Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝәнҹләрин 10 суалына ҹаваб

 5-ҸИ СУАЛ

Мәктәбдә ушаглар мәнә саташанда нә едим?

Мәктәбдә ушаглар мәнә саташанда нә едим?

НӘЈӘ ҜӨРӘ МҮҺҮМ МӘСӘЛӘДИР?

Сәнин мүнасибәтин вәзијјәти јахшылашдыра да биләр, писләшдирә дә.

СӘН НӘ ЕДӘРДИН?

Белә бир сәһнәни тәсәввүр ет: Турал мәктәбә ҝетмәк истәмир. Чүнки үч ај бундан әввәл синиф јолдашы онун һаггында шајиә јајыб вә бундан сонра ушаглар она ләгәб гојублар. Ушаглар ҝаһ вуруб онун китаб-дәфтәрини әлиндән јерә салыр, сонра да тәсадүфән олдуғуну дејирләр, ҝаһ да бир дәстә ушағын ичиндән кимсә архадан ону итәләјир. Дүнән исә вәзијјәт даһа да ҝәрҝинләшиб, она месаж јазыб һәдә-горху ҝәлибләр.

Туралын јериндә олсајдын, нә едәрдин?

ДАЈАН ВӘ ФИКИРЛӘШ!

Сән зәиф дејилсән! Әл-гол атмадан хулиганын ҹавабыны верә биләрсән. Билирсән неҹә?

  •   ФИКИР ВЕРМӘ. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ахмаг адам һирсини ортаја төкәр, һикмәтли исә тәмкинини позмајыб сакит галар» (Мәсәлләр 29:11). Ән азындан үздә, мүмкүн гәдәр тәмкинини горумаға чалышсан, сәнә саташмаг онлар үчүн мараглы олмајаҹаг.

  • ҺЕЈИФ ЧЫХМА. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һеч кимә пислик әвәзинә пислик етмәјин» (Ромалылара 12:17). Һејиф чыхмагла вәзијјәти даһа да чәтинләшдирәҹәксән.

  • УЗАГҜӨРӘН ОЛ. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Узагҝөрән бәланы дујуб ҝизләнәр» (Мәсәлләр 22:3). Әлиндән ҝәлдији гәдәр проблем јарадан инсанлардан вә хулиганларын олдуғу јерләрдән узаг ҝәз.

  • ҜӨЗЛӘМӘДИЈИ ҸАВАБЫ ВЕР. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Мүлајим ҹаваб һирси јатырар» (Мәсәлләр 15:1). Зарафата салмаг олар. Мәсәлән, әҝәр кимсә сәнә көк олдуғуну дејирсә, белә ҹаваб верә биләрсән: «Өзүм дә һисс едирәм ки, бир нечә килограм арыгламалыјам».

  • ЧЫХ ҜЕТ. 19 јашлы Нуранә дејир: «Өзүнү әлә алмаг баҹарығы јеткинликдән хәбәр верир вә ҝөстәрир ки, инсан она саташандан гат-гат ҝүҹлүдүр, һәмчинин ондан фәргли олараг, өзүнә һаким олмағы баҹарыр» (2 Тимутијә 2:24).

  • ӨЗҮНӘИНАМ ҺИССИНИ АРТЫР. Хулиганлар, адәтән, өзү һагда мәнфи фикирдә олан вә буна ҝөрә дә өзүнү мүдафиә етмәјән инсанлары һәдәф сечирләр. Хулиганларын чоху ҝөрәндә ки, ондан горхмурсан, сәндән әл чәкирләр.

  • КИМӘСӘ ДЕ. Кечмиш мүәллим дејир: «Мән һәр заман ушаглара бу барәдә башгаларына данышмағы мәсләһәт ҝөрүрәм. Бу ҹүр давранмагда пис бир шеј јохдур, үстәлик, бунунла башгаларынын да бу мүнасибәтә мәруз галмасынын гаршысыны алмаг олар».

Өзүнәинам һисси сәни хулигандан ҝүҹлү едә биләр.