү көчүрүрдүм»

Ҝүрҹү дилинә тәрҹүмә едилмиш нәшрләр баҹы-гардашлара вә мараглананлара нөвбә илә өтүрүлүрдү ки, һамы охуја билсин. Нәшрләри һәр кәс бир нечә ҝүнүн (вә ја һәфтәнин) ичәрисиндә охумалы иди. Гардашларын әлинә ҝүрҹү дилиндә Инҹил кечәндә бир аилә фүрсәтдән истифадә едиб ону көчүрмәјә башлады.

Раул Карчаванын атасы ондан Инҹили көчүрмәји хаһиш етмишди. Һәмин вахт онун 13 јашы вар иди. О дејир: «Атам чохлу дәфтәр вә ҹүрбәҹүр гәләм, карандаш алмышды ки, мәни һәвәсләндирсин. Буну етмәк мәним  ҝөзүмә дурса да, разылашдым. Бүтүн ҝүнү көчүрүрдүм, тәкҹә бармагларым јоруланда дајанырдым».

Ҝүрҹү дилиндә олан «Ҝөзәтчи гүлләси»нин вә «Мүгәддәс Јазылары һәр ҝүн арашдырын» нәшринин әллә көчүрүлмүш нүсхәләри

Раулун јахынлары биләндә ки, китабы ахыра кими көчүрмәк үчүн гардашлар онлара әлавә бир нечә һәфтә вахт верибләр, чох севиндиләр. Раул ҹәми ики аја Инҹилин 27 китабынын һамысыны көчүрдү!

Әдәбијјатлары көчүрмәк үчүн бу гәдәр зәһмәт чәкилсә дә, нәшрләрә олан тәләбат там өдәнилмирди, чүнки шаҝирдләрин сајы ҝетдикҹә артырды. Бу тәләбаты өдәмәк үчүн ҹәсарәтли баҹы-гардашлар тәһлүкәли олса да, өз евләриндә нәшрләрин сурәтини чыхарыб пајламаға башладылар.

 Гәрби Ҝүрҹүстанда тәблиғ иши ҝениш вүсәт алырды. Бәс өлкәнин шәргиндә вәзијјәт неҹә иди? Пајтахт Тбилисидә Васо Квениашвили кими һәгигәти ахтаран сәмими инсанлара көмәк едә биләҹәк кимсә вар идими?

Хош хәбәр пајтахта чатыр

1970-ҹи илләр әрзиндә Совет һөкумәти әгидәләриндән дөндәрмәк үчүн Јеһованын Шаһидләрини евләриндән дидәрҝин салырды. Тбилисијә көчмүш украјналы әр-арвад Алексеј вә Лидија Курдасла да ејни шеј баш вермишди. Онлар әгидәләринә ҝөрә Совет һәбс дүшәрҝәләриндә узун илләр мәһбус һәјаты јашајыблар.

Лариса Кесајева (сонралар Гудадзе), 1970-ҹи илләр

Бу әр-арвад һәгигәти Кесајев Заура вә јолдашы Етеријә чатдырмышды. Кесајевләр аиләси чох диндар аилә иди. Онларын һәмин вахт 15 јашында олан гызы Лариса бу әр-арвадла илк сөһбәтләрини хатырлајараг дејир: «Биз сүбут етмәк истәјирдик ки, православларын дини ән дүзҝүн диндир. Онларла бир нечә дәфә сөһбәт едәндән сонра даһа һеч бир дәлил ҝәтирә билмәдик, онлар исә Мүгәддәс Китаб әсасында сөһбәт апармаға давам едирдиләр.

Әввәлләр биз килсәјә ҝедәндә мән һәмишә диварда ики иконанын арасында јазылмыш Он әмри охујурдум. Амма Алексеј бизә Чыхыш 20:4, 5 ајәләрини охујанда мәәттәл галдым. Бу сөһбәт ахшам олмушду. Һәмин ҝеҹә ҝөзүмә јуху ҝетмәди, дүшүнүрдүм: “Ҝөрәсән иконаја ситајиш етмәклә доғрудан Аллаһын гануну позуруг?”»

Лариса сәһәр тездән дуруб бу суала ҹаваб тапмаг үчүн килсәјә јолланыр вә диварда јазылмыш әмри јенидән охујур: «Өзүнүз үчүн... һеч биринин бүтүнү вә ја сурәтини дүзәлтмәјин. Онлара сәҹдә гылыб ситајиш етмәјин».  Лариса һәјатында илк дәфә иди ки, бу әмрин мәнасыны баша дүшдү. О вә валидејнләри тезликлә вәфтиз олдулар. Онлар Тбилисидәки илк Јеһованын Шаһидләриндән бири иди.

Ахтардығы әдаләти тапды

Хош хәбәри илк дәфә ешидәндән 20 ил сонра Васо Квениашвили Јеһованын Шаһидләринин Тбилисидәки јығынҹағында иштирак едән бир нәфәрлә растлашды. Васо Јеһованын Шаһидләрини јенидән тапдығына ҝөрә чох хошбәхт иди. О, бу ҝүнү һәсрәтлә ҝөзләјирди.

Васо Квениашвили Јеһованын Шаһидләри илә таныш оландан 24 ил сонра мәсиһи олур

Амма әввәл-әввәл баҹы-гардашлар Васодан чох еһтијат едирдиләр, чүнки о, криминал аләмдә ад чыхармышды. Һәтта бәзиләри онун Совет һөкумәтинин ҹасусу олмасындан горхурду. Буна ҝөрә дә дөрд ил ону јығынҹаға ҝәлмәјә гојмадылар.

 Ајдын оланда ки, Васонун һеч бир пис нијјәти јохдур, она јығынҹаға ҝәлмәјә вә вәфтиз олмаға иҹазә вердиләр. Нәһајәт, Васо ушаглыгдан ахтарышында олдуғу «һагг Аллаһ»ына јахынлаша билди! (Әшј. 30:18). 2014-ҹү илдә вәфат едән Васо сон нәфәсинә гәдәр Јеһоваја ејни әһвал-руһијјә илә хидмәт етди.

1990-ҹы илдә Ҝүрҹүстанын һәм гәрб, һәм дә шәрг һиссәсиндә тәблиғ иши артыг мүтәшәккил шәкилдә ҝедирди. Тәхминән 900 тәблиғчи 942 нәфәрлә Мүгәддәс Китаб дәрси кечирди. Ҝәләҹәк инкишаф үчүн артыг мөһкәм тәмәл гојулмушду.

^ абз. 12 Мүгәддәс Китабын бәзи һиссәләринин ҝүрҹү дилиндә тәрҹүмәси артыг ерамызын V әсриндән мөвҹуд олса да, коммунист дөврүндә ону тапмаг мүшкүл мәсәлә иди. («Ҝүрҹү дилиндә Мүгәддәс Китаб» адлы чәрчивәјә бахын.)