Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝәнҹләрин 10 суалына ҹаваб

 1-ҸИ СУАЛ

Мән кимәм?

Мән кимәм?

НӘЈӘ ҜӨРӘ МҮҺҮМ МӘСӘЛӘДИР?

Инсанын өзүнү танымасы вә һәјатда нә истәдијини билмәси она тәсир алтында оланда дүзҝүн гәрар вермәјә көмәк едир.

СӘН НӘ ЕДӘРДИН?

Белә бир сәһнәни тәсәввүр ет: Кәмалә он дәгигә олар ки, шәнлијә ҝәлиб. Бирдән архадан таныш сәс ешидир.

«Нијә дуруб бахырсан?»

Кәмалә чеврилиб рәфигәси Ҹәмиләни ҝөрүр. Онун әлиндә ағзы ачылмыш ики пивә шүшәси вар. Ҹәмилә пивәнин бирини Кәмаләјә узадыб дејир: «Бирҹә демә ки, јашым чатмыр! Ич, бир аз шәнлән».

Кәмалә «јох» демәк истәјир, амма рәфигәсинин сөзүнү јерә салмаг истәмир. Истәмир ки, Ҹәмилә онун дарыхдырыҹы инсан олдуғуну дүшүнсүн. Үстәлик, һамы Ҹәмиләни јахшы гыз кими таныјыр. Әҝәр о ичирсә, демәли, бунда пис бир шеј јохдур. Кәмалә өз-өзүнә дејир: «Бурада нә вар ки, бу садәҹә ичкидир, наркотик дејил ки».

Кәмаләнин јериндә олсајдын, нә едәрдин?

ДАЈАН ВӘ ФИКИРЛӘШ!

Бу ҹүр вәзијјәтләрдә дүзҝүн гәрар вермәк үчүн инсан јеткин фәрд олмалыдыр. Јеткин фәрд олмаг о демәкдир ки, инсан өзүнү таныјыр вә һәјатда нә истәдијини билир. Бу, она өз ағлы илә отуруб-дурмаға, инсанларын әлиндә ојунҹаг олмамаға көмәк едир (1 Коринфлиләрә 9:26, 27).

Өзүндә бу ҹүр ҝүҹ тапмаға сәнә нә көмәк едә биләр? Әввәла нөвбәти суаллара ҹаваб тапмаға чалыш.

 1 ҜҮҸЛҮ ҸӘҺӘТЛӘРИМ

Габилијјәтләрини вә мүсбәт ҹәһәтләрини мүәјјән етмәк әминлијини артыраҹаг.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН НҮМУНӘ: Иса Мәсиһин давамчыларындан бири олан һәвари Булус јазмышды: «Әҝәр натиг кими мәһарәтли дејиләмсә дә, биликдә ки әскиклијим јохдур» (2 Коринфлиләрә 11:6). Мүгәддәс Јазылардан алдығы биликләр һәваријә онун габилијјәтләринә шүбһә илә јанашанларын лајигли ҹавабыны вермәјә көмәк едирди. О јол вермирди ки, әтрафдакыларын тәнгиди мүнасибәти онун гәтијјәтини зәифләтсин (2 Коринфлиләрә 10:10; 11:5).

ӨЗҮНҮ ЈОХЛА: Баҹарыг вә габилијјәтләриндән бирини ашағыда јаз.

Инди исә һансыса мүсбәт ҹәһәтин барәдә јаз. (Мисал үчүн, гајғыкеш, сәхавәтли, етибарлы, дәгиг олмағын барәдә.)

2 ЗӘИФ ҸӘҺӘТЛӘРИМ

Јадда сахла ки, зәнҹирин ҝүҹү ән зәиф һалгасынын ҝүҹү гәдәрдир. Ејнилә, зәиф ҹәһәтләрин сәни идарә едәрсә, сәни бир фәрд кими асанлыгла пислијә доғру дәјишә биләр.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН НҮМУНӘ: Һәвари Булус өз зәиф ҹәһәтләрини јахшы билирди. О јазмышды: «Дахили варлығымла Аллаһын Ганунундан һәзз алырам. Амма ҹисмимдә ағлымын гануну илә дөјүшән башга бир ганун ҝөрүрәм. О, мәни... ҝүнаһ ганунунун әсири едир» (Ромалылара 7:22, 23).

ӨЗҮНҮ ЈОХЛА: Һансы зәиф ҹәһәтини дәјишмәк истәјәрдин?

 3 МӘГСӘДЛӘРИМ

Сән таксијә миниб сүрүҹүјә дејәрдин ки, јанаҹаг гуртарана кими мәһәлләдә дөврә вурсун? Тәбии ки, бу ағылсызлыг оларды вә сәнә баһа отурарды.

Бундан һансы гәнаәтә ҝәлмәк олар? Гаршына мәгсәд гојсан, һәјатда конкрет истигамәтдә ирәлиләјәҹәксән, бош-бош доланыб дурмајаҹагсан. Биләҹәксән, һәјатдан нә истәјирсән вә буна наил олмаг үчүн нә етмәлисән.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН НҮМУНӘ: Булус јазмышды: «Мән мәгсәдсиз гачмырам» (1 Коринфлиләрә 9:26). Һәвари јол вермирди ки, һәјатын ахыны ону апарсын. О, гаршысына мәгсәд гојур вә онлара чатмаға чалышырды (Филиппилиләрә 3:12—14).

ӨЗҮНҮ ЈОХЛА: Ҝәлән ил һансы үч мәгсәдә чатмаг истәдијини ашағыда јаз.

4 ӘГИДӘМ

Јеткин фәрд олан инсан ҝүҹлү фыртынаја давам ҝәтирән дәринә көк атмыш ағаҹа бәнзәјир

Әгидән олмаса, гәтијјәтин дә олмајаҹаг, јашыдларына охшамаг үчүн бугәләмун кими, дондан-дона ҝирәҹәксән. Бу да сәнин јеткин фәрд олмадығыны сүбут едәҹәк.

Амма әгидәнә ујғун даврансан, ким нә едир етсин, сән бир фәрд кими өз јолунда мөһкәм дајанаҹагсан.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН НҮМУНӘ: Јенијетмә оланда Дәнјал пејғәмбәр аиләсиндән ајры дүшсә дә, үрәјиндә гәт етмишди ки, Аллаһын ганунлары илә јашајаҹаг (Дәнјал 1:8). Бунунла, о, өзүнә садиг галды. Дәнјал пејғәмбәр әгидәсинә ујғун јашајырды.

ӨЗҮНҮ ЈОХЛА: Сәнин әгидән нәдир? Мәсәлән: Аллаһа инанырсан? Нәјә ҝөрә инанырсан? Аллаһын варлығына сәни нә әмин едир?

Инанырсан ки, Аллаһын әхлаг нормалары сәнин хејринәдир? Нәјә ҝөрә буна әминсән?

Сән јүнҝүл меһин јердән галдырыб ора-бура учурдуғу јарпаг кими олмаг истәјирсән, јохса ҝүҹлү туфана белә давам ҝәтирән мөһкәм ағаҹ кими? Әҝәр өз үзәриндә ишләјиб бир фәрд кими формалашсан, мөһкәм ағаҹ кими ола биләрсән. Онда «мән кимәм?» суалына ҹаваб тапаҹагсан.