Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

Сухуминин саһилиндә кечирилән ҝөрүш, 1989-ҹу ил

 ҜҮРҸҮСТАН | 1924—1990

Һәгигәтә илк һај верәнләр

Һәгигәтә илк һај верәнләр

 АРТЫГ 1920-ҹи илләрдән Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Ҝүрҹүстандакы сәмими гәлбли инсанлара хош хәбәри чатдырырдылар. 1924-ҹү илдә Ҝүрҹүстан, Сурија, Түркијә вә бәзи диҝәр өлкәләрдә тәблиғ ишини тәшкил етмәк үчүн Ливанын пајтахты Бејрутда офис ачылды.

Һәмин дөвр әрзиндә Ҝүрҹүстана һәгигәт тохумлары сәпилсә дә, бунун бәһрәси әввәл-әввәл ҝөрүнмүрдү (Мәт. 13:33). Лакин вахт кечдикҹә Падшаһлыг һагда хош хәбәр јајылды вә беләҹә, Ҝүрҹүстанда јашајан бир чох инсанын һәјаты көклү шәкилдә дәјишилди.

О, әдаләт ахтарышында иди

Икинҹи дүнја мүһарибәси башлајанда Васо Квениашвили јенијетмә јашларында иди. Онун анасы вәфат етмишди.  Ҝүрҹүстан һәмин вахт Совет Иттифагынын тәркибиндә олдуғуна ҝөрә Васонун атасы Совет ордусуна сәфәрбәр олунмушду. Евин бөјүјү олдуғу үчүн аиләнин бүтүн јүкү Васонун үзәринә дүшдү. Өзүнү вә өзүндән кичик баҹы-гардашларыны сахламаг үчүн Васо оғурлуг етмәјә башлады.

О, гулдур дәстәсинә гошулду вә тезликлә мүтәшәккил ҹинајәткар дәстәсинә дахил олду. Васо бөлүшүр: «Мәнә елә ҝәлирди ки, әдаләт јалныз бу аләмдәдир. Дөвләтдә, ҹәмијјәтдә әдаләт дејилән бир шеј јохдур». Лакин Васо тезликлә анлады ки, һеч бир инсан бу дүнјада әдаләти бәрпа едә билмәз. О дејир: «Мән әдаләт ахтарышында идим».

Васо Квениашвили һәбсдән чыхандан сонра, 1964-ҹү ил

 Васо ахырда ҹинајәт үстүндә һәбс олунду вә Сибирә әмәк дүшәрҝәсинә сүрҝүнә ҝөндәрилди. Бурада о, әгидәсинә ҝөрә һәбс олунан бир Јеһованын Шаһиди илә таныш олду. Васо дејир: «Нәһајәт ки, мән ахтардығымы тапдым. Әлимиздә һеч бир әдәбијјат јох иди, буна бахмајараг, онун дедикләрини јадымда сахламаға чалышырдым».

1964-ҹү илдә азадлыға бурахылан Васо Ҝүрҹүстана гајыдыр вә Јеһованын Шаһидләрини ахтармаға башлајыр. Бу вахт әрзиндә исә о, һәбсдәки һәмин Јеһованын Шаһиди илә мәктуб васитәсилә әлагә сахлајыр. Әфсуслар олсун ки, Васо бир ҝүн онун вәфат етдијини өјрәнир. Бунунла да онун Јеһованын Шаһидләри илә әлагәси тамамилә кәсилир. Васо онларла бир дә дүз 20 илдән сонра ҝөрүшүр. Бу һагда даһа сонра әтрафлы данышаҹағыг.

Уғура апаран уғурсузлуглар

Мешәдә кечирилән ибадәт ҝөрүшү

Ҝүрҹүстандан олан Валентина Миминошвили адлы ҹаван гызын насист һәбс дүшәрҝәсиндә олмасы онун хејринә  олду. Валентина орада Јеһованын Шаһидләри илә таныш олду. Ону ән чох валеһ едән бу инсанларын сарсылмаз иманы иди. Аллаһын Кәламындан өјрәндикләри Валентинаја дәрин тәсир бағышламышды.

