Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

Зугдидинин јахынлығында кечирилән өнҹүл мәктәби

 ҜҮРҸҮСТАН | 1998—2006

Аллаһын «һәм әлверишли, һәм дә чәтин вахтда» вердији немәтләр (2 Тим. 4:2).

Аллаһын «һәм әлверишли, һәм дә чәтин вахтда» вердији немәтләр (2 Тим. 4:2).

 1990-ҹы илләрин сонундан етибарән Ҝүрҹүстанда тәблиғчиләрин вә мараглананларын сајы ҝөрүнмәмиш дәрәҹәдә артды. 1998-ҹи илдә нә аз, нә чох 32 409 нәфәр Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасиминдә иштирак етди.

Амма әксәр тәблиғчиләр, о ҹүмләдән ағсаггаллар һәгигәтдә јени вә тәҹрүбәсиз идиләр. Чохунун тәблиғ фәалијјәтинин мүхтәлиф саһәләри илә бағлы тәлим кечмәсинә еһтијаҹ вар иди. Бәс онлар бу тәлими неҹә алаҹагдылар?

Тәшкилатдан ҝәлән көмәк

Алманијада кечирилмиш Ҝилад мәктәбинин мәзунлары олан Арно вә Сонја Түнглер 1998-ҹи илин март ајында Ҝүрҹүстана тәјин олундулар. Елә һәмин ил Рәһбәрлик Шурасы Ҝүрҹүстанда офисин ачылмасына иҹазә верди. Бу офис Русија филиалынын нәзарәти алтында фәалијјәт ҝөстәрирди.

Тәблиғ ишинә рәһбәрлик етмәк үчүн өлкә комитәси јарадылды. Фәалијјәтимиз рәсми гејдијјата алынандан сонра әдәбијјатларымыз бирбаша Алманија филиалындан ҝәлмәјә башлады. Гејдијјатдан кечмәјимиз сајәсиндә биз ибадәт евләри вә филиал биналары тикмәк үчүн мүлк ала билдик.

Тәлим дөврү

Совет дөврүндә Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти гадаған алтында олдуғу үчүн тәблиғчиләр ачыг шәкилдә ев-ев тәблиғ едә билмирдиләр. Арно Түнглер хатырлајыр: «Тәблиғчиләрин чоху әксәр һалларда күчәдә тәблиғ едирди. Ев-ев тәблиғ едән, марагланан инсанлара баш чәкәнләрин сајы чох аз иди».

Арно вә Сонја Түнглер

 1999-ҹу илин мај ајында јениҹә ачылмыш офисдә хидмәт етмәјә башлајан Давид Девидзе гардаш бөлүшүр: «Һәм саһәдә, һәм дә Бејтелдә ҝөрүләси чох иш вар иди. Бәзи шејләр һагда мәлуматымыз олса да, онлары неҹә иҹра едәҹәјимизи билмирдик. Буна ҝөрә дә биз Рәһбәрлик Шурасынын бура тәјин етдији гардашлары мүшаһидә едир, онларын тәҹрүбәсиндән јарарланырдыг».

Беләҹә, Ҝүрҹүстандакы гардашлар үчүн тәлим дөврү башлады. Тәлим вермәјә ҝәләнләр јерли баҹы-гардашлара чох шеј өјрәтдиләр (Мәс. 27:17). Амма онларын өзләри дә аз шеј өјрәнмәди.

Јерли баҹы-гардашларын ҝөзәл хүсусијјәтләри

Арно вә Сонјанын Ҝүрҹүстанла бағлы чохлу хош хатирәләри вар. Јерли баҹы-гардашлар әлләриндән ҝәләни етмишдиләр ки, онлар јени тәјинатларына ујғунлаша билсинләр.

Сонја онларын ҝөстәрдикләри гонагпәрвәрлији хатырлајараг дејир: «Јахынлыгда јашајан бир әр-арвад бизә дадлы јемәкләр бишириб ҝәтирирди. Бир баҹы бизи тәблиғә апарыр, јени јығынҹағымызын үзвләри илә таныш едир вә бизә ҝүрҹү мәдәнијјәти  һаггында әтрафлы данышырды. Башга бир баҹы исә бизә сәбирлә ҝүрҹү дилини өјрәдирди».

1999-ҹу илдә Канададан Ҝүрҹүстана тәјин олунан Уоррен вә Лесли Шуфелт дејир: «Ҝүрҹүстандакы баҹы-гардашларын мәһәббәти, гајғысы бизә дәрин тәсир бағышлады. Ҝөрдүк ки, һәлә чох шејин үзәриндә ишләмәлијик. Ҝәнҹләр дә дахил олмагла, һеч ким бир-биринә сәмими мәһәббәт вә гајғы ҝөстәрмәкдән чәкинмирди».

Јерли баҹы-гардашлар офисдә хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрлә бирҝә хидмәт едирдиләр

Хариҹи өлкәләрдән Ҝүрҹүстана тәјин олунан баҹы-гардашлар диггәтләрини үзләшдикләри чәтинликләрә јох, јерли әһалинин ҝөзәл хүсусијјәтләринә ҹәмләјирдиләр. Нәтиҹәдә, ҝөстәрдикләри тәвазөкарлыг вә мәһәббәт сајәсиндә онлар Ҝүрҹүстандакы баҹы-гардашларын севҝисини газандылар.

Аллаһы севән инсанлар һәгигәтә һај верир

1990-ҹы илләр әрзиндә Ҝүрҹүстанда хејли инсан һәгигәтә һај верди. Тәкҹә 1998-ҹи илдә 1724 нәфәр вәфтиз  олунду. Бу гәдәр инсаны һәгигәтә ҝәлмәјә нә тәшвиг едирди?

