Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

Тој мәрасимләри топлантыларын кечирилмәси үчүн фүрсәт иди

 ИНДОНЕЗИЈА

Онлар бирҝә јығышмагдан ваз кечмәдиләр

Онлар бирҝә јығышмагдан ваз кечмәдиләр

Гадаға заманы баҹы-гардашлар евләрдә јығышыб ибадәт едирдиләр. Диггәт ҹәлб етмәмәк үчүн әксәр јығынҹагларда нәғмә охунмурду. Јығынҹағын кечирилдији бәзи јерләрә һакимијјәт органлары тәрәфиндән басгын олунса да, диндашларымыз руһдан дүшмүрдү.

Гоһумлар бир јерә јығышанда, јахуд тој оланда гардашлар фүрсәтдән истифадә едиб бөјүк топлантылар кечирирдиләр. Тагор Һутасојт бөлүшүр: «Адәтән, ҹүтлүкләр никаһ бағладыгдан сонра полисдән бөјүк тој мәрасими кечирмәк үчүн иҹазә алырдылар. Тојда гардашлар мәрузәләр сөјләјәркән евләнән ҹүтлүкләр, ҝәлинин рәфигәләри вә валидејнләри сәһнәдә отурардылар».

Бир дәфә белә бир мәрасим заманы полис Тагор гардаша јахынлашыб деди:

— Ҝөрмүшүк ки, тој ики-үч саат олсун. Бәс сизин тојлар нијә сәһәрдән ахшама кими давам едир?

— Бәзи ҹүтлүкләрин чохлу проблемләри олдуғу үчүн онларын Аллаһын Кәламындакы ҝөзәл мәсләһәтләрә еһтијаҹы вар.

— Мәнтиглидир, — дејәрәк полис башыны јелләди.

 Гардашлар бир нечә ҹүтлүјүн тој мәрасимини кечирмәк ады илә 1983-ҹү илдә Ҹакартанын бөјүк идман стадионунда «Падшаһлығын јекдиллији» адлы реҝионал топлантынын бир һиссәсини кечирмишдиләр. Орада иштирак едәнләрин ән јүксәк сајы һарадаса 4000 нәфәр иди. Ҝәләнләрин арасында иман баҹы-гардашлардан савајы, мараглананлар да вар иди. Програмдан габаг 125 нәфәр башга јердә вәфтиз олунмушду. Сонралар, гадағанын сәрт олмајан вахтларында гардашлар даһа бөјүк топлантылар кечирмишдиләр. Һәтта бир дәфә топлантыја ҝәләнләрин сајы 15 000-дән чох иди.

 Гадаға дөврүндә филиал тикилир

1980—1990-ҹы илләр әрзиндә филиал Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә гојулан гадағанын арадан галдырылмасы илә бағлы дөвләтә дәфәләрлә әризә илә мүраҹиәт етмишди. Башга өлкәләрдә олан гардашлар да һәм Индонезија һөкумәтинә, һәм дә орадакы сәфирләрә мәктуб јазыб Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә гојулан гадағанын сәбәбини сорушмушдулар. Әксәр мәмурлар гадағаны ҝөтүрмәјә разы олсалар да, нүфузлу Христиан Иҹмасы Рәһбәрлијинин Баш Идарәси дәфәләрлә буна мане олмушду.

1990-ҹы илдә гардашлар нәзәрә чарпмајан бир мәканда јени филиалын тикилмәсинин мүмкүн олдуғу гәнаәтинә ҝәлдиләр. Һәмин илдә Рәһбәрлик Шурасы Ҹакартадан тәхминән 40 километр ҹәнубда јерләшән Богор адлы балаҹа шәһәрин јахынлығында мүлк алмаға разылыг верди. Анҹаг тикинти ишиндән јалныз бир нечә гардашын башы чыхырды. Бәс јени филиал неҹә тикиләҹәкди?

Бу суала ҹаваб бејнәлхалг гардашлыгдан ҝәлди. Бруклин тикинти шөбәси вә Австралијада олан Реҝионал мемарлыг шөбәси бинанын планыны тәртиб етди. Бејнәлхалг тикинти програмында иштирак едән тәхминән 100 көнүллү икииллик лајиһә заманы билик вә тәҹрүбәләрини тәгдим етдиләр.