Мүһарибә гуртарандан сонра Валентина евинә гајытды вә өјрәндикләрини башгаларына данышмаға башлады. Амма бу, јерли һакимијјәт органларынын ҝөзүндән јајынмады. Она он ил һәбс ҹәзасы верәрәк Русија әмәк дүшәрҝәсинә ҝөндәрдиләр. Бурада о, јенидән Јеһованын Шаһидләри илә ҝөрүшүр вә бир мүддәт сонра вәфтиз олур.

Валентина 1967-ҹи илдә азадлыға бурахыландан сонра Гәрби Ҝүрҹүстана көчүр вә јенидән тәблиғ етмәјә башлајыр, лакин бу дәфә еһтијатла. Валентина һеч өзү дә билмирди ки, онун ора көчмәси киминсә дуасына ҹаваб олаҹаг.

Јеһова онун дуасына ҹаваб верир

Антонина Гудадзе баҹынын иманда олмајан јолдашы 1962-ҹи илдә аиләсини дә ҝөтүрүб Сибирдән вәтәнинә, Ҝүрҹүстана көчүр. Әслән Сибирдән олан Антонина хош хәбәри Сибирә сүрҝүн олунан Јеһованын Шаһидләриндән ешитмишди. Ҝүрҹүстанын шәрг һиссәсиндә јерләшән Хашури шәһәринә көчәндән сонра о, иман баҹы-гардашларындан узаг дүшүр.

Гудадзенин аиләси, 1960-ҹы илләр

Антонина Јеһова Аллаһын онун дуаларына неҹә ҹаваб вердијини хатырлајараг дејир: «Ҝүнләрин бир ҝүнү анам мәнә Сибирдән бағлама ҝөндәрди. Бағламанын ичиндән әдәбијјат тапдым. Нөвбәти алты ил әрзиндә Јеһова мәһз бу јолла гејдимә галды. Јеһованын бу гајғысына, мәни һеч вахт атмадығына ҝөрә Она һәр дәфә шүкүр едирдим».

 Бунунла белә, Антонина Аллаһын халгындан ајры дүшмүшдү. О дејир: «Јеһоваја һеј дуа едирдим ки, мәни баҹы-гардашлара говушдурсун. Бир ҝүн ишләдијим мағазаја ики гадын ҝәлди. Онлар мәнә јахынлашыб “Антонина сизсиниз?” — дејә сорушдулар. Онларын үзүндәки мүлајимлији ҝөрән кими билдим ки, онлар Јеһованын Шаһидидир. Бир-биримизи бағрымыза басдыг, ҝөз јашларымызы сахлаја билмәдик».

Бу баҹылардан бири Валентина Миминошвили иди. Антонина биләндә ки, Гәрби Ҝүрҹүстанда ибадәт ҝөрүшләри кечирилир, севинҹи јерә-ҝөјә сығмады. Ибадәт ҝөрүшләринин кечирилдији јер евиндән 300 километр узаглыгда јерләшсә дә, Валентина ајда бир дәфә ора ҝедирди.

Хош хәбәр Гәрби Ҝүрҹүстанда јајылыр

1960-ҹы илләрдә һакимијјәт органлары тәрәфиндән тәгиб олунан бәзи Јеһованын Шаһидләри Совет Иттифагынын диҝәр әразиләринә көчмәјә башладылар. Ҹәсарәтли вә зирәк гардаш олан Владимир Гладјук һәмин Шаһидләрдән бири иди. Владимир  гардаш 1969-ҹу илдә Украјнадан Гәрби Ҝүрҹүстанын Зугдиди шәһәринә көчүр.

Лјуба вә Владимир Гладјук

Ҝүрҹүстанда ибадәт ҝөрүшләри әввәл-әввәл рус дилиндә кечирилирди. Анҹаг ҝетдикҹә јығынҹаглара мүнтәзәм ҝәлән ҝүрҹүләрин сајы артды. Буна ҝөрә дә ҝөрүшләрин ҝүрҹү дилиндә кечирилмәси үчүн тәдбирләр ҝөрүлдү. Тәблиғ иши о гәдәр јахшы ҝедирди ки, 1970-ҹи илин август ајында 12 нәфәр вәфтиз олунду.