Узун илләр сәјјар нәзарәтчи кими хидмәт едән Тамази Библаја гардаш бу суала белә ҹаваб верир: «Үмумијјәтлә, ҝүрҹү халгы Аллаһы севән халгдыр. Буна ҝөрә дә онлар хош мүждәјә дәрһал һај верирдиләр».

Падшаһлыг Мүждәчиләри Мәктәбиндә тәлим верән Давид Самхарадзе гејд едир: «Кимсә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајанда гоһум-гоншулары она әввәл-әввәл мане олур. Амма чох вахт онларын өзләри дә сонрадан Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајырлар!»

Хош хәбәр јајылдыгҹа чох инсанын һәјаты дәјиширди. 1999-ҹу илин апрел ајында анма мәрасиминдә иштирак едәнләрин ән јүксәк сајы гејдә алынды. Мәрасимдә 36 669 нәфәр иштирак етмишди.

«Әлејһдарлар да аз дејил»

Гәдим Ефес шәһәриндәки тәблиғ хидмәти барәдә Булус јазмышды: «Чүнки гаршымда бөјүк фәалијјәт гапысы ачылыб, амма әлејһдарлар да аз дејил» (1 Кор. 16:9). Онун сөзләри Ҝүрҹүстандакы Јеһованын Шаһидләринин 1999-ҹу илдә кечирилән тарихи анма мәрасиминдән ҹәми бир нечә ај сонра үзләшдикләри вәзијјәтә там ујғун ҝәлир.

Һәмин илин август ајында православ килсәсинин бәзи үзвләри һал-һазырда кешиш рүтбәсиндән мәһрум олан Васили Мкалавишвилинин рәһбәрлији алтында Тбилисидә јығышыб әдәбијјатларымызы һамынын ҝөзү гаршысында јандырдылар. Бундан сонра дөрд ил әрзиндә ард-арда тәгибләр башлады.

1999-ҹу илдән Ҝүрҹүстанда Јеһованын Шаһидләринә гаршы етираз аксијалары кечирилир, нәшрләри јандырылыр, өзләринә һүҹум едирдиләр

1999-ҹу ил октјабр ајынын 17-си бир нечә дини фанатик тәхминән 200 нәфәри топлајараг Тбилисидә јығышан Гылдани  јығынҹағына басгын етди. Онлар әлләриндәки тахта дәјәнәк вә дәмир хачларла јығынҹаға ҝәлән инсанлара хәсарәт јетирмишдиләр. Белә ки, бир нечә Јеһованын Шаһиди һәким јардымына еһтијаҹ дујмушду.

Әфсуслар олсун ки, һүҹум чәкәнләрин һеч бири һәбс олунмады вә Јеһованын Шаһидләринә гаршы бу ҹүр һәмләләр һәлә дә давам етмәкдә иди. Бир сыра дөвләт хадими, о ҹүмләдән президент Шеварднадзе бу амансыз һүҹумлара гаршы гәти наразылыгларыны билдирсә дә, һеч бир тәдбир ҝөрүлмәди. Полисләр һадисә јеринә һәмишә һүҹумдан хејли сонра ҝәлиб чыхырдылар.

Тәхминән о әрәфәләрдә Ҝүрҹүстан парламентинин үзвү олан Гурам Шарадзе Јеһованын Шаһидләринин адына гара јахмаг үчүн јүрүшләр тәшкил етди. О, Јеһованын Шаһидләрини ҹәмијјәт үчүн тәһлүкәли инсанлар олмагда ҝүнаһландырды. Бүтүн бу баш верәнләр елә тәәссүрат ојадырды ки, санки, хош хәбәрин тәблиғи үчүн «әлверишли вахт» артыг кечмишдә галды.

Јеһованын тәшкилаты тәгибләрә гаршы тәдбир ҝөрүр

Тәшкилат Ҝүрҹүстандакы Јеһованын Шаһидләринин көмәјинә чатмаг үчүн дәрһал тәдбир ҝөрдү. Ҝүрҹүстандакы гардашлара һүҹум заманы неҹә давранмаларына даир мәсләһәтләр верилди. Һәмчинин онлара хатырлатдылар ки, нәјә ҝөрә һәгиги мәсиһиләрин вахташыры тәгибләри олур (2 Тим. 3:12).

Бундан әлавә, тәшкилат баҹы-гардашларымызы мәһкәмәдә мүдафиә етмәк үчүн һүгуги тәдбирләр ҝөрдү. Ҝүрҹүстан филиалынын һүгуг шөбәсиндә хидмәт етмиш бир гардаш хатырлајыр: «Һәмин о дөрд ил әрзиндә биз Васили Мкалавишвилинин  дәстәсинин етдикләринә ҝөрә 800 шикајәт әризәси јаздыг. Дөвләт рәсмиләриндән вә инсан һүгугларыны мүдафиә едән тәшкилатлардан көмәк истәдик. Јеһованын Шаһидләринин баш идарәси ҝениш тәблиғат кампанијасына башлады. Амма һүҹумлар дајанмырды ки, дајанмырды». *

^ абз. 30 Һүгугларымызын танынмасы үчүн ҝедән мәһкәмәләрлә бағлы әтрафлы мәлуматы «Ојанын!» журналынын 2002-ҹи ил 22 јанвар сајынын 18—24 сәһифәләриндә (рус.) тапа биләрсиниз.