Һушә Мәнсур адлы индонезијалы бир гардаш јерли мәмурларла әлагә гурмаға көмәк едирди. О бөлүшүр: «Мүсәлман мәмурлар мәним тикинти каскамын үзәриндәки адымын вә сојадымын баш һәрфләрини (Һ.М.) ҝөрүб елә билмишдиләр ки, орадакы “Һ” һәрфи Һәҹи (Мәккәни зијарәт едәнә верилән ад) демәкдир. Буна ҝөрә онлар мәнә бөјүк һөрмәт ҝөстәрирдиләр. Бу хырда анлашылмазлыг бизим ишимизи хејли асанлашдырды».

Гадаға дөврүндә тикилмиш филиал

1996-ҹы ил ијулун 19-да јени филиалын биналары Јеһоваја һәср олунду. Һәср олунма мәрузәси илә Рәһбәрлик Шурасынын  үзвү Ҹон Бар чыхыш етди. Ҝөрүшә 285 нәфәр ҝәлмишди. Онларын арасында башга өлкәләрдән ҝәлән 118 бејтелли, хүсуси өнҹүлләр, индики вә кечмиш хүсуси тәјинатлы мүждәчиләр, о ҹүмләдән Индонезијанын бејтел аиләсинин 59 үзвү вар иди. Һәср олунмадан сонра ики ҝүн әрзиндә 8793 гонаг Ҹакартада кечирилән «Илаһи сүлһүн мүждәчиләри» адлы реҝионал топлантыда иштирак етди.

Јеһова Аллаһ халгына һајан олур

1998-ҹи илдә Индонезијада узун мүддәт һакимијјәт сүрмүш президент Сухарто истефаја ҝетди. Јени һөкумәтин јаранмасы үчүн зәмин јаранды. Гардашлар фәалијјәтимизә гојулмуш гадағанын арадан ҝөтүрүлмәси үчүн вар ҝүҹләри илә чалышдылар.

 2001-ҹи илдә Индонезијанын дөвләт катиби ҹәнаб Ҹоһан Әфәнди Нју-Јорка сәјаһәти заманы Бруклиндәки бејтелимизи зијарәт етди. Орада ону Рәһбәрлик Шурасынын үч үзвү гаршылады. Ҝөрдүкләри она дәрин тәсир бағышлады вә о, Јеһованын Шаһидләринин бүтүн дүнјада јахшы ад газандығыны анлады. Ҹәнаб Ҹоһан Әфәнди гадағанын ҝөтүрүлмәсинә разы олса да, билдирди ки, сон сөзү Индонезијанын баш прокурору ҹәнаб Марзуки Дарусман демәлидир.

Гадағанын ҝөтүрүлмәсинә баш прокурор да разы иди, амма онун шөбәсиндә бизә дүшмән кәсилән мәмурлар прокурорун тезликлә вәзифәдән азад олунаҹағына үмид етдикләри үчүн мәсәләни сонраја сахлајырдылар. Нәһајәт, 2001-ҹи ил ијунун 1-дә Тагор Һутасојт гардаш баш прокурорун офисинә чағырылды. Гардаш бу һадисәни јада салараг дејир: «25 ил бундан әввәл һәмин офисдә мәнә Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинин гадаған олундуғуну ҝөстәрән сәнәд вермишдиләр. Амма о ҝүн баш прокурор мәнә бу гадағанын ләғв олундуғуну тәсдиг едән сәнәд тәгдим етди. Һәмин ҝүн онун вәзифәдә олдуғу сон ҝүн иди».

2002-ҹи ил мартын 22-си Јеһованын Шаһидләри тәшкилаты Индонезијада Дини Ишләр Департаменти тәрәфиндән рәсмән гејдијјата алынды. Департаментин баш директору филиал нүмајәндәләринә деди: «Әслиндә, сәрбәст ибадәт етмәјинизә иҹазәни бу сәнәд јох, Аллаһ верир. Бу сәнәддә дининизин һөкумәт тәрәфиндән рәсми шәкилдә гејдијјата алындығы ҝөстәрилир. Артыг сиз диҝәр динләрлә ејни һүгуга маликсиниз. Дөвләт сизин гуллуғунуздадыр».