1972-ҹи илин јазында Владимир өз аиләси илә бирҝә гәрбә, Гара дәниз саһилләриндә јерләшән Сухуми шәһәринә көчдү. О дејир: «Бизим Јеһова илә мүнасибәтләримиз чох ҝөзәл иди вә Она миннәтдар идик ки, хејир-дуасыны үзәримиздән әксик етмирди. Јығынҹаға ҝәләнләрин сајы ҝетдикҹә чохалырды». Һәмин јаз Сухумидә илк дәфә анма мәрасими кечирилди вә 45 нәфәр иштирак етди.

 «Онлара бөјүк һәвәслә гулаг асырдым»

Һал-һазырда 90 јашларында олан Бабутса Ҹеҹелава баҹы 1973-ҹү илдә Сухумидә хош хәбәрә һај верән илк инсанлардан биридир. О дејир: «Бир ҝүн дөрд гадынын марагла нәсә данышдығыны ҝөрдүм. Онлардан икиси раһибә, икиси исә сонрадан билдим ки, Јеһованын Шаһиди иди». Бу баҹылардан бири Владимир Гладјукун арвады Лјуба, о бири исә Итта Сударенко иди. Итта баҹы Украјнадан ҝәлмишди вә фәал өнҹүл иди.

Бабутса Ҹеҹелава, 1979-ҹу вә 2016-ҹы ил

Бабутса һәмин ҝүнү хатырлајараг дејир: «Онлара бөјүк һәвәслә гулаг асырдым». Бабутса ешидәндә ки, Аллаһын ады вар, тез сөһбәтә гошулду вә онлара деди: «Ҝөстәрә биләрсиниз, бу ад һарада јазылыб?» Бундан сонра Бабутса онлара о гәдәр суал верди ки, өзләри дә билмәдән дүз үч саат сөһбәт етдиләр.

Бабутса Јеһованын Шаһидләрини бир даһа ҝөрмәјәҹәјинә ҝөрә чох нараһат олду вә онлардан сорушду: «Сиз инди мәни бурада атыб ҝедәҹәксиниз?»

Онлар дедиләр: «Јох, сәни атмарыг. Ҝәлән шәнбә ҝүнү јенә ҝәләҹәјик».

Нәһајәт, шәнбә ҝүнү јетишди вә Бабутсанын һәсрәтлә ҝөзләдији баҹылар ҝәлди! Онлар бирбаша Мүгәддәс Китаб дәрси кечдиләр. Дәрс гуртарандан сонра Бабутса тәлаша дүшдү. Өз-өзүнә дејирди: «Ај Аллаһ, бирдән онлар ҝедәрләр вә Сәнин халгынла әлагәм кәсиләр. Бу инсанлары тапмышам, ҝәрәк елә едим ки, онлары итирмәјим».

Бабутсанын ағлына бир фикир ҝәлди. О дејир: «Билирдим ки, Лјуба аиләлидир. Иттанын исә билмирдим әри вар, ја јох. Сорушдум, деди ки, субајдыр. Буну ешидән кими она дедим:  “Онда мәним јаныма көч. Ики чарпајым вар, араларында да бир лампа. Онун ишығында һәтта ҝеҹәләр дә Мүгәддәс Китаб һагда даныша биләрик!”» Итта разылашды вә Бабутсанын јанына көчдү.

О ҝүнләри јадына салараг Бабутса дејир: «Бәзән ҝеҹәләр јатмырдым, өјрәндикләрим һагда дүшүнүрдүм. Ағлыма суал ҝәлән кими тез Иттаны ојадыб дејирдим: “Итта, Мүгәддәс Китабы әлинә ҝөтүр, суалым вар!” Јазыг Итта ҝөзләрини овхалаја-овхалаја “јахшы, ҹаным” дејиб Мүгәддәс Китабдан суалыма ҹаваб верирди». Итта Бабутсаҝилә көчәндән ҹәми үч ҝүн сонра Бабутса артыг тәблиғ етмәјә башлады.

Бабутсанын Натела Чаргеишвили адлы јахын рәфигәси вар иди. Бабутса дејир: «Дүшүнүрдүм о, вар-дөвләтинә ҝөрә Аллаһ һагда өјрәнмәз. Амма нә јахшы ки, јанылдым. Елә илк сөһбәтдән һәгигәт онун үрәјиндә алышыб-јанды». Үстүндән чох кечмәмиш бу ики рәфигә бирликдә хош хәбәри јахынларына, иш јолдашларына вә гоншуларына данышмаға башладылар.